AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 165 پرسش و پاسخ - اشتیاق و تغییر در زندگی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 13 آوریل 2004 ساعت 4:23 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من اشتیاقِ بسیار آتشین و پر حرارتی را برای تحقق طرح های زندگی خویش تجربه کرده ام. چه اتفاقی رخ میدهد وقتی که پایه های اعتقادات گذشتۀ شما بواسطۀ اکتشافات جدید (یوگا، مراقبه، فرضیۀ تناسخ) از هم پاشیده و اشتیاق و انگیزۀ شما برای رسیدن به بسیاری از موارد (قبلی) از میان میرود؟

 

پاسخ: این اشتیاقات ماست که ما را به مقاصد و تقدیرهای مختلف هدایت میکند. گاهی اشتیاق ما برای تحقق موردی خاص میتواند ما را بسمت الهامات شگفت آوری همسو با حقیقت هدایت کند. در اینصورت درمی یابییم که خواه ناخواه مجبور به تغییر گرایشات (قبلی) خویش هستیم. این تغییر میتواند سردرگم کننده باشد، اما اکتشاف حقیقت آیا مورد خوبی نیست؟ اکتشافی که همچون تولدی دوباره بوده و مثل همۀ تولدها یک تغییر در وضعیت موجود محسوب میشود. با اینحال این بدین معنی نیست که پس جهت چرخش زمین نیز باید تغییر کند. این تغییر نوعی رضایت خاطر و تحقق است که امروز (در لحظه) شاهدش خواهیم بود نه یک تخریب.

 

بواسطۀ راههای بسیاری میتوان این تغییر و تحولات را مدیریت کرد. راههایی که بنظر به اندازۀ تعداد آدم ها بوده و برای هر یک از ما این تغییر در ادراکات و شرایط به شکل متفاوتی رقم میخورد.

 

در این دروس یک نوع رویکرد تدریجی نسبت به این تغییرات مدّ نظر و توصیه شده است. اینکه چطور شخص میتواند بسرعت تمرینات معنوی قدرتمند را اتخاذ کرده و در آنها به مهارت برسد نیز حقیقتا میل به تغییری کاملا عجولانه است. اما در عین حال، زندگی هر روزه ادامه دارد و این مجموعه دروس توصیه نمیکند که از خانواده، شغل، فرهنگ و یا پیشینۀ مذهبی خود کناره بگیرید. حقیقت در هرکجای زندگی با ملایمت جریان داشته و تراوش میکند. ما فقط تاکنون آنقدرها از آن آگاهی نداشته ایم. نور و بینش از هرکجا برمیخیزد. اگر ما قصد داریم روشن بین شویم (که همۀ ما میخواهیم)، امری است که میتواند درست در جریان زندگی، خانواده، فعالیت ها و ... ما رخ نماید. چرا که نه؟

 

ایدۀ بکار گرفته شده (در قدیم) این بود که ما برای نیل به قله های معنوی باید که همه را تنها گذاشته و به آشرام و معبدی پناه بریم، ترک جامعه کنیم و از بلندپروازی های دنیوی خویش صرف نظر نمائیم. این یک استراتژی قدیمی و مبتنی بر ضدیت با ظواهر خارجی است. اما در واقع نیازی نیست که ما برای معنویت به هیچ کجا برویم و نیازی هم به صرف نظر کردن از اهداف مادی و دنیوی نیست. چراکه این عرصه ها نیز تجلی پروردگار هستند. اگر ما عمیقاً به خویش نظاره کنیم، درخواهیم یافت که در بنیانِ اعتقادات ما فضایی وجود دارد که نور حقیقت میتواند بدان راه یابد. درست مثل بقیۀ زندگی ما و آنچه که در امروز جاری است. در واقع هر روزِ زندگی نیاز به کیفیتی دارد که یوگا به ارمغان می آورد. ناملایماتی که ممکن است بنظر ما برسد، تقریبا وجود (خارجی) ندارد. فقط کافی است بسمت سکوتِ خویش در مراقبۀ عمیق رو کرده و خود به تجربه بنشینید.

 

برخی تمایل دارند همۀ سنت های (معنوی) جهان را در جهت برپایی سنّتی جدید، از میان بردارند. من چنین آدمی نیستم. همۀ سنت های دنیا فقط با یک حقیقت بزرگ یعنی خداوند به شکوفایی خواهند رسید. خداوندی که از روز اول ایجادگرِ آنها بود. این اشتیاق انسان و پشتکار معنوی (تمرینات روزانه) اوست که در حال پیشرفت و فروزان سازیِ ارزش ها، اعتقادات و سنت های درونی و کهن است.

 

بنابراین نیازی به دورانداختن اعتقادات اصیل و بنیادین ما نیست. اجازه دهید تا آنها در نور زندگانی، که از درون ما میخیزد غسل داده شوند. نوری درونی که بموازات حرکت شما در جهت آزمایش دگرگونیِ معنوی انسان و از طریق مراقبه، تنفس ستون مهره ای و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگا به جریان می افتد. شما درخواهید یافت که بیشترِ این اعتقادات بنیادین شما درست بوده و تنها نیازمند یک تنظیم (کوک) طبیعی از درون است. آنچه که حقیقت ندارد محو شده و حقیقت از وجود شما، درخشان تر از همیشه پرتو افشان خواهد شد.

 

چنین استحاله ای یک احیاء مجدد از هستی شماست. نوعی بازگشت به خانه و هویت راستینِ انسان.

 

این دنیا، دنیایی سیاه و سفید نیست. حق و باطل در هرچیز با یکدیگر تلفیق شده اند. بهتر آن است که قبل از تصمیم گیری نسبت به تغییراتِ انقلابی و دور انداختن بنیان های پیشین، نوری درخشان از طریق تمرینات معنوی به چنین تضادهایی بتابانیم. بعد از گذشت مدت زمانی از تمرینات روزانه و معنوی، شما خواهید دانست که چه کاری انجام دهید. هیچ چیزی برای ترس وجود ندارد ...

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp