AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T10  پرسش و پاسخ - شفایِ جنسی

 


نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 15 فوریۀ 2004 ساعت 4:25 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: همانطور که شما شرح دادید، نزدیکی تانترایی دارای اهداف و آرمانهای اصیل و معنوی است. اما من این نوع نزدیکی را در ارتباط با مسئلۀ توسعۀ "قدرت خودداری" مرد و مدیریت آن سخت یافتم. تمارینی که بیشتر فرد را در جهت پاداش هایی مادی و زمینی به پایین میکشد. اگر من در سرتاسر این روش ها به پیش روم آیا کمکی به ازدواج من نیز خواهند کرد؟ بخصوص اینکه آیا همسرم تمایل بیشتری به روابط جنسی با من نشان خواهد داد؟

 

پاسخ: نسل بشر بواسطۀ نزدیکی جنسی کاملا پابرجا میماند. ما نگهبانان چنین قدرت عظیمی هستیم که از جانب پروردگار به ما ارزانی شده است. با این حال هنوز هم ما در جستجوی نوعی بلوغ برای مدیریت مسولانۀ این قدرت در خویش هستیم. به همین دلیل نیز سکس، قلبِ اکثر کارماهای تضعیف کنندۀ ما است که زندگی پس از زندگی با خود حمل کرده ایم.

 

سکس در واقع آنقدرها مسئلۀ مشکل سازی نیست. امری که در واقع از عدم بلوغ و نارس بودن سیستم اعصاب بشری نشات میگیرد. در مقیاس تکاملی، ما گونه ای در میانۀ راه هستیم. گونه ای در حال گذار از قلمرو پادشاهی حیوانی به قلمرو پادشاهیِ حوزۀ الهی. ما گونه ای در حال گذار هستیم. گذاری که بطور تنگاتنگی با معرفت یوگا یا همان دانشِ دگرگونی معنوی انسان گره خورده است.

 

نیروی جنسی اصلی اساسی است که بمنظور بقای بسیاری از گونه ها در این سیاره فرمانروایی میکند. نیرویی که در قلمرو گیاهان و حیوانات در توازن شگفت انگیزی به کار خود مشغول است و در قلمرو انسانی، که در همراهی با نیروی جنسی، فکر و ارادۀ آزاد نیز حکومت میکنند، سکس آنقدرها توازن بخش نیست. 

 

همۀ این گونه ها با جذب کردن عضوی از جنس مخالف به خوابگاه عشق چه کاری باید انجام دهند؟ کاری بزرگ!

 

بلحاظ جنسی باید بگوئیم که همۀ ما نسلی از "رهروان زخمی" هستیم که بارها و بارها بوسیلۀ فرآیندهای نابالغِ موجود در تقابل سکس و لذت طلبی ذهن، آسیب دیده ایم. حس ما از خویش در چنین حجابی پیچیده و پنهان شده است. حجابی که 99% آن در سطح زیرینِ هوشیاری آگاهانۀ ما که ذهن ناخودآگاه نامیده میشود بیتوته کرده است. بسیاری از انسدادهایی که در دروس اصلی دربارۀ آنها صحبت کردیم مرتبط با همین شکستگی های جنسی است که در طی مسیرِ زندگی های بسیار رخ داده است. انواع دیگری از انسداد نیز وجود دارند. اما انسدادهای خلق شده توسط سوء استفاده های جنسی تاثیر عمیقی در همۀ ما بر جای گذاشته اند. زیگموند فروید (Sigmund Freud) از جملۀ افرادی بود که به چنین مواردی اشاره داشت.

 

بنابراین ما به نوعی شفا نیازمندیم، که عبارت از شفای جنسی است. امری که مطمئنا از طریق تمرین روزانۀ روش ها و مقررّات یوگا ایجاد میشود. همچنانکه با انجام مقرّرات تمرینات پیشرفتۀ یوگا (شاخۀ دست راست) که در دروس اصلی شرح شد، خانه تکانی را به پیش میبریم، اندیشۀ سکس در ما کمرنگ میشود. شاخۀ دست راست معبری بسیار باشکوه برای پاکسازی همۀ جرمِ ناخودآگاه است. اگر شما نیازی به سکس ندارید و در تمارین دست راست خود به پیش میروید، چنین روندی در شما ایجاد شده است.

 

برای آنهایی که نیازمند نزدیکی جنسی هستند ما مقررات "شاخۀ دست چپ" را ارائه میکنیم. شاخه ای که داستانی متفاوت دارد. شاخۀ دست چپ فقط برای زوجین و افراد شجاعی که برای ورود به این عرصه احساس نیاز میکنند کاربرد دارد.

 

شما چطور به همسر خود میگوئید که برای صد هزار سال سوء رفتار، متاسف هستید؟ نه اینکه شما مستقیما مسؤل باشید. اما به هر حال کسی باید "من متاسفم" را بازگو کند. کسی که ممکن است شما نیز باشید. شما نیاز دارید که از یکدیگر رسما عذر خواهی کنید. همۀ ما در طی طول عمرهایی بی شمار، مرد و زن بوده ایم و همۀ ما در همین لحظه و در درون خویش از قطب های مردانه و زنانۀ حوزۀ الهی برخورداریم. قطب هایی که بصورت خفته، جدا مانده و زخم خورده در درون حضور داشته و برای ورود به بارگاه الهیِ واقع در هر جزء از وجود ما از راحتی لازم برخوردار نیستند. بدین ترتیب است که ما، هم در معاشقۀ درونی و هم در معاشقۀ بیرونی خویش با انسداد و ناکارآمدی مواجه هستیم. دو نزدیکی و معاشقه ای که بموازات یکدیگر هستند. اگر یکی از آنها در سلامت باشد، دیگری نیز در سلامت خواهد بود. هرکس نیازمند یک عذرخواهی در ارتباط با اشتباهات پیشین خویش است. میلیون ها میلیون اشتباه گذشته که بواسطۀ قدرت ذهنیِ ظهور یافته در ما و سیستم عصبی نابالغ ایجاد شده است. هیچکس نباید خود را ملامت کند اما همۀ ما باید در این مورد متاسف بوده و یکدیگر را تسلّی دهیم. زخم و رنج به پایان خواهد رسید، چراکه ما در حال رشد و تکامل هستیم.

 

بنابراین ما با نوازشی لطیف آغاز میکنیم، نه برای سکس، بلکه برای تسلیِ میلیون ها زخم، و بخاطر عشق. اینجا نقطۀ خوبی برای شروع است. به خود جرات دهید و صادقانه به معشوق تانتریک خویش اعتماد کنید. امری که شهامت بسیاری میخواهد. نزدیکی تانترایی میتواند فقط با نثار مهربانی در طرفین رخ نموده و بسمت سایرِ دلمشغولی های جنسی که ما داریم، ادامه پیدا کند. و این مرحله، جایی است که روش های تانتریک از راه میرسند. اگر مردی استاد دانۀ خود شده باشد، دیگر تقریبا آنقدرها از دلمشغولی جنسی برخوردار نخواهد بود. او در نزدیکی، زمان کافی برای مراقبت از الهه را خواهد داشت. الهه ای که او را دوست داشته و نیازمند عشق بی قید و شرط اوست. 

 

اغلب موارد بنظر میرسد که فقط زن در یک رابطه نیازمند رسیدگی و پرورش است. اما زن در نیاز خود تنها نیست. مردان نیز زخمی هستند. همه میدانیم که مردان این نیاز را پنهان کرده و اجازه نمیدهند تا در جامعه، آسیب پذیر تلقی شوند. هرگونه نشانه ای مبنی بر آسیب پذیری، ضعف محسوب خواهد شد و نقش محافظت کنندۀ غریزی در مرد به او احساس خطر میبخشد. بنابراین مرد و زن هر دو نیازمند پرورش و رسیدگی هستند. هر دو به نوازشی لطیف نیاز دارند. هر دو نیاز دارند تا با کسی همبستر شوند که انتظاری از آنها نداشته باشد. آیا شما میتوانید با معشوق خویش اینگونه باشید؟ یعنی زمانیکه در آغوش هم و در بستر دراز کشیده اید، هیچ چشمداشتی نداشته باشید؟ پیشرفت در روش های جنسی تانتریک در این دروس شما را قادر خواهد ساخت که این کار را انجام دهید. البته نه پس از دور ریز انرژی حیاتی (ارگاسم)! در عوض شما میتوانید از ابتدا تا انتهای هم آغوشی، سرشار از شور جنسیِ تخلیه نشده و بدون هیچ چشمداشتی از معشوق خویش، در هم بیاویزید. این همان قدرتِ نزدیکی تانترایی است. قدرتی که سرشار از پرانایِ حیاتی و جانبخش بوده و در فقدانِ انتظارات، قادر به رشد و پرورش شرکاء میشود. با چنین سبکی از نزدیکی، سیستم عصبی بسمت کارکردی عالی سوق یافته و ما به فراسویِ بیانِ نابالغِ سکس سفر خواهیم کرد.

 

اگر ما با این اصول و روش ها کار کنیم، میتوانیم در راستای جادۀ شفای جنسی قرار گیریم. شفایِ جنسی چیست؟ اول اینکه شفای جنسی امری نیست که آسیب بیشتری را خلق کند. هرچقدر که رفتارهای ما نسبت به جنس مخالف بالغ تر شود، این شفا بیشتر حادث خواهد شد. شفایی که مرتبط با رسیدگی و تیمار بیشترِ شریک ما است. دوم اینکه این امر با رفع شدن انسدادهایی که در طی اعصار گذشته و این دوره از عمر برافراشته شده ایجاد میشود. همۀ این موارد و کیفیات میتوانند با استفاده از فنونِ دست راست و دست چپ تانترا حاصل شوند. پس از آنکه در این اصول و روش ها پیشرفت یافتیم هر دو شریک جنسی بوضوح درخواهند یافت که این سفری به یک دنیای جدید است. آنگاه کیست که شیفتۀ خوابگاه و بستر عشق نگردد؟

 

همانطور که شما ملاحظه کردید پرورش قدرت خودداری در مرد دارای منافع مادی و سطح پایین است. اما این مرحلۀ اول از سفرِ شفای جنسی است. امری که در کوتاه مدت میتواند بطور چشمگیری، کیفیت یک رابطه را تغییر دهد. فقط با تایید این روش ها و بکار گیری آنها است که جهشی عظیم در یک رابطه صورت خواهد پذیرفت. این نتیجۀ مقدماتی و نخستینِ این اصول و روش هاست. طریقی که در درازمدت دارای پیامدی بزرگ تر است. پیامدی که سروری بی پایان و خلسه آمیز را دربر خواهد داشت! 

 

چندین سال پیش فیلمی آمریکایی عرضه شد که توصیه میشود برای چشم اندازی ژرف تر نسبت به موضوع شفای جنسی آن را ببینید. این فیلم "سرور" (Bliss) نام دارد. داستانی معاصر دربارۀ رابطۀ زوج جوانی که ازدواج کرده اند. فیلمی سرگرم کننده و مهیج که به یک مطالعۀ جدّی در روابط جنسی، شفای جنسی و شفای روح و روان میپردازد. شما احتمالا میتوانید آن را از طریق فروشگاه های اجارۀ فیلم در محل سکونت خود پیدا کنید. این فیلم هیچ مطلبی دربارۀ آنچه که اینجا در ارتباط با تمارین پیشرفتۀ یوگا گفته ایم ندارد. اما برخی نکات کلیدیِ مرتبط با روابط جنسی و دروس تانترا را بسیار خوب به تصویر کشیده است.  

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp