AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T1  تانترا یوگا چیست؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 25 ژانویۀ 2004 ساعت 3:44 بعد از ظهر

 

 

*به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

همانطور که میدانید، امروزه ادراک و تجربه ای تعالی یافته در تانترا یوگا بسمت جریان اصلی جامعۀ مدرن کشیده شده است. امری که خنده دار بنظر میرسد. این روزها، فهم متداول از تانترا اغلب، تصور مقوله ای دربارۀ نزدیکی جنسی است. در واقع عرصه ای مرتبط با نزدیکیِ بهتر، اکستاتیک تر و "سکس معنوی" تر. بنابراین آنچه که تانترا نامیده شده فقط و فقط به نزدیکی جنسی محدود شده است! آیا ما از ذهن هایی تک سویه و محدود برخورداریم؟ یا واقعا چرا؟ در واقع این بقدر کافی طبیعی است. اغلبِ ما، اوجِ تجربۀ زندگی خویش را در فعالیت جنسی و بویژه لذت مقاوت ناپذیر ارگاسم دنبال میکنیم. (واژۀ اُرگاسم در انگلیسی بمعنی انزال و اوج لذت جنسی است. برای تعریف تجربۀ اوج به درس 53# مراجعه کنید). پس این شگفت آور نیست، چراکه همۀ ما در فرهنگ هایی به سر میبریم که معمولا دلمشغولِ سکس است. حال یا در ضدّیت و وحشتِ از آن و یا در موافقت و افراط در آن. همه میدانیم که نیروی جنسی، ما را به نوعی با ابعاد ژرفتری از آنچه که هستیم اتصال میدهد. این حقیقتی است که نیروی جنسی، ما را با عشق، خانواده و نهایتا زندگیِ معنوی پیوند میدهد. بنابراین مسلم است که ما دلمشغول سکس باشیم. آن در ریشۀ هرآنچه که هستیم، آرمیده است و به ما معنا میبخشد. اشتیاق عمیقی که همۀ ما داریم، عبارت از پیوستن دائم با اکستاسی (خلسه ای) است که در فعالیتی به نام "سکس" وجود دارد.

 

ما برای گشودنِ راز نهایی نزدیکیِ جنسی، خردمند بوده و نمایی گسترده از آن را به ثبت خواهیم رساند و این، جایی است که تانترا وارد میشود.

 

آیا اِشکالی دارد اگر به شما بگویم که تانترا اساسا دربارۀ مراقبه، پرانایاما، بانداها، مودراها و آساناها است؟ در واقع مرتبط با همۀ آنچه که ما در تمرینات پیشرفتۀ یوگا دربارۀ آن صحبت کردیم. حقیقت این است که تانترا اساسا دربارۀ آن مقوله ها است و میدانید که دروس اصلی از همان ابتدا به مرور و آموزش این موارد پرداخته است اما افزون بر آن، بله دربارۀ نزدیکی جنسی نیز هست. ما نباید بسادگی از این موضوع صرف نظر کنیم، چراکه نیروی جنسی با سرتاسر فرآیند روشن بینی در ارتباط است. براستی که روشن بینی ممکن نیست، جز آنکه تمایلات جنسی ما بسمت فرآیند یوگا کشیده شود. همان فرآیند اتحاد بین خود الهیِ درونِ ما و دنیای بیرونی. در پرورش سیستم عصبی بسمت روشن بینی، نقش انرژی جنسی باید مدیریت شده و هدفمند باشد. 

 

تانترا بمعنی "درهم بافته شده" یا "دو ارضاءِ متّحد" است. در واقع همان معنیِ یوگاست با میزانی از نزدیکی و ارتباط جنسی که اضافه شده است. تانترا از آغاز، وجود دو قطب را که برای رخ دادن روشن بینی، بطور خلسه آمیزی درهم میپیوندند تصدیق میکند. پیوندِ پدر آسمانی و مادر زمینی، انرژی های مردانه و زنانه، شیوا و شاکتی، یین و یانگ و اینکه این دو قطب در ما و سیستم عصبی ما وجود دارند. موضوعی که تاکنون در دروسِ تمرینات پیشرفتۀ یوگا و از زوایای کاربردی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.

 

تانترا یوگا گسترده ترین سیستم در میان همۀ سیستم های یوگاست که زندگی را به دو واقعیتی که میتوانند در سیستم عصبی انسان درهم آمیخته شوند نزدیک میکند. تانترا یوگا در خود شامل مانترا یوگا، کوندالینی یوگا، هاتا یوگا، آشتانگا یوگا (یوگای هشت شاخه ای) و سایر یوگاها است. تمریناتی که در این سیستم های سنتی یوگا موجود هستند، آنچه را که شاخۀ "دست راست" تانترا یوگا نامیده میشود تشکیل میدهند. پس از آن شاخۀ "دست چپ" تانترا یوگا ظاهر میشود. شاخه ای که در ارتباط با برانگیختن سرورِ آگاهی خالص در بطن فعالیت های زندگی نفسانی و در دنیای مادی است. شاخۀ دست چپ مخالف با فعالیت های حسی و نفسانی نیست و در واقع از اینگونه فعالیت ها به نفع مقاصد معنوی بهره میگیرد. شاخه ای که نوعی یوگای زیرِ شکم محسوب میشود و شهروندان (مردمان) شرافتمند و پرهیزگار به نوعی از آن دوری میکنند. در هر حال تانترا نگرشی سنتی (کهن) است که قبل از آنکه توسط "نسل هیپی ها" اتخاذ شود، وجود داشته است. (هیپی ها نسل معترض کشورهای غربی با آراء و عقائد خاص بودند که پس از جنگ جهانی دوم ظهور کردند - مترجم). این روزها شاخۀ چپ تانترا، حداقل در مغرب زمین، تمرینی قابل احترام است. شاید غربی ها در این مورد چیزی برای از دست دادن ندارند و غوطه وری در زندگی مادی در شروع کار، برای آنها قابل قبول تر است. چرا ابعاد معنوی را بسمت زندگی مادی نکشانیم؟ پس بیائید از این کِیک بهره مند شده و آن را تناول کنیم. کیکی که روی آن، شاخۀ دست چپ تانترا نوشته شده است.

 

بنابراین اینجا و در این دروس، نگاهی نزدیک تر به شاخۀ چپ تانترا خواهیم داشت. شاخه ای که مرتبط با روش های جنسی است. آنچه که شما درخواهید یافت، این است که ما از طریق شیوه های تانترا، با مواردی که تاکنون در دروس اصلی مطرح ساخته ایم ارتباط برقرار خواهیم کرد. ما در جریان آن دروس (اصلی)، یک کار تدریجی و کامل بر روی کوندالینی به انجام رسانده، (کوندالینی کلمه ای رمزی برای انرژی جنسی است) و بواسطۀ تمرینات مهم و پیشرفتۀ یوگا از قبیل مولاباندا، شامباوی، سیداسانا و یونی مودرا کومباکا، تحریک انرژی جنسی بسمت بالا و سیستم عصبی را آغاز کرده ایم. همۀ این تکنیک ها در چارچوب روالِ تمرینات دوبار در روزِ ما به کار مشغولند. تمریناتی که باید با گام هایی مطابق با ظرفیت فردی، تعهد شده و انجام گردند.

 

هرآنچه که تا بدینجا (در دروس اصلی) به انجام رسانده ایم، از ریشه بسمت بالا بوده است. یعنی کار روی سیداسانا (تحریک اصولی ناحیۀ عجان) به سمت بالا. اینک قصد داریم بعبارتی به زیر سیداسانا برویم. این کار ضروری است. چراکه اگر یک دستگیرۀ کنترل بر روی جریانات عظیم پرانایی که در فعالیت جنسی به حرکت در می آیند نصب نکنیم، شاید در آنچه که ما میتوانیم بلحاظ معنوی در سیستم عصبی خویش صورت دهیم با محدودیت مواجه گردیم. این امر بدین معنی نیست که باید به واژۀ ترسناکِ "تجرّد" خوشامد بگوئیم! بلکه این امر بدین معنی است که به ملاحظۀ برخی روش های زیرکانه پرداخته و آنها را بسمت فعالیت های جنسی خود خواهیم کشاند. روش هایی که بیشتر در راستای آرمان ها و اهداف معنوی ما قرار میگیرند. در حقیقت، شما ممکن است از کشف این نوع نزدیکی زیرکانۀ معنوی، متحیر شوید. نوعی نزدیکی که میتواند به مراتب لذتبخش تر از یک سکس معمول، پیش پا افتاده و سریع الاِتمام باشد.

 

پس اجازه دهید بدان سو حرکت کنیم !

 

 

استاد در درون شماست.

 بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp