AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 66  پرسش و پاسخ – رسیدن ، نه ترک کردن

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 4 ژانویه 2004 ساعت 8:05 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من از اینکه ممکن است تمرین پرانایاما احساس فوق العاده خوبی برایم ایجاد کند کمی ترسیده ام. چراکه در این میان امکان دارد علاقۀ خود به ارتباط جنسی با همسرم را کامل از دست بدهم. آیا این امر اتفاق می افتد و در صورت لزوم آیا می توان از بروز آن جلوگیری کرد؟ 

 

پاسخ: خیزشِ اکستاسی الهی نوعی گسترش است نه نوعی ترک نمودن (گسترش نور درونی به همۀ جنبه های زندگی نه ترک کردن علائق و هر جنبه از زندگی - مترجم). نزدیکی جنسی همیشه یک موضوع انتخاب است. هرچند این امر صحت دارد که با تمارین معنوی، توجه بطور طبیعی مجذوب اکستاسی درونی خواهد گردید اما این نیز حقیقت دارد که بدینوسیله سکس بیرونی تغییر و تحول یافته، پر طراوت و تابناک میشود و بجای آنکه در خود یک پایان (انرژی بر) باشد، یک شکوفایی الهی میگردد. این است آنچه که سرور آگاهی خالص و اکستاسی درونی روی تمام جنبه های زندگی اعمال میکنند. یعنی همان تنویر (درخشان سازی) آن جنبه ها از درون. از آن پس لذت خالص در هر کجا یافت می شود. این یک پیشرفت و تکامل است. این طور نیست؟ 

 

مجموعه دروس سایت، در برخی از برهه های آینده، بیشتر روی یوگا و نزدیکی جنسی به بحث خواهد پرداخت. فرآیند روشن بینی میتواند با وجود روابط، ازدواج و نزدیکی جنسی نیز محقق شود. اینگونه نیست که این موارد ضرورتا و بطور کلی باهم ناسازگار باشند. در دروس آینده تمارین کلیدی تانترا پوشش داده خواهند شد بدین هدف که سکس بیرونی بتواند بجای دور ریز (تخلیۀ انرژی ها)، بخشی از فرآیند گسترش الهی گردد. البته، همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا گزینه هایی برای انتخاب شما هستند. (اجباری در انتخاب همۀ آنها نیست - مترجم). تمرینات ارائه شده در این سایت همۀ امور و جنبه ها را در بر می گیرند. این بستگی به خود شما دارد که در ارتباط با آنچه برای شما حس خوب می آفریند و آنچه که اینگونه نیست، تصمیم بگیرید.
 
 

 

 
اگر شما واقعاً بخواهید که این سیاحت را پیشه کنید، بدینگونه راه آن را نیز پیدا خواهید کرد. اگر شما مصمم شوید که این سفر را شکل دهید، درخواهید یافت که (هر لحظه) در حال رسیدن (به حقیقت) هستید نه ترک کردن (علائق). 

 

اشتیاق شما در این سفر راهنمای راه شما خواهد بود. اشتیاق، ما را بسمت موضوعی بسیار مهم و بررسی دقیق و تکمیلی آن می کشاند: "باکتی". 
 

 

استاد در درون شماست.

 

 
  توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp