AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 191 پرسش و پاسخ - چطور رسانایی اکستاتیک را پرورش دهیم؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 17 می 2004 ساعت 0:37 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من برای رسیدن به تجربۀ رسانایی اکستاتیک، باید چه کار کنم؟

 

پاسخ: تجربۀ رسانایی اکستاتیک میتواند با هر تمرینی (از یوگا) آغاز شود. این امر بستگی به میزان و وضعیت انسدادهایی دارد که عمیقا در سیستم عصبی ما لانه کرده اند. هرچقدر که در یک روال قاعده مند، تدریجی و پایدارِ روزمره، به تمرینات بیشتری بپردازیم، رسانایی اکستاتیک بیشتری نیز پرورش خواهد یافت.

 

با انجام هر نشست تمرین، این بیداری با درجات و سطوح خاص خود رخ میدهد. در مراحل بسیار آغازینِ مراقبه، احساس سرور و آرامش محرز است و همین مرحله ای رو به رشد برای نیل به رسانایی اکستاتیک محسوب میشود. زمانی که به انجام تنفس ستون مهره ای پرداختیم و در طی این تمرین، قسمت های متعدد بدن ما به ارتعاشی خوشایند (مور مور شدن) درآمد، یک پیشرفت بسمت رسانایی اکستاتیک خواهد بود. پیشرفتی که ریشه در تحریک ملایمِ کوندالینیِ واقع در لگن خاصره داشته و از طریق همۀ تمرینات حادث میشود. تمریناتی که با دو تکنیک جامعِ مراقبه و تنفس ستون مهره ای آغاز میگردند. اگر تاکنون سیستم عصبی ما بدلیل انجام یوگا در حال حاضر یا زمان های گذشته، برای رسانایی اکستاتیک "سیم کشی" شده باشد، آنگاه انرژی فورا و بطور قابل توجهی شروع به حرکت خواهد کرد. اگر به نظر رسید که انرژی مذکور، آنقدرها با مراقبه و تنفس ستون مهره ای به حرکت درنمی آید، هرگز نترسید. چراکه مطمئنا در لایه های زیرین و به شکل بی سرو صدایی در حرکت است. با از میان رفتن انسدادهای درونی، زمینۀ فعالیت این انرژی، در حال احیاء و آماده سازی است.

 

با مهیا شدن این زمینه و میدان بواسطۀ مراقبه و تنفس ستون مهره ای، تمرینات هدفمند بیشتری در امتداد راه افزوده خواهند شد. با هر تمرین جدید، فشار برای بیدارسازیِ رسانایی اکستاتیک (کوندالینی) افزایش می یابد. نوعی رسانایی که میتواند هر بار با امواجی از سرخوشی از میان ما به حرکت درآمده و به شکل اتصالی بین سر و ریشه احساس شود. سیداسانا، مودراها و بانداها در ترکیب با یکدیگر، چنین گسترشی را نشانه میگیرند. و نیز تمرین قدرتمند سامیاما.

 

روشی وجود دارد که دارای قدرت برجسته ای در تحریک و بیدارسازیِ رسانایی اکستاتیک است. روشی به نام کومباکا (حبس تنفس) که ما از طریق تمرین یونی مودرا بکار میگیریم. کومباکا همچنین بواسطۀ تمرین جالاندرای متحرک (پمپ چانه) نیز بکار گرفته میشود. نهایتا تعلیق تنفسی که در تمرین باستریکای ستون مهره ای ایجاد میشود (هرچند که در این دروس نام کومباکا به خود نگرفته است)، اثر کومباکا مانندِ ماندگاری را تولید میکند که با ضربان سرعتیِ فشار (به بالا و پایین) در عصب نخاعی ترکیب میشود. حتی سرسخت ترین انسدادها نیز میتوانند با یاریِ باستریکای ستون مهره ای، ذوب شده و از میان بروند. آنگاه است که انرژی های اکستاتیک و تابناک، چون سیل در عصب های آزاد شده (از انسداد) ما جاری و آنها را سرشار و آکنده میسازد.  

 

پس از آنکه به توسعۀ روال تمرین دوبار در روز و استوار خود که شامل همۀ این تمرینات است، پرداختیم، اگر باز هم اثری از خیزش رسانایی اکستاتیک ملاحظه نشد، دیگر فقط بستگی به گذشت زمان خواهد داشت. با داشتن چنین روالی از تمرینات پیشرفته و قدرتمند یوگا، انسدادها با کامیون تخلیه شده و نور درونی ما باید به ثمر بنشیند.

 

با تمرینات روزانه ادامه دهید. رسانایی اکستاتیک بشکل ثابتی در سیستم عصبی رشد و تکامل خواهد یافت تا مهیای عشق بیکران الهی گردیم که از درون به جوشش در می آید. 

 

تقدیرِ هر غنچه ای از گل، گشودگی و شکوفاییِ شکوهمند آن است. 

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ رسانایی اکستاتیک (بیداری کوندالینی) به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp