AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 169 پرسش و پاسخ - آیا این رسانایی اکستاتیک است؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 19 آوریل 2004 ساعت 3:22 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من از دو هفته پیش، یونی مودرا کومباکا را آغاز کرده ام. این تمرین احساس عجیبی ناشی از اتصالی جدید بین ناحیۀ سر و عجان برایم ایجاد کرده است. من شامباوی را انجام میدهم و به تبع آن چنین احساسی ایجاد میشود. من زبان خود را در کام دهانم قرار میدهم و با چنین احساسی مواجه میشوم. احساسی که نسبتا دلپذیر و جنسی و تا حدی عجیب است. آیا این تجربه، همان رسانایی اکستاتیک است که شما اغلب عنوان میکنید؟ تجربه ای که بنظر میرسد همان باشد. چرا این احساس رخ نموده و به کجا منتهی میشود؟ اصطلاح رسانایی اکستاتیک از کجا می آید؟ من آن را هیچگاه در یک کتاب یوگا ندیده ام؟ 

 

پاسخ: چه تجربۀ زیبایی! بله این آغاز رسانایی اکستاتیک است که پس از شروع با شما خواهد ماند. سطح مشخصی از پالایش در سلسلۀ اعصاب شما ایجاد شده و تلفیقِ تمرینات قبلیِ شما در همراهی با یونی مودرا کومباکا منجر به خیزش چنین حس لذتبخش درونی شده است. احساسی که نشانه ای رازآلود ناشی از اتصال بین مغز و ناحیۀ ریشه است. این نوعی بیداری در عصب نخاعیِ شما است که منجر به احساسی آگاهانه بین دو انتهای بالایی و پایینی عصب نخاعی میشود. مرحله ای عالی که نشانگر یک بیداریِ ملایم و دوست داشتنیِ کوندالینی است که در آن انرژی های اکستاتیک بین سر و ناحیۀ ریشه، درست از همان آغاز در تعادل به سر میبرند. این بدین معنی است که شما از سکوت درونی خوب و قابل دسترسی برخوردار هستید که با خیزشِ انرژی های اکستاتیک در سیستم عصبی شما به طریقی پیشرونده و سلامت، ترکیب یافته است.

 

نحوۀ هدایت تمرینات شما از ابتدا تاکنون، آهنگ تداوم این بیداری را تعیین خواهد نمود. اگر همین امروز نیز تمرینات را متوقف کنید، باز هم ممکن است چنین سطحی از اتصالِ جریان یافته یا همان "رسانایی اکستاتیک" برقرار باقی بماند. با تداوم تمرینات که من اطمینان دارم ادامه خواهید داد، بمرور زمان این رسانایی اکستاتیک افزایش خواهد یافت. نوعی گشودگی که باید به راحتی و لطافت هرچه تمام تر رخ نماید. امری که بموازات مراقبت شما از خودگامیِ در تمرینات که در همسویی با تجارب شما اتخاذ میشود، شکل خواهد گرفت. ما باید سپاسگذار مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای باشیم، چراکه این دو تمرین منجر به پالایش و تعدیل جریانات انرژی در ما گشته و همین امر موجبات تداومِ رشد و تثبیت ما در ادامۀ راه را فراهم خواهد ساخت.

 

 

اعتراف میکنم که اصطلاح "رسانایی اکستاتیک" عبارتی است که من سال ها پیش برای شرح تجربیات خودم در این ارتباط ابداع کردم. تجاربی که مشابه با تجارب ابتدایی و فعلی شما بود. این همان بیداری کوندالینی است و ما آن را در راستای اصطلاح شناسیِ کوندالینی و شرح آن بکار میگیریم. هر سنتی، زبان خاص خود را برای شرح تجربۀ (این بیداری) دارد. در این زمانۀ مدرن که ما قادر به فهم چنین تغییراتی هستیم و آن را نوعی بیداری در قابلیت های نهفته در سیستم عصبی بشمار می آوریم، قادر خواهیم بود که آن را بعنوان خیزش فزایندۀ رسانایی در مدارهای الکتریکیِ (اعصاب) بدن تعریف کنیم. رسانایی اکستاتیک همین است. تجربه ای دلپذیر، همانطور که شما ذکر کردید. هرچقدر که رسانایی اکستاتیک افزایش می یابد، چنین لذتی بیشتر میشود، این لذت افزایش یافته و شاید بتوان گفت که نهایتا به ورای ادراک بشری میرسد. بنابراین چنین تجربه ای میتواند بعنوان "رسانایی اکستاتیک" خوانده شود و مطمئنا نیز با چنین عبارتی همخوانی دارد.

 

این تجربه چرا الان برای شما رخ داده و به چه مرتبه ای منتهی میشود؟ خُب، میدانید که الان وقت آن بوده است. شما هر روز مشغول انجام تمرینات قدرتمندی هستید و زمان گشوده شدن سیستم اعصاب شما فرا رسیده است. امری که بمثابه بلوغ دومی است که در بسیاری از ما رخ می نماید. تجربه ای که با آغاز سفر ما بسمت معاشقۀ الهی و درونی و سپس نیل به مرحلۀ وحدت و روشن بینی، ایجاد خواهد شد. به شرط آغازِ بیداری کوندالینی است که اتحاد درونی و ازدواج قطب های الهی ما در آینده ای نزدیک محقق میشود. تجربه ای که میتواند فقط چند سالی طول کشیده و یا کامل شدن فرآیند آن سال های بسیاری زمان ببرد. این امر بستگی به انسدادهای باقی مانده در سیستم عصبی و درجۀ عزم و ارادۀ ما در داشتن تمرینات مرتب روزانه خواهد داشت. و چنین تجربه ای به کجا منتهی میشود؟ به وحدت (اتحاد درونی) که عبارت است از آزادیِ در سرورِ اکستاتیکِ بی پایان و البته، عشق الهی. این مقصد و تقدیر (نهایی) ماست. حق مسلّمی که به هر یک از ما انسان ها از بدو تولد اختصاص یافته است. ما در مجموعه مباحث این دروس، کاملا چنین تجربه ای را با مراحل و علائم بین راه آن مورد تحقیق و تفحث قرار داده و با رعایت و اجرای تمرینات، سیاحت روشن بینی را (عملاً) به تجربه مینشینیم. 

 

ثمرۀ چنین سیاحتی در درس اخیرِ بخش تانترای سایت و از منظری حدوداً متفاوت شرح داده شد. یعنی شرح روشن بینی و این سفر از دیدگاه "دانش مقدّس" و نمودار مقدس آن یعنی "شری یانترا". شاید شما بخواهید این درس را مطالعه کنید. 

 

امید دارم که همۀ شما در تداوم سفر خویش بسوی سُرور اکستاتیک و عشق بی انتهای الهی موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp