AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 63  پرسش و پاسخ – جریانات سرد و گرم در پرانایاما

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : چهارشنبه 31 دسامبر 2003 ساعت 0:49 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من فکر می کنم که از عهدۀ اجرای ترکیبیِ تنفس ستون مهره ای، مولاباندا و شامباوی برآمده باشم. تنفس در من بسیار آهسته شده و گاهی به خودی خود متوقف می شود. من در حال دریافتِ احساسِ عجیبِ خنکی و گرمی هستم که از نقطۀ ریشه در دم بالا آمده (خنکی) و در بازدم بدانجا پایین رفته و نزول میکند (گرمی). این چیست؟ آیا نشانۀ خوبی است؟

  

پاسخ: بله علامت بسیار خوبی است. یک علامت واقعیِ بین راه در جادۀ روشن بینی. همچنانکه انرژی جنسی بالا می رود در خود آن خنکی و در بازگشت بطرف پایین گرمی را دارد. بنابر این شما در حال سپری کردن یک تجربۀ مستقیم بیداری کوندالینی هستید. این یکی از حالاتی است که در ابتدای (بیداری کوندالینی) تجربه می شود. حالات دیگری هم هستند. هر کسی در آغاز احساس (تجربه) مشابهی ندارد. اما بیشتر افراد دیر یا زود برخی شکل های جریانات سرد و گرم را حس خواهند کرد.

 

ما می توانیم در جهت ارتقاء تمرین، این حسهای خنکی و گرمی را تقویت کنیم. این شبیه نوعی بالا کشیدن خویش بوسیلۀ تسمه های کوندالینیِ موجود در ماست. (استعارۀ یوگانی از تسمه هایی است که بر روی لبه چکمه ها دوخته میشود تا خود فرد بتواند براحتی چکمه را داخل پا نموده و بالا بکشد - مترجم ). این کار بوسیلۀ استفاده از قدرت القاء گرِ تنفس صورت میگیرد. ما تاکنون نیز در حال استفاده از تنفس در جهت تحریک جریان بالا و پایین پرانا در عصب نخاعی بوده ایم. حال می توانیم چیز دیگری را هم به آن بند کنیم. برآمدن و فرو رفتن نَفَس، حس های خنکی و گرمی خود را دارد که میتواند روی آن (عصب نخاعی) بنا شود. این دستگیره ای است که می توانیم با بکارگیریِ آن از تجسم عصب ستون مهره ای به سمت حس کردنِ واقعیِ آن به پیش رویم. برای آنهایی که احساس خنکی و گرمی در صعود و نزول از لگن را ندارند اضافه نمودنِ این آگاهیِ حسی در تنفس می تواند به ایجاد آن کمک کند و برای آنهایی که جریانات حس خنکی و گرمی را از قبل دارند، این کار می تواند موجب ارتقاء آن گردد. در ادامه توضیح میدهیم که این روند چطور کار می کند.

 

لب های خود را لوله کنید و هوا را به درون ریه ها بمکید. آیا خنکی هوایی که از طریق لب ها و دهان عبور کرده و بسمت نای و ریه های شما پایین میرود را حس می کنید؟ حال بر عکس عمل کنید و هوا را بیرون بفرستید. آیا گرمایی که بالا می آید و با پیمودن تمام مسیر از طریق لبهای لوله شدۀ شما خارج میشود را حس می کنید؟ حال این کار را درست همانطور که باید در پرانایاما نفس بکشید با دهان بسته انجام دهید. باز هم سردی و گرمی به نایِ شما داخل و خارج میشود. این طور نیست؟ حالا اجازه دهید حس خنکی که در دم به نای کشیده میشود، همچنانکه در درون عصب نخاعی به بالا می آیید با توجه (آگاهی) شما همراه گردد. کار شما از نقطۀ عجان (خشتک) آغاز شده و به نقطۀ بین دو ابرو ختم می شود و خنکی در تمام این مسیر بالا می آید. فراموش نکنید که این مسیر در وسط سر شما بسمت جلو می پیچد. سپس همچنانکه شما بازدم می کنید، اجازه دهید حس گرمایی که همراه با هوا از نای شما بیرون می آید با توجه (آگاهی) شما همراه شده و تمام مسیرِ درون عصب نخاعی را بسمت عقب و پایین طی کند. بهمین ترتیب نشست تنفس ستون مهره ای خود را ادامه دهید. درست همانند هر آنچه که در تنفس ستون مهره ای انجام میدهیم این مورد نیز عادتی است که میتواند به آسانی بسمت  روال تمرینی ما بنا شود. با کمی شکیبایی، مرحلۀ ناشیانه را نسبتا سریع پشت سر خواهید گذاشت. همانطور که در همۀ تمرینات دیگر شرح دادیم، تا زمانی که شما با هر آنچه که در حال انجام و تمرین هستید احساس ثباتِ معقولانه ای ندارید این مورد را پیش نگیرید. هیچ عجله ای در کار نیست. تمریناتِ بسیار و سرعت زیاد کمکی برای شما نخواهد بود. 

 

اگر شما گرما و سرمایی را که در حال القاء به عصب نخاعی است احساس نکردید، نگران نباشید. این امر همچنانکه انرژی جنسی شما بطور قابل توجهی شروع به تکاپو بسمت بالا کند، پدیدار خواهد شد. در عین حال شما در حال یاری به این روند، همراه با همۀ ابزارهایی که تاکنون معرفی کرده ایم هستید. ابزارهای بسیار بیشتری نیز وجود خواهند داشت.

 

در طول زمان، خنکی بالا روندۀ انرژی جنسی و گرمی پایین روندۀ آن تغییر خواهد کرد. این (گرمی و سردی) شروع به پراکنده شدن نموده و به توسعۀ قصد و اراده ای، مخصوص به خود خواهد پرداخت. امری که می تواند آتشین شده و بسمت ستونی از انرژیهای چرخان گسترش یابد. این کوندالینی است که از درون برخاسته و بیدار می شود. در تنفس ستون مهره ای ما فقط به آسانی ادامه می دهیم و تلاش نمی کنیم که نسبت به هر حس ویژه ای بر روی حرکت انرژی در درون خویش، نیرو وارد کنیم. در برخی از نقاطِ در راه ادراک خواهیم کرد که ما دیگر آنچنان، مواردی که اتفاق می افتد را هدایت نمی کنیم. بجای آن ما در حال شراکت و همکاری با انرژی درونی بوده و نیازهای آن را برآورده می سازیم. تنفس ستون مهره ای در این رابطه مهم است، زیرا با فراهم نمودن تعادل لازم در قطب های متضاد برای کوندالینی، موجبات تحقّقِ تقدیرِ درونیِ او (مونث) را رقم میزند. تنفس ستون مهره ای انرژی های مذکر و مؤنث درونی را متعادل می کند. مراقبۀ  "آی ام" نیز همانطور که در دو درس پیش عنوان شد انرژی های مردانه و زنانه را تعادل میبخشد. بدون برقراری تعادل، امور می توانند اندکی خطرناک پیش روند. کوندالینی زمانیکه نتواند شوهر خود را بیابد، میتواند کمی دیوانه شود. حتی در ملایم ترین نمایشنامۀ کوندالینی نیز برخی نشانه ها بوجود خواهند آمد. اگر بین انرژی های مذکر و مؤنث درونی عدم تعادل وجود داشته باشد، این علائم می توانند ناراحت کننده باشند. ما در دروس بعدی دربارۀ نشانه های کوندالینی، بی تعادلی ها و درمان های آن صحبت خواهیم نمود. هدف اینست که سفر تا آنجا که ممکن است نرم و هموار صورت گیرد.

 

بدانید که شما در راه یک ماجراجویی بزرگ و حیرت انگیز هستید. یک سفر سرنوشت ساز بسوی خانه و سرچشمۀ الهی خویش.

 

 
استاد در درون شماست.

 

 توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp