AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 42  پرانایاما ، پرسش و پاسخ - آیا این تمرین طبیعی است ؟

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 11 دسامبر 2003 ساعت 5:16 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من بدجوری در حال تقلا و مبارزه برای گنجاندن همۀ قطعات بکارگرفته شده در تنفس ستون مهره ای هستم و تا اینجا پیشرفت چندانی در آن نداشته ام. تصور میشود که روند این تمرین با گفتۀ مکرر شما مبنی بر انجام "طبیعی" این تمارین منافات دارد. مطمئنا این تمرینی است متفاوت از مراقبه که من آن را بسیار آسان و لذت بخش یافتم. آیا از نظر شما پرانایاما نیز بهمین ترتیب راحت و لذت بخش میشود ؟

 

پاسخ: بله پرانایاما آسان خواهد شد و صفت لذت بخش نوعی دست کم گرفتن آن است. در شرح آنچه که پرانایاما خواهد شد، اکستاتیک (سرور انگیز) صفتی بهتر است. ممکن است نیلِ بدین حالت مدت زمانی به طول انجامد. برای بناسازیِ چنین حالتی وقت بگذارید و از طریق تمرین منظم به آن یک شانس خوب بدهید. شما پشیمان نخواهید شد. عناصر جدیدی برای کمک به شما در راه بوده و به تمرین اضافه می گردند. شکلی از تمارین جدید که پرانایاما را برای انجام، بسیار لذتبخش تر خواهند نمود. شما خواهید آموخت که چطور هر چیز را از درون خویش روشن و برافروخته سازید. اما اول چیزهای مهم. ابتدا مستقیما عادات اصلی و پایه در تمرین را پیشه کنید. در طول زمان بتدریج تمرین آسان تر و لذت بخش تر میشود. مراقبه از همان ابتدا برای اغلب افراد راحت و لذت بخش است. با پرانایاما این امر ممکن است اندکی بیشتر زمان ببرد.  

 

آیا پرانایامایِ ارائه شده طبیعی است؟ هیچ شکی نیست که پرانایاما با همۀ قطعات تکمیلیِ خود، تمرینی است پیچیده که احتمالا در ابتدا نیز طبیعی جلوه نمیکند. اگرچه پرانایاما نیز همچون مراقبه روی قابلیتی ذاتی و طبیعی در درون ما دست میگذارد. این در مورد مراقبه، همان قابلیت طبیعیِ ذهن برای ساکت شدن و تجربۀ سرورِ آگاهیِ ناب است. فقط کافیست حالتی صحیح را در مراقبه راه اندازی کنید، ذهن توسط خودش تماما به سکوت در می آید. در مورد پرانایاما، ما در حال انگشت گذاری روی قابلیتی طبیعی در سیستم اعصاب هستیم. امری که زمینه سازِ پالایش و پرتو افشانی در شکلی اکستاتیک از درون میشود. راه اندازیِ وضعیت های اولیه و مقدماتی بیشتر کار میبرد. اما پس از آنکه ما گام های لازم و ضروری را از طریق پرانایاما برداشتیم، حالت پرتو افشانی اکستاتیک بشکلی طبیعی جلوه گر خواهد شد. امری که با پیشرفت های انجام گرفته کاملا خود به خود رخ مینماید. آن هنگام است که شما ادراک خواهید نمود که بدن انسان بی هیچ شکی در جهت خیزشِ اکستاسیِ الهی طراحی شده است. یک تکاملی عالی. فقط هرچقدر که سکوتِ سرور انگیزِ آگاهیِ درونی که حالت طبیعیِ ماست از طریق مراقبه بر پاخیزد، بهمین ترتیب نیز تشعشعِ اکستاتیک که حالتی است طبیعی در ما از طریق پرانایاما برپا خواهد خواست. پس از آنکه این فرآیند بواسطۀ پرانایاما تحریک شد، تشعشع اکستاتیک نیز در مراقبه عمق می یابد. پرانایاما خاک سیستم اعصاب ما را طوری پرورش میدهد تا مراقبه قادر گردد، شکوفاییِ پویایِ سرور آگاهی خالص را به ثمر رساند. پرانایاما میتواند بذر سکوتی را که در مراقبه پرورش میدهیم به سمت سطوح درخششِ اکستاتیک رشد دهد و این حالات بطور سخاوتمندانه ای بسمت زندگیِ روزمرۀ ما لبریز خواهند شد.  

 

در اینجا هدف، ساختاربندیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا است تا در شکلی آسان، ممکن، لذتبخش و مفرح به انجام رسند. در غیر اینصورت عدۀ بسیاری تمایلی به خسته کردن خود با این تمارین نخواهند داشت. در طول مراحل سازندۀ تمرین، بسیاری مواقع نیازمند شکیبایی و ثبات قدم خواهیم بود. با سرسپردگیِ مداوم به تمرین روزانه، تجارب پیشرفت حاصل خواهند کرد. زمانی فرا میرسد که شما بسمت نشست مراقبۀ خویش هجوم خواهید آورد چراکه اکستاسی و سروری که در این بین برمیخیزد عظیم خواهد بود. آنگاه در پیشگاه ادراک شما، اکستاسی در هرکجا خواهد بود. همۀ دنیا در پیش چشمانِ عاشقِ شما دگرگون خواهد شد.

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپاینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.

   

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp