AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 192 پرسش و پاسخ - نکاتی در ارتباط با کچاری

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 18 می 2004 ساعت 1:58 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا لطفا میتوانید این موارد را در ارتباط با کچاری تبیین کنید؟ هر زمان که من به اجرای کچاری مبادرت میکنم، دهان را بسته نگه داشته و سعی میکنم با مکیدن زبان به داخل، انتهای آن را با کام دهان اتصال دهم. آیا این روش صحیحی از انجام کچاری است؟ من قادر به انجام دستور شما مبنی بر فشار دادن زبان به یک سمت در مدخل گذرگاه های بینی نیستم، چراکه بمحض گشودن دهانم برای فشار انگشت، عمل مکش از دست رفته و زبان به اندازۀ حالت مکش به داخل راه نمی یابد.

 

پاسخ: خیر بکارگیری مکش برای انجام مرحلۀ دوم کچاری روند صحیحی محسوب نمیشود. این روند باید که از طریق عضلات زبان انجام گیرد که در مراحل آغازین با یاری از انگشت به انجام میرسد.

 

گشودن دهان، در دخول رو به بالای زبان بسمت مجرای حلق و بینی یاریگر است. بعدها برای این صعود زبان، استفاده از انگشت و دهان باز لزومی نخواهد داشت.

 

آزمایشی را به انجام رسانید. با دهان بسته، زبان خود را برگردانده و به کام دهان اتصال دهید. (مرحلۀ اول). آنگاه دهان را باز کنید. زبان با دهان گشوده اندکی به عقب باز میگردد. درست؟ پس دهان را باز نگه داشته و از انگشت دست کمک بگیرید و زبان را بسمت چپ یا راستِ کامِ نرم که مستقیما از بالا به مجرای حلق و بینی راه می یابد وارد کنید. در اینصورت فقط میان پردۀ نازک زیر زبان (Frenum)، نقش محدود کننده ایفا خواهد کرد.

 

برای مقابله با این پرده، دو رویکرد وجود دارد. برش زدن های ریز روی آن و یا دوشیدن (کشیدنِ) زبان. از میان این روش ها، برش زدن های ریز، سریع ترین راه حل و با حداقل ایجاد موارد مشکل ساز است. اما بحث برانگیز تر است. هر دوی این روش ها نیز میتوانند در دوره های طولانی زمانی و بتدریج (برای شکل گیریِ زبان) بکار گرفته شوند.

 

لطفا به مرور جرئیات بحث دربارۀ کچاری بپردازید، (108#) تا هر چیز در این مورد برای شما روشن شود.

 

پیش رفتن به سمت مرحلۀ دوم کچاری و تثبیت در آن، ارتقاء بزرگی در تمرینات و تجارب شما محسوب خواهد شد. اتصال زبان با تیغۀ میانیِ مجرای حلق و بینی جهشی رو به پیش در یوگا است. تیغه ای که حساسیت ویژه ای داشته و بلحاظ معنوی، تحریک آمیز و خلسه زا است. کچاری در مراحل مختلف خود، سهم بسزایی در پرورشِ شتاب انگیزِ رسانایی اکستاتیک در سیستم عصبی دارد. 

 

برای همۀ شما آرزوی موفقیت دارم.

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ کچاری مودرا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp