AYP persian - رژیم غذایی ، شات کارما و آمارولی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

رژیم غذایی ، شات کارما و آمارولی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رژیم غذایی ، شات کارماها و آمارولی - تغذیه و پاکسازی در یوگا برای سلامت و معنویت

 

Diet, Shatkarmas and Amaroli - Yogic Nutrition & Cleansing for Health and Spirit

 

نویسنده : یوگانی

 

 

خرید  کتاب

 

 

 

انتشارات AYP (نسخۀ اصلی جولای 2007 نسخۀ فارسی 2016) - این کتاب فراتر از یک دستورالعمل رژیمی است. مجموعه ای از آموزش های جامع بر پایۀ تغذیه در یوگا، بهداشت و جوان سازی که تسهیل گرِ یک سلامت خوب در فرآیند دگرگونی معنوی انسان خواهد بود. روش ها و رویکردهای ارائه شده زمانی حداکثر تاثیر را خواهند داشت که بعنوان بخشی از برنامۀ هماهنگِ تمرینات یوگا بکار گرفته شوند. این کتاب با زبانی ساده و واضح، روش های پاکسازی و رژیم غذاییِ مرتبط با یوگا را در جهت توسعۀ معنوی و سلامتی کامل، یکپارچه و ارائه ساخته است. در ضمیمۀ دوم این کتاب، ترجمۀ رسالۀ کهنِ " دامار تانترا Damar Tantra به فارسی معرفی شده است.

 

 

 

 

 

 توضیح و فهرست مندرجات :

 

 

"رژیم غذایی، شات کارماھا و آمارولی" تمرینات و راھکارھای رژیمی را در جھت پاکسازی و بھبود عملکرد نوروبیولوژی درونی فراھم می سازد. این مجموعه فراتر از یک کتاب رژیم غذایی و در واقع مجموعه ای جامع از آموزش ھای تغذیه ایِ یوگا، بھداشت و جوان سازی است که یاری رسان و تسھیل گرِ فرآیند دگرگونیِ معنویِ انسان خواھد بود.

 

بدن انسان درگاھی است بینِ دنیای بیرونیِ ما و قلمروِ بیکرانِ درونیِ عشق، آرامش و انرژی خلاق. زمانیکه این گذرگاه از طریق تمرینات معنویِ متعادل گشوده شود، سلامت، شادی و بھره وری در زندگیِ روزانه از نتایج طبیعی آن خواھد بود.

 

یوگانی نویسندۀ پیشگامِ کتاب ھایی دربارۀ اثر گذارترین تمرینات روحی است. کتبی شامل : تمرینات پیشرفتۀ یوگا - دروسی آسان برای زندگیِ سرور آمیز (دو متنِ جامع، مشروح و کاربر پسند) و اسرار وایلدر، یک رُمان قدرتمندِ معنوی.

 

مجموعۀ کتب روشن بینیِ AYP برای اولین بار، این تمرینات ژرف و ظریف را در مجموعه ای از کتب آموزشیِ دقیق در دسترس قرار داده است. " رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" کتاب ششم در این مجموعه است. کتب مقدم بر آن به ترتیب شامل : "مراقبۀ عمیق"، "پرانایاما - تنفس ستون مهره ای"، "تانترا"، "آساناها، مودراها و بانداها" و "سامیاما" خواهند بود.

 

 

 

فهرست عناوین

 

مقدمه

 

 

فصل اول : شما شهر خداوند هستید

 

 -        شاخه ای از یوگا که "پاکیزه سازی" نام دارد

 -        نُه دروازۀ بدن

 -        ندایی از درون

 

فصل دوم : رژیم یوگایی

 

 -        ما چه چیزهایی میخوریم

 -        رژیم غذایی و سلامت

     -        کاهش وزن

     -        چیرگی بر گرسنگی

     -        جادۀ سلامتِ قلبی و عروقی

     -        آیا ما باید گیاهخوار شویم ؟ 

     -        ویتامین ها ، مکمل ها و گیاهان دارویی

 -        رژیم غذایی ، توسعۀ ابعاد معنوی و کندالینی 

     -        رژیم غذایی و عصب شناسیِ کوندالینی

 -        آماده سازی مواد غذایی و مصرف آنها

 -        عادات تغذیه ، اعتیادها و پروازهای خیال آلود

      -        سکوت درونی و عادات غذایی

      -        اعتیادها

      -        پروازهای خیال

      -       توهم زاها و یوگا

-         روزه داری

-         اتصالِ معنوی بدن و ذهن

 

فصل سوم : شات کارماها برای پاکسازی

 

 -        پالایش بدنی و روشن بینی

 -        پاکسازی دهان ، مجاری بینی و سینوس ها

      -        دهان و زبان

      -        گذرگاههای بینی و سینوس ها - قوری نتی

      -        گذرگاههای بینی و سینوس ها - کاسۀ آب

 -        پاکسازی روده

 -        شستشوی روده ای

 -        شات کارماهای بیشتر

 

فصل چهارم : آمارولی – جوانسازیِ درونی

 

 -        چطور آمارولی کنیم

 -        ارتقاء بیولوژیِ ظریف سکوت درونی

 -        جنبه های اضافیِ آمارولی

      -        آمارولی همراه با روزه داری

      -        کمپرس ادرار برای درمان زخم ها و بیماری های پوستی

      -        آمارولی در ترکیب با جالا نتی

      -        آمارولی و ارتباط آن با واجرولیِ طبیعی

 

فصل پنجم : قرار گرفتن همۀ این مطالب در کنار هم      

 

-        بدن اکستاتیک

-        خودگامی در تمارین

-        سکونِ در فعالیت

 

ضمیمه اول : راهنمایی های رژیم غذایی آیورودیک

     

-  شش مزه و ارتباط  آن با تعادل دوشاها ( مزاج ها )

 

ضمیمه دوم : رسالۀ دامار تانترا  Damar Tantra (ترجمه به فارسی)

 

پشتیبانی و سایر کتابها 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp