AYP persian - شاکتی پات
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 146  پرسش و پاسخ - شاکتی پات : انتقال مستقیم انرژی روحانی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 22 مارس 2004 ساعت 0:34 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا برای فرد ضروری است که در برهه هایی از زمان و قبل از نایل شدن به تجربۀ سامادی، شاکتی پات دریافت نماید؟ حتی پارامهانس یوگاناندای بزرگ نیز قبل از آنکه بتواند به سامادی برسد از شری یوکتیشوار (Sri yukteswar) شاکتی پات دریافت کرده بود. اگر چنین امری لازم است، شخص چطور میتواند شاکتی پات دریافت کند؟

 

پاسخ: شاکتی پات انتقال مستقیم انرژی معنوی از گورو (مراد) به شاگرد (مرید) است. انتقال این انرژیِ روحانی میتواند از طریق دارشان (Darshan، برکت یافتن از حضور یک استاد) و ست سنگ (Satsang، شرکت در گردهمایی های معنوی) نیز صورت بگیرد. رویدادهایی که برای شخص، آرمانِ برگزیده و والا ایجاد ساخته و باکتی درونی ما را شدت و شور میبخشند. امری که حتی از خواندن نوشته های الهام بخش معنوی نیز ایجاد میشود. بوسیلۀ این تاثیرات مختلف است که انرژیِ معنوی تماماً در ما به جریان می افتد. امری که میتواند به طُرُق بسیاری حادث شود. بیش از هر چیز دیگر، این باکتی است که درجۀ این جریان انرژیِ معنوی را تعیین میکند. زمانی که باکتی شدت دارد، انرژی از جایی به جریان خواهد افتاد. از هر کجا. بنابراین شاکتی پاتِ واقعی در خود جویای حقیقت (رهرو) ریشه دارد نه در هیچکس دیگر.

 

این روزها در همۀ ما محرکِ انرژی معنوی دیگری نیز وجود دارد و آن ستارگان هستند. ستارگان هر روز و هر دقیقه دارشان خویش را به ما عطا میکنند. به همین دلیل است که میگوئیم عصر جدیدی از روشن بینی در حال طلوع است و همۀ ما بطور فزاینده ای در حال تحریک در جهت گشودگیِ باطنی هستیم. (در مورد تاثیر ستارگان به درس 93# و به واژۀ Yuga در فرهنگ لغات سایت مراجعه کنید - مترجم). در عصر تاریک گذشته، بیداری معنوی که بواسطۀ سایر افراد تحریک میشد، از آنچه که امروزه در جریان است مهم تر بود. در آن روزها یک خردمند همچون شمعی در میان دریای بیکرانی از تاریکی بود. شمعی که نایاب بوده و تنها عدۀ معدودی میتوانستند به نور و روشنایی آن امید بندند. در آن زمانۀ فقر معنوی این شعله بوسیلۀ عدۀ بسیار اندکی از گذشتگان، زنده نگه داشته شد. از آنها سپاسگزاریم و اینک با تغییر زمانه این موضوع شکل بسیار متفاوتی به خود گرفته است. 

 

در زمانۀ حاضر، همۀ ما بر لبۀ روشن بینی قرار داریم. هرچند ممکن است اینگونه بنظر نرسد. هنوز انسدادهای درونیِ بسیاری وجود دارند که باید رفع شده و از میان بروند. اما این کاری است که در حال حاضر بسیار آسان تر از هزاران سال پیش یا حتی فقط چند دهه پیش به انجام میرسد. خورشید پروردگار طلوع کرده است. کینه و نفرت در جهان، نفس های آخر را زده و پیروز نهایی نخواهد بود. وقتی نور از راه میرسد، تاریکی از میان خواهد رفت.

 

در نورِ این زمانۀ تغییر، مهم است که درکی واضح از شاکتی پات و رابطۀ سنتی و کهنِ مریدی و مرادی بدست آورید. بطور کلی (بر خلاف عصر گذشته) ما دیگر برای روشن بینیِ خویش وابسته به مربیان و فرزانگان خصوصی (شخصی) نخواهیم بود. در زمانۀ جدید همۀ ما بلحاظ معنوی خودکفا و بی نیاز (از غیر) گشته و همه قادر به ایجاد تحول معنوی در خویش میگردیم. 

 

بهترین راه روشن بینی یافتن از طریق انجام تمارین روزانۀ یوگا است. مطمئن و ایمن ترین راه، چراکه بدین ترتیب این ما هستیم که از طریق رعایت نوعی خودگامیِ محتاطانه تعیین میکنیم چه میزان انرژی از درون خویش را به جریان واداریم. نوعی خودگامی که در میانۀ بکارگیری تمارین قدرتمند معنوی که حتی تا چند دهۀ پیش در دسترس بیشتر ما نبوده است به اجرا میرسد.

 

محرک و اثر معنویِ مهم دیگری نیز وجود دارد که در دنیای امروزی در حال کار بوده و در حال حاضر از قدرتی فراتر از همۀ گوروهای روی زمین برخوردار است. هرچقدر که افراد بیشتر و بیشتری با جهد و تلاش خویش در راه روشن بینی به پیش میروند، تابش الهی انرژی معنوی از سیستم های عصبیِ بسیاری که گشوده میشوند رو به افزایش گذاشته و همین امر زمینه ساز تسریع گشودگی (عصبی) در هر فرد دیگر میشود. هرچقدر که افراد بیشتری به تمرینات روزانه بپردازند، این تاثیر بشکل تصاعدی افزایش می یابد. بنابراین انجام تمریناتِ شما فقط برای شما خوب نیست. برای همۀ جهان خوب است. در شمار (تعداد) تمرین گران معنوی قدرت بزرگی نهفته است و بدینگونه دنیا در حال دگرگونی و تحول معنوی است. این همان شاکتی پات / دارشان / ست سنگِ نهایی برای همۀ انسان هاست. 

 

آیا هنوز هم شاکتی پاتِ خصوصی برای نیل به روشن بینی لازم و ضروری است؟ شاید ما در برهه هایی و از جایی یک چنین تزریق خصوصی را دریافت کنیم شاید هم خیر. لازم نیست که ما در جستجوی چنین تجربه ای آوارۀ اینجا و آنجا گردیم. نسبت به هر فردی که (ادعای) تقدیم شاکتی پات و ایجاد میان بر در جادۀ معنوی دارد احتیاط پیشه کنید. شاکتی پات اینگونه عمل نمیکند.

 

همۀ آنچه که ما باید انجام دهیم، نشستنِ هر روزه در اتاق مراقبه و آنگاه خارج شدن از آن و تقدیم عشق خویش به پیرامون است. سامادی (آگاهی بیکران، سرور انگیز و خالص) در مراقبه شکل میگیرد و یک روشن بینی کامل نیز با تقدیم سامادی ما به دنیا ایجاد میشود. همچنانکه سیستم اعصاب خویش را با جهد و تلاش پالایش میکنیم، انرژی معنوی که برای چنین دگرگونی نیاز داریم نیز از درون و بیرون فرامیرسد. اگر اشتیاق شدیدِ ما برای روشن بینی وجود داشته باشد، هر چیزی را که برای رسیدن به آن لازم داشته باشیم نیز وجود داشته و از راه خواهد رسید.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp