AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 194 پرسش و پاسخ - افزایش تلالوِ نورها

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 19 می 2004 ساعت 10:08 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: بسیار خوب ... من تمرینات پیشرفتۀ یوگا را از ابتدا انجام داده و امشب به درس پرسش و پاسخِ (179# "بازبینی تجربۀ ستاره") رسیدم. 

 

در این پرسش و پاسخ، نویسنده بازگو میکند که در حین روز برق نورهای روشنی را مشاهده گر است. من در تعجبم که آیا چنین تجاربی حقیقتاً با انجام تمرینات پیشرفتۀ یوگا مرتبط است. حدود 5 هفته پیش من نیز چنین تلالویی از نورها را تجربه کردم. البته زیاد آن را جدی نگرفته و فکر میکردم که به نوعی مشکل بینایی دچار شده ام. من حدودا دو سال پیش جراحی لیزر داشتم و واکنشم نسبت به این تجربه فقط این بود که آن را تا حد امکان نادیده گرفته و اگر بدتر شد، به پزشک مراجعه کنم.

 

خوب، این تجربه تا حد بسیاری متوقف شد تا اینکه امشب با خواندن پرسش و پاسخ، متوجه شباهت آن با تجربۀ شخصی خودم شدم. بنابراین اینک برای من جای شگفتی است اگر امکان ارتباط بین این نوع تجربیات با تمرینات پیشرفتۀ یوگا وجود داشته باشد. آیا میتوان گفت این تجربیات در اثر تخلیۀ گرفتگی هایی صورت میگیرد که در طی روز و فعالیت انجام میگیرند؟ غریزۀ طبیعی من نگران چنین پدیده ای نیست. فقط اینک خیلی کنجکاو بوده و حدس میزنم جریانی زنده در من متولد شده است ... : )

 

پاسخ: بله اینگونه تجارب، انواع نشانه های پالایشی در بصیرت درونی محسوب شده که میتوانند بواسطۀ تمرینات یوگا ایجاد شوند. از طرف دیگر اگر چنین مواردی به مشکلی مزمن و دیرپا تبدیل شدند، بد نیست که بلحاظ پزشکی بررسی شوند. بویژه اگر سابقۀ بیماری در این راستا وجود داشته باشد.

 

به یاد داشته باشید که بمرور زمان و بشکلی طبیعی دیدگاه شما نسبت به دنیا تغییر کرده و فروزان (روشن) تر میشود و این قبیل تحرکات انرژیِ ناشی از پالایش نیز گاه گاهی در امتداد مسیر حادث خواهند شد. در پایان، تجربۀ تلالو نورها به جلوه ای پایدار رسیده و دنیای تابناکِ مشاهده شده، کاملا طبیعی بنظر خواهد رسید.

 

ظاهرا شما با تمرینات خود و در این راه، بدرستی پیش میروید. آفرین!

 

 

استاد در درون شما است.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp