AYP persian - دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا

 

 

فهرست دروس تانترا

 

 

 

 

 

توضیحات بخش فارسی دربارۀ دروس تانترا :

 

فنون تانترا، مطالبی هستند که بیشتر یاریگر آن دسته تمرین گرانی میشوند که حداقل یک سال را به دروس اصلی و تمرین آن اختصاص داده باشند و اینکه این فنون بیشتر برای آن دسته افرادی طراحی شده است که تمایلات جنسی مهار ناپذیر دارند. افراد دارای تمایلات جنسی مهار یافته نیازی به رعایت این مجموعه دروس و ورود به شاخۀ چپ تانترا نخواهند داشت.

 

 

T1  تانترا یوگا چیست؟

 

T2  مراقبه، باکتی و نزدیکی تانترایی

 

T3  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T4  روش عقب کشیدن (وقفه) - پلکانی به بهشت

 

T5  انسدادِ انزال در مرد - گذاشتن چرخ های کمکی

 

          T5.1 - کارایی و ایمنیِ روش انسداد در تانترا

 

          T5.2 - تقابل با نیاز مرد برای تخلیه

           

          T5.3 - روش انسداد و دلمشغولی به عادت قبلی

 

          T5.4 - رام کردنِ اژدهای انرژی جنسی در مرد

 

T6  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T7  نقش زن : هیچ کمتر از "الهۀ آسمانی" نیست

 

T8  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T9  رابطۀ براهماچاریا، نزدیکی تانترایی و تجرّد

 

T10  پرسش و پاسخ - شفایِ جنسی

 

T11  پرسش و پاسخ - روش انسداد و تکامل بیولوژی معنوی

T12  پرسش و پاسخ - احتلامات (خواب های جنسی) و انزالِ زودرس

 

T13  پرسش و پاسخ - انرژی که حین ادرار، در ستون فقرات به بالا میخیزد

 

T14  پرسش و پاسخ - آیا نزدیکی تانترایی جایگزین نشست تمرینات است؟

 

T15  پرسش و پاسخ - دگرگونی لذات شهوانی  

 

T16  پرسش و پاسخ - بهترین تمرین تانتریک چیست؟

 

T17  پرسش و پاسخ - احیاءِ ارتباط بین روح و جسم

 

          T17.1 - تانترا و انتقالاتِ انرژی اکستاتیک (کوندالینی)

 

T18  پرسش و پاسخ - روشن بینی با ارگاسم و بدون آن ؟

 

T19  نزدیکی، عشق و باکتی

 

T20  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T21  اندرزی کهن در نزدیکی تانترایی

 

T22  پرسش و پاسخ - کوندالینی و جاذبۀ جنسی در گورو و خدا

 

          T22.1 - نزدیکی مجازی تانترایی و بیداری انرژی ؟

 

T23  پرسش و پاسخ - روش شمارش : چگونگیِ ماندن، پیش از ارگاسم

 

T24  پرسش و پاسخ - خودتحریکی تانتریک در نشست تمرینات ؟

 

T25  دانش مقدس (شری ویدیا) : ثمرۀ تانترا

 

T26  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T27  پرسش و پاسخ - در جستجوی صمیمیتی بی انتها

 

T28  سیداسانای پیشرفته برای زنان و مردان

 

T29  پرسش و پاسخ - خواب رفتنِ لینگام

 

T30  پرسش و پاسخ - واجرولی مودرا

 

T31  پرسش و پاسخ - حالی مدام ...

 

T32  پرسش و پاسخ - قاعدگی، یوگا و آمارولی

 

T33  پرسش و پاسخ - تنفس ستون مهره ای در نزدیکی تانترایی

 

T34  پرسش و پاسخ - کچاری و "نقطۀ راز"

 

T35 پرسش و پاسخ - واکنش اکستاتیک در حین نزدیکی

 

T36  به روز رسانی یک کتاب و نکتۀ مهم

 

T37  رویاهای جنسی و باکتی

 

T38  هرزه نگاری، عادات اجباری و تانترا

 

T39  همجنس گرایی و اصول تانترا

 

T40  آمارولی و برخی ملاحظات قابل توجه

 

T41  افراط کاری های جنسی، باکتی و تانترا

 

T42  برابری هر دو جنس در تانترا

 

T43  مروری بر روش انسداد در مردان

 

T44  راه اندازی انجمن های جدیدِ AYP

 

T45  تانترا، نشست تمارین و عشق بازی درونی

 

T46  گفتگو در تمرین تانترا

 

T47  خودارضایی و خودتحریکی در یوگا

 

T48  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T49  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T50  اگر الهه نتوانست از ارگاسم خودداری کند

 

T51  پیامدهای ارگاسم کلی بدن

 

T52 - T59  (به سایر دروس انتقال یافته)

 

T60  واجرولی طبیعی و اکستاسی کل بدن

 

T61  تحریک کچاری و نردبان چاکراها

 

T62  ارگاسم، واجرولی و چرخۀ نکتار

 

T63  واجرولی طبیعی و آمارولی

 

T64  احساس شرم و گناه در ارتباط با سکس

 

T67  یک دانۀ سحرانگیزِ خردمند

 

T68  استحاله و گسترشِ کارکرد جنسی

 

T69  معاشقۀ سنگ

 

T70  اندام های جنسی و کوندالینی

 

T71  مولاباندا - تانترایی رو به پیش

 

T72  تانترا و خودگامی

 

T73  مالکیت و استثمار جنسی

 

T74  تحریک سینه و رسانایی اکستاتیک

 

T75  تانترا بعد از جراحی پروستات

 

T76 نزدیکی تانترایی و کنترل زاد و ولد

 

T77  آمارولی، باروری و بارداری

 

T78 تانترا و اختلالات نعوذ

 

T79  تجرّد، عقدۀ جنسی و خودگامی

 

T80  تانترا - دانشی بسیار فراتر از سکسِ بهتر

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp