AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 138   پرسش و پاسخ - آیا مایلید اصلاحی انجام دهید ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 11 مارس 2004 ساعت 0:18 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: (در درس 35# علائم بین راه روشن بینی)، با توجه به نشانه های سه گانه ای که شما ذکر کردید، یعنی سکوت، سرور و هماهنگی (هارمونی)، آیا این ویژگی ها، با اوصاف برهمن (Brahman) که عبارت است از وجود، آگاهی و سُرور (Sat سات - Chit چیت - Ananda آناندا) نیز نزدیکی یا شباهتی دارند؟ آیا فرآیند پالایشِ جسم و ذهن نام دیگری برای بازسازی و اصلاح محسوب میشود؟

 

پاسخ: سات چیت آناندا (وجود - آگاهی - سرور) بُعدی است که در مراقبۀ عمیق با آن ارتباط می یابییم و همان چیزی است که در ما بعنوان سکوت برمیخیزد. کیفیتی که به "حالت شهودی" نیز معروف است و در اولین مرحلۀ روشن بینی، حس ما از خویش بطور 24 ساعته و همیشگی در این واقعیت متعال تثبیت میشود. عبارت "سرورِ آگاهی خالص" که اغلب در این دروس بکارگرفته شده درواقع مترادفی بر سات چیت آناندا یا سکوت درونی و شهود است. سُرور کلمه ای کلیدی در رابطه با اولین مرحلۀ روشن بینی یعنی خیزش سکوت است. شهود درونیِ تثبیت یافته و تغییر ناپذیر، سرورانگیز است. امری که با رسیدن به آن تجربه کرده و تجارب بسیار بیشتری نیز پس از آن از راه میرسند.

 

اکستاسی کلمه ای کلیدی در دومین مرحلۀ روشن بینی است که بدلیل حرکت پرانا (کوندالینی) در سیستم اعصاب ایجاد میشود. با تلطیف و تعالی در تجارب حسیِ درونی، سرسپردگی (باکتی) برمیخیزد و ما در دگرگونی (استحالۀ) نوروبیولوژیکی خویش بسمت تجربۀ پایدار حوزۀ الهی شتاب میگیریم. بلحاظ فنی، حرکت پرانا / کوندالینی در واقع حرکتِ سات چیت آناندا است چراکه هر چیز، از این حوزه سرچشمه گرفته است. اما ما، بین سُرور (موجود در آگاهی خالص) و اکستاسی (موجود در بدن) تمایز قائل میشویم. بدین دلیل که این دو جنبه از طبیعت ذاتیِ ما درصدد اتحاد با یکدیگر در چشم سوم هستند. این اتحاد در واقع در مرحله ای رخ میدهد که هماهنگی (هارمونی) از راه رسیده و فوران و خیزشِ عشق الهیِ بی قید و شرط آغاز میشود. آنگاه است که ما بر روی زمین در هر دم و دقیقه به کانالی برای انتشار عشق و الوهیت مبدل میشویم. پس عشق الهی نیز کلمه ای کلیدی برای سومین مرحله از روشن بینی است.

 

دروس 85# و 113# به بازبینی مراحل روشن بینی از چشم اندازهایی متفاوت میپردازد. در بسیاری از دروس دیگر سایت نیز از منظر سطوح متفاوتی از تجارب، بدین امر پرداخته شده است.

 

لزوم بازگویی همۀ این موارد بدلیل تجربیاتی است که همسو با پیشرفت در تمارین پدیدار میشوند. در اینصورت است که تمرین گر به چارچوبی برای ادراکِ این راه نشانه ها نیازمند میگردد. بنابراین همۀ این موارد، بدین منظور به شرح و عنوان درآمده است. در غیر اینصورت، کیست که به همۀ چنین اوراد و سخنان نامفهومی نیازمند باشد؟ در واقع از طریق داشتن همزمانِ تجارب، چارچوب فکری و استعارات (شیوا، شاکتی، و غیره) است که میتوان آنچه که در درون رخ میدهد را توضیح داد. امری که یاریگر و الهام بخشِ تداوم تمرینات خواهد گردید.

 

در ارتباط با آنچه که در این فرآیندها رخ میدهد، عبارت های "بازسازی" و "اصلاح" برای من تاحدی گنگ و نامفهوم است. من "پالایش" و "پاکسازی" را دوست داشته و عباراتی بهتر میدانم. پس از آنکه پاکسازی صورت گرفت، گذرگاه سلسلۀ اعصاب بعنوان دروازه ای بر بیکرانگی درونی، پاک و گشوده میشود. هرچند که همۀ اینها عبارت پردازی است و درواقع هر نوع واژه و عبارتی که برای شما کار کند، خوب است، مادامیکه شما تجارب خویش را بوضوح از طریق این اصطلاحات ادراک کرده و آنچه را که رخ میدهد به غلط تعبیر نکنید. تعبیر و تفسیر غلط (و ترسِ ناشی از ظهور تجارب) میتواند منجر به عدم انگیزه نسبت به تمرین گردد. بنابراین داشتن فهمی صحیح از آنچه که رخ میدهد بسیار مهم است. همیشه نکتۀ اصلی در آن چیزی است که ما را در انجام تمارین انگیزه داده و ما را بسمت بازسازی و اصلاح پیش میبرد! :-)

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp