AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

 بعدی | قبلی

 

 

درس 22  مراقبه ، پرسش و پاسخ – کیفیت ارتعاشی مانترا

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : دوشنبه 1 دسامبر 2003 ساعت 6:34 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: شما در مورد "کیفیت ارتعاشی عمیقِ" صوت آی ام صحبت کردید. این به چه معنی است؟ اگر انتخاب من، مراقبه روی هر صوتی باشد که دوست دارم ، آیا باز هم  همچنان خوب کار خواهد کرد؟ (کیفیت ارتعاشی بمعنیِ کیفیت موجی ، نوسانی و طنین انداز است)

 

پاسخ: تنها اصوات ویژه ای هستند که در سیستم اعصاب ما طنین می اندازند. آنها در ژرفای سکوت ذهن ردپای ارتعاشی دارند و به طُرق ویژه ای سیستم اعصاب را بیدار می کنند. آی ام چنین صوتی است. همینطور که شما به تمرین کردن ادامه می دهید، می بینید که سیستم اعصاب شما به روشی خاص در حال بیدار شدن است. امری که بقدری آشکار  و بدیهی است که شما کاملا متوجه شده و خواهید گفت "آهان خودش است" ! وقتی که روشهای پیشرفتۀ تنفسی (پرانایاما) را یاد بگیریم، بتدریج دیدن و حس کردنِ گشایشِ عصب های ظریف توسط مانترا را آغاز میکنیم، طعم های بسیار زیادی از سرور. آن زمان است که کیفیت ارتعاشی عمیقِ این صوت آشکار می شود.

 

بنابراین مانترا باید کیفیت خاصی داشته باشد و این کیفیت در هر صوتی موجود نیست. با این حال شما می توانید هر صدایی را که دوست دارید برای مراقبه بکار ببرید. اگر شما مثلا صوت "موز" را استفاده نمایید حتی قادر خواهید بود تا آن را در سطوح بسیار عمیق ذهن نیز تکرار کنید. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که بتواند مؤثر واقع شده و بعنوان مزاح در نهایت از روی گوش های شما موز سبز شود !!

 

همچنانکه پیشرفته می شوید، شما آنچه را که مانترا انجام میدهد دقیقا خواهید شناخت. مانترا از طریق عصب های ظریف شما به نوسان درآمده و در قلمروهای وسیعِ اکستاتیک و درونی شما گسترش می یابد. همانطورکه شما با قلمروهای کیهانی خود آشنا میشوید، گزینه ها، برای استفاده از انواعِ اصواتِ خاص و همچنین افکار توام با معنی برایتان آشکار خواهد شد. اما فعلا باید قدم به قدم پیش رفت. امروز مانترا  و فردا تمام کیهان. همه آنها به شما تعلق دارند. همۀ آنها در شما جای دارند.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp