AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 49  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – عرق ریزی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 16 دسامبر 2003 ساعت 0:35 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش : پرانایاما قبل از مراقبه فوق العاده است. واقعا میتوانم بگویم، از زمانی که پرانایاما را آغاز کردم شرایط بشکل متفاوتی پیش رفت. من واقعا تنفس ستون مهره ای را با احساسی از انرژی و اشتیاق بسیار آغاز نموده و ادامه میدهم. بعد از ده دقیقه تنفسِ آرام، بیشتر اوقات تعرّق مرا فرا میگیرد و من بدون آنکه از نفس افتاده یا دچار حرارت و ضربان قلب بالایی شوم، فقط دیوانه وار عرق می ریزم. آیا این تجربه ای طبیعی است؟

 

پاسخ : بله این طبیعی و روند خوبی است. این امر نشانۀ مستقیمِ پالایشی است که در نتیجۀ جریان یافتنِ مقادیر افزایش یافتۀ پرانا در سیستم اعصاب شما صورت می گیرد. شما در حال انجام ورزش ایروبیک (هوازی) یا هر گونه فعالیت جسمانی نیستید که زمینه سازِ چنین تعریقی باشد. علت آن حرکت پرانا در عصب های شماست که به عنوان یک ورزش درونی، عرق را از طریق بدن شما بیرون رانده و ناخالصی ها را بهمراه آن انتقال میدهد.
 
این عرق ریزی برای همیشه ادامه پیدا نخواهد کرد. بتدریج، همچنانکه پاکسازی و پالایشِ بدن بیشتر میشود، تعرّق کمتر خواهد گردید. تجارب دیگری نیز به سطح آمده که نشانۀ پاکسازی بشمار می روند. بیشترِ آنها تجارب حسیِ درونی و ذهنی خواهند بود. ما با پرانایاما، از یک روش فیزیکی شروع می کنیم که با کار تدریجی و مداوم، منجر به گشودگی و روح بخشیدنِ عصب نخاعی از درون میشود. عصبی که کنترلِ فرماندهیِ کل سیستم اعصاب را بعهده دارد. از سوی دیگر با مراقبه، ما کاملاً به فراسوی ذهن و بدن شیرجه زده و با کار تدریجی و مداوم، سرورِ آگاهی خالص را بیرون میکشیم. بواسطۀ این دو رویکرد، مقادیر زیادی از انسداد و گرفتگی های عمیقی که ما را احاطه کرده اند، تخلیه و بیرون رانده میشود. گاهی اوقات ما میتوانیم واقعا آنچه را که در این فرآیندها بوقوع می پیوندند، مشاهده کنیم. پس بدینگونه عرق ریزی شکل می گیرد.

 

اگر ناراحتی، بی قراری یا کج خُلقی با فرآیندِ پالایش همراه باشد، وقتی در پایان مراقبه برمیخیزید، اطمینان یابید که از میزان مناسبِ زمان استراحت برخوردار بوده اید. اهمیت استراحت کافی در پایان تمرین، در پرسش و پاسخ های مراقبه توضیح داده شده است. معمولاً پرانایاما منجر به ناراحتی در مراقبه نخواهد شد و تقریباً همیشه اثری عمیق و آرامبخش دارد. اما زمانی که بدن در حال پالایش است هر امری ممکن است پیش بیاید. بنابراین در ارتباط با پیرویِ از این راهبردها، در جهت مقابله با تجارب ناراحت کننده ای که میتوانند هر از گاهی به سطح بیایند هوشیار باشید. همۀ اینها فرآیند پالایش بوده و هریک از ما به طُرُق مختلفی آن را تجربه خواهیم کرد. از اینرو مهم است که هر کدام از ما بر تمرین شخصی خویش نظارت داشته باشیم. ما باید نقاط قوت خود را بشناسیم و از آنها بهره ببریم، و هم چنین نقاط ضعف خود را شناخته و روی آنها کار کنیم.

 

بعنوان یک راه حل عملی، اگر در پایان پرانایاما خیس عرق بودید، قبل از مراقبه چند دقیقه جهت خشک شدن صبر کنید. اگر عوض کردن لباس به شما کمک می کند که احساس راحتی بیشتر کنید، اینکار را انجام دهید. ضرورتی ندارد درحالی که خیس عرق هستید مراقبه کنید. اما شروع مراقبۀ خود را پس از تکمیل پرانایاما، بیش از چند دقیقه به تعویق نیندازید. ما می خواهیم که اثرات پرانایاما را به درون مراقبۀ خویش ببریم.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp