AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T25  دانش مقدس (شری ویدیا) : ثمرۀ تانترا

 

 

نویسنده: یوگانی


تاریخ: یکشنبه 18 آوریل 2004 ساعت 2:16 بعد از ظهر

 

 

*به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

همانطور که در ابتدای این مجموعه دروس عنوان شد، تانترا اغلب در مشرق زمین با محکومیت روبرو بوده و نوعی انحطاط محسوب میشود. در غرب نیز در شکل فرهنگی تقلیدی و با شور و شوق بسیار به غلط ادراک شده است. آنچه که ما در مسیر جدی سفر خویش در راه یوگا درمی یابییم درواقع آن است که تانترا شامل هرآنچیزی میشود که (بعنوان تمرین و سادانا) انجام داده و هم موارد بسیاری که شاید (فعلا هنوز) بدان ها نپرداخته ایم. تانترا رویکردی بسیار فراگیر و همه جانبه به یوگا داشته و از روی هیچ سنگی بدون بررسی رد نمیشود.  

 

اما همۀ این جامعیّت به چه سرمنزلی هدایت میشود. تانترا نهایتا به چه چیزی ختم میشود؟ ثمرۀ آن چیست؟ در دروس اصلی و همچنین این بخش از دروس متذکر شدیم که اتحاد قطب های درونی ما بعنوان نقطۀ پایانی بر همۀ تمرینات یوگا محسوب میشود. در شرح این روند و فرآیند راه های بسیاری وجود دارد. به همان بسیاریِ سنت های معنوی موجود در جهان. فارغ از چگونگی شرح آن، باید گفت که چنین دگرگونی معنوی در هر بشری فرآیند یکسانی داشته و یک راه می پیماید.

 

این اتحاد در سطح تجربۀ شخصی هر فرد در بدن عبارت است از اتحاد سکوتِ سرور انگیزِ درونی (که اساساً در مراقبۀ عمیق پرورش یافته) با اکستاسیِ کل بدن (که در تنفس ستون مهره ای، سایر پرانایاماها، مودراها، بانداها و روش های جنسی تانتریک پرورش می یابد).

 

این اتحاد در سطح استعارات اسطوره ایِ تانتریک عبارت است از اتحاد شیوا و شاکتی که دقیقا با تجارب مستقیم سکوت و اکستاسیِ فوق الذکر مطابقت دارد.

 

خیزش شیوا و شاکتی و اتحاد (نهایی) آنها در هرکجای درون ما، سه مرحلۀ روشن بینی را شکل میدهد. اول تجربۀ شبانه روزی سکوت درونی، دوم تجربۀ شبانه روزیِ اکستاسیِ کل بدن و سوم تجربۀ شبانه روزیِ سُرور اکستاتیک. مرحله ای که دو قطب الهیِ سکوت و اکستاسی درهم آمیخته و ثمرۀ آن، برون ریزیِ بی پایانی از عشق الهی میشود و این همان اتحاد غایی است.

 

تصور کنید خیزشِ طنینِ اکستاتیک و آگاهانه ای که در هر اتم از بدن شما به ارتعاش در آمده و بین هر هسته و الکترون های اطرافش رخ میدهد. با چنین تصوری، شما با مفهومی از عمق استحاله و دگرگونی روبرو خواهید بود. این اتحاد، یک ارگاسم کیهانی و بی پایان است که در هر سلول و اتمِ درون شما ایجاد میشود. 

 

تحقق و ثمرۀ این دگرگونی الهی، مطابق با متون و تجارب عملی عرصۀ تانترا، نیل به "شری ویدیا" (Sri Vidiya - دانش مقدس) است. عبارتی که بمعنای "معرفت شکوهمند" است. این همان دانشِ سرور اکستاتیک بوده که با ریاضیات دقیقی ارائه شده است. اگر چنین مطلبی به نوعی متناقض بنظر میرسد، قطعاً الهی است. چراکه حقیقت الهی تنقاض برانگیز (Paradoxical) است. حقیقتی که اگر بشکل اکستاسیِ افسار گسیخته تجربه گردد، بسمت معنویتی ظریف و دقیق نیز به پیش خواهد رفت. اگر تصور شود که این حقیقت بلحاظ ریاضی دقیق و اصیل است، بزودی نیز ما را در حیرت خلسه آمیز و اکستاسیک به فنا خواهد برد. چنین حقیقتی در هیچ کجا بهتر از نمودار مقدس "شری ویدیا" و تحت نام "شری یانترا" (Sri Yantra - نماد مقدس) تبیین و تصور نشده است. نموداری که گاهاً نیز "شری چاکرا" (Sri Chakra - چرخۀ مقدس) نام میگیرد. در زیر تصاویری از شری یانترا ارائه شده است:

 

 

اگر شما به جستجوی اینترنتی "شری یانترا" بپردازید، میتوانید انواع بسیاری از آنها را بهمراه شرح و تفاسیر بیشمار بیابیید. شاید شما از قبل نیز با چنین نمودارهایی آشنایی داشته باشید.

 

نسخه ای جالب توجه در این مورد، شری یانترای آبی رنگ است که در هر مثلث خود نقطه ای سفید دارد. این نمودار، اتحاد جنسی پیوستۀ شیوا (نقاط سفید - نماد نرینگی یا لینگام بیندو) و شاکتی (مثلث های آبی - نماد مادینگی یا یونی) در هر اتم از کیهان را نمایش داده و ترسیم میکند. همچنین شری یانترا کاملا عصب نخاعی (سوشومنا یا تونل)، سیستم عصبی و اتحاد الهی حادث شده در هر زیر و بمی از درون ما را نمایش میدهد.  

 

 

بلحاظ ریاضی شری یانترا الگوی موج ایجاد شده توسط ارتعاش "اوم" را بازآفرینی میکند. صوت مقدسی که بطور طبیعی در سیستم عصبیِ پالایش یافته و گشودۀ انسان طنین انداز میشود. اوم (OM) از بصل النخاع یا ساقۀ مغز سرچشمه میگیرد و بسمت مرکز سر آمده و از چشم سوم خارج میشود. صوت درونیِ اوم، امر پیش پا افتاده ای نبوده و شگفت آور است. تجربه ای که عبارت است از "خروشِ ویرانگرِ اکستاسی" که از درون ما قصد رهایی داشته و مترادف با والاترین مراحل پرورش جنسیِ تانتریک است. اوم، کوندالینی است در عالی ترین آهنگ و نوسانِ اکستاتیک خود. این همان ارتباط جنسی بین شری ویدیا، شری یانترا و تمرینات (آداب) جنسی تانتریک است.

 

اصلا شخص چطور میتواند از شری یانترا استفاده کند؟ برخی از سنت ها از آن بعنوان موضوع مراقبه استفاده میکنند. اما در این دروس ما چنین استفاده ای نخواهیم داشت. هر زمان که اوم (دروناً) جاری شود، شری یانترا آنجا و درون ما حضور خواهد داشت. هر زمان که ارتعاشِ اکستاتیکِ اوم در ما متجلی شود، ما خود، شری یانترا میگردیم. این ارتعاش اکستاتیک، صدای کوندالینی شاکتی در ما است که از این راه شیوای خویش را ندا داده و مسحور میکند. با رخ نمودن این ارتعاشِ اکستاتیک در کل بدن، ما خودِ شری یانترا میشویم. شری یانترا نمادی است از سیستم عصبی انسان در والاترین حالت و کیفیتِ آن یعنی حیرتِ معنوی.

 

اگر گاه گاهی به شری یانترا نگاهی می اندازید، فقط آگاه باشید که این نمودار، نمایشی از خیزش جریان معنوی در درون شما و همچنین طبیعت اکستاتیک (سرورانگیزِ) کیهان است. نمادی از جهان صغیر (Microcosm - میکروسکوپی) و جهان کبیر (Macrocosm - کیهانی) و آنچه که ما هستیم. این همان تایید فرایندی است که ما از طریق تمرینات یوگای پیشرفتۀ خویش، آگاهانه آن را به پیش برده و یادآور مطالبی است که تا اینجا در دروس تانترا مطرح ساخته ایم. اتحاد سرورِ اکستاتیک در کل بدن، آن چیزی است که ما در خویش به پرورش آن مشغول بوده و این همان شری یانترا است.

 

پس بیائید تا در ارتباط با عرصۀ تانترا به محکومیت گرایی و فهم غلط دچار نشویم. نیل به دگرگونی معنوی انسان و پرورش آن به عالی ترین سطوح، نیاز به هیچ پوزشی ندارد. پس به این پرورش و توسعه ادامه میدهیم!

 

توجه: برای شرح بیشتر این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp