AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 164 پرسش و پاسخ - قدرت بشری

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 13 آوریل 2004 ساعت 11:19 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من عضو جدید این سایت بوده و شخصی هستم که همیشه به قدرت های بشری ایمان داشته ام. من متوجه هستم که یوگا، پایه ای برای همۀ تکنیک هایی از قبیل تله پاتی، هیپنوتیزم، مِسمِریسم (Mesmerism، مانیه تیسم یا مغناطیس حیوانی) و غیره است اما من دقیقا تفاوت های بین این موارد را درک نمیکنم. آیا امکان و فرصتی برای دانستنِ پاسخ این سوالِ من وجود دارد؟

 

پاسخ: بزرگترین قدرت در میان همۀ قدرت های بشری، همانا الوهیت درونی است. یوگا برای پیوستن و اتحاد با این حوزه طراحی شده و در نهایت بدان مبدل میشود. اولویت و تقدّمِ اول در یوگا، اتحاد با پروردگار است. پروردگاری که در درون ماست.

 

مسیح میگوید: "ابتدا در جستجوی قلمرو پروردگار باشید تا آنگاه همۀ چیزهای (نیک) برایتان ارمغان شود".

 

قدرت هایی که شما ذکر کردید مرتبط با ذهن ناخودآگاه بوده و در ارتباط با سرورِ آگاهی خالص و حوزۀ الوهیت (درونی) ما، معنا و اهمیت خود را از دست میدهند. حوزه ای که فراسوی ذهن ناخودآگاه آرمیده و منبع آن است. اگر شما علاقمندِ پیگیری قدرت ها در این مجموعه دروس هستید، کافی است واژۀ "سامیاما" را (در سایت) جستجو کنید. هرچند که اول هدف سامیاما گسترش سرور آگاهی خالص در عمیق ترین ابعاد درونی است، اما رویکرد جامعی نیز مرتبط با اینگونه قدرت ها دارد. با خیزش قدرتمند اولین هدف در سامیاما، همۀ دیگر موارد و قدرت ها بعنوان محصولی جانبی از گسترش روشن بینی در ما برمیخیزند. این همان رویکرد صحیح نسبت به قدرت های انسانی است. یعنی ابتدا جستجوی قلمروِ الهی و آنگاه از راه رسیدنِ هر موهبت دیگر...

 

بعد از آنکه شما به بررسی سامیاما پرداختید، به آغاز مجموعۀ دروس مراجعه کرده و با شروعِ انجام مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای و ابزارهای بسیارِ دیگر، گشودن قدرت کاملِ حوزۀ الهیِ خویش را آغاز کنید. تمریناتی که همچون بلوک های درهم سوار شونده، نمای کاملِ تمرینِ قدرتمند و روزانۀ ما را شکل میدهند.

 

امیدوارم که همۀ شما در راه انتخابی و برگزیدۀ خویش موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مطالب بیشتر در ارتباط با مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با تمرین سامیاما به کتاب "سامیاما - پرورش سکون در عمل" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp