AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T7  نقش زن : هیچ کمتر از "الهۀ آسمانی" نیست

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 2 فوریۀ 2004 ساعت 6:48 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

ما تا این مرحله ابزارهای اصلیِ روابط جنسی تانتریک برای مرد را ارائه کردیم. ابزارهایی اصولی که مرد را قادر میسازد تا با کار روی خویش، به ایفای نقشی قدرتمند در این روابط بپردازد. حال اجازه دهید در مورد نقش زن صحبت کنیم.

 

زن در نزدیکی تانترایی و در کل زندگی یعنی همه چیز. او الهۀ آسمانی است. هر چیزی که ما میبینیم و هرآنچه که انجام میدهیم از بطن زنانۀ حوزۀ الهی زاده میشود. به همین دلیل او در جهان، "مادر طبیعت" نام گرفته است. جنبۀ زنانۀ حوزۀ الهی است که بذر مردانۀ سرور آگاهی خالص را جذب کرده و هر چیز را متجلی میکند. کیهان و هر چیزی در آن جای داشته و از بطن او زاده شده است.

 

زمانیکه یک مرد و زن وارد روابط جنسی میشوند این فرآیند عظیم الهی در ابعادی کوچک (Microcosm) حادث میشود. در نزدیکی تانتریک دو شریکِ تربیت یاقته در هم می آویزند. فرآیند در ابعادی کوچک آغاز شده و بسمت پیوند کیهانیِ بذر مردانه و رحم زنانه برمیخیزد. پیوند و اتحادی که در هر دو جنس رخ میدهد. همچنانکه دو شریک اصول نزدیکی تانترایی را با یکدیگر بکار گرفته و هر یک، نشست تمارین پیشرفتۀ یوگا را در اتاق مراقبۀ خویش به پیش میبرند، رویدادِ گسترش اکستاتیک، خود به خود در درون هر یک از آنها محقق خواهد شد. این پیوند انرژی های مردانه و زنانه به طُرق بسیاری رخ میدهد. پیوندی که راه خود را از طریق همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگایی که به انجام میرسانیم باز میکند. مراقبه، تنفس ستون مهره ای، بانداها، مودراها، آساناها و غیره. هر چیزی در یوگا مرتبط با همین پیوند ظریف و روحانی است که در هر سطح از سلسلۀ اعصاب ما بوقوع میپیوندد. 

 

بنابراین نزدیکی تانتریک و درآمیختن مرد و زن در این سبک از رابطه، سرآغاز اتفاقی بزرگ تر برای هر دوی آنها و رسیدن به فراسوی بدن های فیزیکیِ حاضر در بستر خواهد بود. نقش مرد همچون بذر و دانه است. خواه آن را بطور فیزیکی عطا کند یا خیر. اگر مرد این بذر را در شکل فیزیکی و جسمانی عطا نکند، معنویت در هر دو شریک جنسی ارتقاء و پرورش می یابد.

 

نقش زن همچون الهۀ آسمانی است. او گل باغِ برکت و سرور است. زن بذر را در مرد فرا میخواند. بذری که اگر در شکل جسمانی ظهور نیابد، در درون هر دو شریک پدیدار شده و آنها را در ابعادی معنوی بارور میسازد. هرچه زن بذر را بیشتر صدا کند این باروری بیشتر حاصل میشود. بذری که اگر به لحاظ جسمانی تجلی نیابد بلحاظ معنوی متجلی خواهد شد. زن آرمانی برای هر دو باروری جسمانی و معنوی است. آرمانی که عصارۀ نقش زن در نزدیکی تانتریک را تشکیل میدهد. زن اغواگرِ بذر فیزیکی و اغواگرِ بذر معنوی است. اگر بذر فیزیکی بیرون نیاید، بذر معنوی ظهور خواهد یافت. امواج زیبا و سرورِ الهی و عاشقانۀ او بذر را بیرون خواهد کشید. اگر مرد قادر باشد تا بذر فیزیکی را عقب نگه دارد، آنگاه بذر معنوی در هر دو شریک (زن و مرد) نفوذ یافته و ظهور می یابد و این همان پیوند و اتحاد درونی انرژی های مردانه و زنانه در هر دو شریک تانتریک است.

 

نزدیکی تانترایی در واقع در این ارتباط و دربارۀ تحریک اتحاد الهیِ درون، در هر دو شریک جنسی است. همان هدفی که در همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا دنبال میشود. اگر هر دو شریک در نزدیکی تانترایی، تمارین پیشرفتۀ یوگا را در روال روزانۀ خود به انجام رسانده باشند آنگاه پالایش بیش از پیشی در سلسلۀ اعصاب آنها ایجاد شده و این نوع نزدیکی تاثیر بسیار بیشتری را بر جای خواهد گذاشت. عصاره های جنسی برخاسته و عمیقاً به سیستم های عصبی آنها رسوخ خواهند کرد. تجربۀ حاصل از این نوع نزدیکی برای آنها همچون عمیق ترین مراقبه و تعالی یافتن در سکوت ناب، سرورِ اکستاتیک و لبریز شدن از عشق است. تجربه ای که بسمت فعالیت روزانه و روال منظم تمارین معنوی کشیده خواهد شد. بنابراین نزدیکی تانترایی میتواند اثرات بسیار مثبت و ژرفی را در زندگی ایجاد نماید. برای افرادی که بلحاظ جنسی فعال هستند این نوع نزدیکی همچون پوشش نقره ای رنگ و زیبایی است (Silver Lining) که در اطراف ابر تیرۀ سکس، خودنمایی و از فرد محافظت میکند. ابر تیره ای که میتواند گاهی شادابی زندگی معنوی را منقطع سازد.

 

این امر مستلزم رعایت انضباط برای نیل به نوعی مرحلۀ شگفت انگیز از نزدیکی است. ما در مورد چالش هایی که مرد در راستای آموزشِ تسلط (استادی) بر منی خویش با آن روبرو شده و روش هایی که میتواند در این رابطه بکار گیرد صحبت کردیم. زن چه نقشی میتواند در جهت یاری رسانیِ تکاملِ روابط جنسی بسمت ابعاد تانتریک ایفا کند؟

 

بدیهی است که اولین مسولیت زن، فهم فرآیند استحاله در روابط جنسی تانترایی است. این درک و فهم، که روابط تانتریک در جهت پرورشِ نوعی تغییر در واکنش ارگاسمیک مرد به انجام میرسند و اینکه این یک دگرگونیِ یک شبه نخواهد بود. ممکن است شریکِ زن در آغاز این موضوع را ادراک نکند و زن توانایی آموزش به او را دارد. یک الهۀ آسمانی قبل از آنکه بتواند در روابط جنسی تانترایی درآمیزد ممکن است خود را بعبارتی در نقش یک مربی و کاهنه ای تانتریک دریابد. امری که میتواند برای مرد بسیار یاریگر بوده و او را به تلاش برای فهم تمایلات جنسی خود وادارد. مسلما زن در طول رابطۀ جنسی میتواند بسیار پیش رود و این مرد است که باید مواجهه با چالش را بپذیرد. یک زن تانتریک نمیتواند روش عقب کشیدن (وقفه) را برای یک مرد انجام دهد. اگر مرد متعهد به اجرای این روش که میتواند برای طرفین مفید فایده باشد نگردد و رهبری را بعهده نگیرد کاری از پیش نخواهد رفت. اگر زن در روش عقب کشیدن (وقفه) هدایت را بعهده بگیرد زمینه ساز تولیدِ نوع مشابهی از تحریک افزاینده در مرد میشود. همان تحریکی که اگر مرد هدایت را در دست داشته باشد برای زن ایجاد میشود. روش عقب کشیدن (وقفه) با هدایت و رهبری زن در جهت شارژ قدرت خودداری در مرد به پیش نمیرود. بلکه صرفا خلاف آن عمل میکند. اما اگر مرد به انتخاب خود هدایت روش عقب کشیدن (وقفه) را بعهده بگیرد زن میتواند با یاری او از طریق توقف های لازم، به شارژ قدرت خودداری مرد کمک رسانی کند. زن میتواند در مراحل اولیه و حساسِ نزدیکی تانترایی از تحریک بیش از حد مرد ممانعت بعمل آورد. او میتواند در صورت تزلزلِ مرد به او یادآوری کند که آنها در ارتباط با چه هدفی به نزدیکی تانتریک مشغول هستند. امری که مستلزم قدرت اراده و تادیب نفسِ زن است چراکه او بطور غریزی تمایل دارد تا منی را به داخل خود کشد. همانطور که مرد بشکلی غریزی میخواهد که منی را به داخل زن رها سازد. اگر مرد آگاهانه به تمرین و امتحان روش عقب کشیدن (وقفه) بپردازد زن میتواند به او کمک کند. این امر در آغاز چالشی برای طرفین محسوب شده و به توک پا راه رفتن در میدان مین شبیه خواهد بود. با مداومت و تمرینِ این روش توسط هم زن و هم مرد، روابط جنسی میتواند بتدریج بسمت امری بسیار فراتر تغییر نماید.

 

در شکلی از روابط خصوصی جنسی که در طی آن زن حضور دارد و مرد به خود ارضایی مشغول است و یا زن از طریق ابزارهای دیگر مقاربتی به تحریک آلت مرد میپردازد نیز کماکان زن میتواند از طریق چرخه های تحریک و توقف به پرورش قدرت خودداری مرد کمک کند. زن همچنین میتواند با یادگیری تکنیک انسدادِ انزال در شریک خود در چنین وضعیت هایی به اجرای آن بپردازد. هرچند که اغلب اوقات خودِ حضور زن میتواند تحریک بیش از حدی را در مرد ایجاد کند. تحریک بیش از حدی که برای مقاصد تمرین و پرورش (ابتدایی) نزدیکی تانترایی ضرورتی ندارد. بنابراین سوالی که ایجاد میشود این است که آیا حضور زن در کنار مردی که در حال انجام خود آموزی ابتدایی تانتریک است لازم است؟ باید بدانیم که نقش زن هیچگاه کمرنگ نمیشود و طبیعی است که چنین روابط خاص جنسی نیز بین یک مرد و زن وجود داشته باشد. در اینصورت قطعاً شناخت روش هایی که مرد با آن (در نزدیکی تانترایی) کار میکند برای زن خوب بوده و میتواند برای کمک به مردِ خود تا حد امکان آنها را بکار بگیرد. درصورتیکه مرد به روند بهبود قدرت خودداری خود در هر وضعیت از رابطۀ جنسی خویش ادامه دهد بیشترین بهره نصیب هر دو طرف شده و این منافع بسمت نشست تمارین یوگای آنها نیز سرازیر خواهد شد. اگر زن از فرآیندی که در این میان به جریان می افتد آگاه باشد همیشه دارای فرصت های بسیاری برای کمک به مرد خواهد بود. فرصت هایی که در یک کلام، به دادن زمان لازم به مرد در طی نزدیکی خلاصه میشوند. امری که میتواند در طی یک خود آموزی انفرادی و بتنهایی (در حضور یا عدم حضور زن) نیز انجام گیرد.

 

بنابراین همانطور که آغاز روابط جنسی تانتریک، دورۀ چالش برانگیزی از تعدیل و تنظیم برای مرد را بوجود می آورد، میتواند برای زن نیز چالش برانگیز باشد. درحالیکه مرد روی ارتقاء قدرت خودداری خود در برابر ارگاسم کار میکند، زن میتواند توانایی های طبیعی خود در جهت بیرون کشیدن منی از مرد را (بدلیل تحریک بیش از حد) تحت کنترل و مهار درآورد. این صرفا دورۀ گذاری است که هم زن و هم مرد از میانۀ آن به پیش خواهند رفت. دورۀ زمانی لازم برای پرورش، تربیت و تعدیلِ کارکردهای جنسی شرکاء.

 

همچنانکه مرد بتدریج خود را بعنوان استاد دانۀ خویش درمی یابد، شرایط تعییر خواهند کرد. این زمانی است که زن، همان الهۀ آسمانی ما میتواند حقیقتا در کمال زیبایی و شکوه خود بدرخشد. در این مرحله از نزدیکی تانترایی، زن میتواند در نقش معشوقه ای زیبا به شکوفایی کامل برسد. معشوقۀ زیبایی که جزیی از طبیعت است. زمانی که مرد توانایی مدیریت منی خویش را بدست آورد، در نزدیکی و فعالیت جنسی مساوات و برابری حاکم میگردد. کیفیتی که جایگزین فعالیت و نزدیکی جنسیِ پیشین میشود. با گذار به مراتب نزدیکی تانتریک، جریان تک سویه و یکطرفۀ منی از مرد به زن که بعنوان هدفی اصلی در سبک نزدیکی پیشین دنبال میشد از میان میرود. پس از آنکه مرد به مرحلۀ خودکفایی (بدون حمایت زن) در قدرت خودداری خویش رسید، آنگاه پرورش انرژی جنسی میتواند بسیار فعالانه، خلاقانه و سعادتمندانه تر پیشرفت یابد.

 

باید یادآوری شود همچنانکه یک مرد در استفاده از روش عقب کشیدن (وقفه) به مهارت میرسد، برای زن بدلیل تحریک زیاد امکان "چندین ارگاسم" میسر میشود. داشتن چندین ارگاسم پیاپی قابلیتی طبیعی در زنان است. در این مرحله است که زن بی اهمیت به ارگاسم های خود، هنوز هم ملتمسانه در طلب منی بوده و از لحظه لحظۀ این نوع نزدیکی لذت خواهد برد. سوالی که مطرح میشود این است که آیا ارگاسم زن فرآیندی احیاء کننده و در راستای یوگا است و آیا ارگاسم های مکرر، سلامت معنوی زن را به مخاطره نمی اندازد؟ مطمئنا زیان از دست دادن پرانا در ارگاسم زنانه نیز وجود دارد. تجربۀ ارگاسم های پیاپی در نزدیکی تانترایی موجب فقدان توانایی زن برای صعود موفقیت آمیز از سطوح عالی اکستاسی الهی میشود. بدیهی است که ارگاسم در زن نسبت به ارگاسم مردانه از دور ریز پرانای بسیار کمتری برخوردار است. اما آیا ارگاسم های مکرر در زن، جزئی از نزدیکی تانتریک است؟ شاید زیان پرانیکِ ارگاسم های متعدد زن نهایتا با یک ارگاسم مردانه برابری کند و این مرحله ای است که زن باید از میانۀ آن گذر نماید. آنگاه پس از دوره ای از زمان زن میتواند با همکاری و یاری عاشقانۀ مرد خویش به مرحلۀ سکسِ پیش ارگاسمیک ورود یافته و در آن استقرار یابد. ماندن در پیش از ارگاسم، بیشترین بهره را بلحاظ معنوی نصیب زن و مرد میسازد. بنابراین نزدیکی تانتریک پاندولی نوسانی است (منظور رفتن تا نزدیکی اوج و هیجان و بازگشت و قرار یافتن در وضعیت سکون و آرامش است - مترجم) که میتواند مبدل به ابزاری تکاملی برای طرفین گشته و آنها را در ماندنِ پیش از ارگاسم و صعود از پلکان بهشت به اتفاق هم یاری دهد. پلکانی که به بالا، بالا و بالاتر ... امتداد می یابد.

 

در نزدیکیِ تانتریکِ پیشرفته است که نقش زن میتواند به شکوفایی کامل برسد. نقشی که عبارت از دلبریِ طبیعی و قدرتمند از همان دانۀ مذکور است. دانه ای که در روابط جنسی هدیۀ او محسوب میشود. در آن مراحلِ پیشرفته دیگر زن نباید نگران توسعۀ قدرت خودداری شریک خود باشد. مرد از قبل با اصول تانترا آشنا بوده و به تبحر رسیده است. البته آگاهی زن کماکان بر روی اصول تانترا باقی می ماند تا اطمینان یابد که هر دو در حال بکارگیری این اصول هستند. اگر شریک زن بر پایۀ اصول تانترا یعنی حفظ و پرورش انرژی جنسی به نزدیکی بپردازد، زن آزاد است تا به هر وسیلۀ ممکن به خروج بذر اقدام نماید و مرد نیز میداند که چطور درحالیکه منی را در درون خویش محفوظ داشته است به رقص با او بپردازد. رسیدن به چنین تعادلی دو معشوقه را قادر میسازد که تا درازای شب در هم برقصند و از پلکان اکستاسی در طریقی طبیعی و دل انگیز صعود کنند. آنگاه است که معاشقه و نزدیکی در تمامیت خود حادث میشود. این همان نزدیکی تانترایی است که هرچقدر عصاره های جنسی در درون شرکاء پرورش یافته و به بالا برخیزد آنها را به سطوحی عالی و عالی تر هدایت میکند.

 

تحت اینگونه شرایط است که زن میتواند نسبت به تقویت طنازی های جنسی خود انگیزه نشان دهد. دلربایی هایی که بواسطۀ تمارین کِگل (Kegel Exercises) و سایر ابزارهایی که قابلیت های زن برای تحریک شریک در روابط جنسی تانتریک را ارتقاء میدهند تقویت میگردد. بنابراین همچنانکه زن به روابط جنسی پیشرفته تر تانتریک ورود می یابد، ارتقاء ظرفیت های دشوار جنسی برای فعالیت حال حاضر او در این زمینه اهمیت بیشتری می یابد.

 

از طرف دیگر برای عشاق تانتریکی که برای مدت های مدید در این عرصه بوده اند، نزدیکی میتواند به گونه ای دیگر رقم بخورد. همچنانکه رشد و تکامل در تمارین پیشرفتۀ یوگا و روابط جنسی تانترایی به نوعی بلوغ میرسد، نزدیکی هیچگاه در درون دو شریک متوقف نمیشود. آنگاه است که یک نگاه کوتاه، یک لبخند، یک لمس، یک بوسه و یک آغوش، همۀ آن چیزی است که زمینه ساز ایجاد معاشقۀ الهی در درون میشود. در اینصورت طرفین ممکن است که فقط گاه گاهی به نزدیکی تانترایی متوسل شوند. یا شاید نیز هیچگاه. راماکریشنا یک مرد متاهل بود. اما گفته شده که وی هیچگاه بشکل جسمانی با همسر خویش نزدیکی و معاشقه نکرد. در عوض آنها یکدیگر را بعنوان مظهر بُعد مردانه و زنانه الهی پرستش میکردند.

 

در پایان این روند، سبک و سیاق نزدیکی هرآنچه که باشد بسمت نتایجی مطلوب تغییر جهت داده و نزدیکی پیشرفتۀ تانتریک حالتی بسیار آزاد از رابطه میگردد که با اهداف معنوی تمارین پیشرفتۀ یوگا سازگاری دارد.

 

قبل از رسیدن به حالت روابط جنسی پیشرفتۀ تانتریک نوعی بی تعادلی بین مرد و زن وجود دارد. زن و مردی که به منظور تولید مثل و بقاء گونۀ خویش به حیات ادامه میدهند. قبل از آنکه تانترا وارد گود شود، سکس بسیار مهم و حیاتی و مرتبط با تضمین تولید مثل است. پس از آنکه تانترا ورود می یابد، سکس به حالتی عالی از معنویت بدل میشود. امری که مرتبط با هم تولید مثل و هم پیوند سرورِ آگاهی خالص (دانه) و اکستاسی الهی (رحِم) میشود.

 

بی تعادلی ذاتیِ موجود در روابط جنسی غیر تانتریک، ریشۀ مشکلاتی است که برای هزاران سال در روابط بین مرد و زن وجود داشته است. وقتی مردان احساس میکنند که بلحاظ جنسی برای زن فرد نامرغوب و سطح پایینی هستند (امری که قبل از یادگیری روش های تانترا مصداق دارد)، سعی و تلاش آنها متمایل به جبران این وضعیت از طریق حکمفرمایی بر زن در عرصه هایی دیگر میشود. این بمعنیِ تلاش برای کنترلِ قدرت عظیم جنسی و زنانۀ آنها است. این تنها دلیلی است که بخاطر آن زن برای قرن ها در جوامع بسیارِ بشری، سطح پایین نگه داشته شده است. مردان ترسی عمیق و ناخودآگاه از زن را در دل میپرورند و اصولا بدین جهت سرزنشی متوجه مردان و زنان نمیشود زیرا این عارضه و پدیده ای طبیعی است که ریشه در عدم بلوغ فرآیندهای بیولوژیکی و نوروبیولوژیک بشر دارد. هرچقدر که فرآیندهای سیستم عصبی بسمت سطحی عالی از کارکرد، رشد و تکامل یابند، در روابط جنسی مساوات بیشتری ظهور کرده و ترس های ناخودآگاه و سلطه جویی ها بتدریج ناپدید میشوند. امری که صرفا یکی از منافع جانبیِ عصر جدید روشن بینی خواهد بود. یعنی نوعی تعادلِ انرژی های جنسی که بین مرد و زن برقرار میشود. در اینگونه روابطِ متعادل، پاکدامنی بیشتر، استحکام بیشتر، عزت و احترام بیشتر و عشقِ بمراتب بیشتری وجود خواهد داشت. زن حرمت و تکریمی بسیار فراتر و سزاوار خویش را دریافت خواهد نمود. امری که در این برهه از زمان در حال وقوع است.

 

شیوا و شاکتی برای یکدیگر نه پست و نامرغوب و نه ممتاز و درجه یک هستند. هردوی آنها قطب هایی برابرند که با پیوند در هرکجای پهنۀ بزرگ زندگی از ابعاد نامتجلیِ آگاهی ناب و سرورانگیز به اوج ارتفاعات اکستاسی الهی در سرتاسر آفرینش، کمال می یابند. بواسطۀ اتحاد این دو قطب انرژی در ما و هر کجا، رخداد وحدت وجود تولد می یابد. زمانی که مستقیما ترکیب قطب هایِ هر اتم را در شکل اتحاد خلسه آمیزِ دو معشوقۀ همه جا حاضرِ الهی تجربه کنیم، آنگاه حقیقت زندگی را ادراک خواهیم کرد. ما میدانیم که این تجربه ای سراسر از سرور، عشق و وحدت است.

 

نقش زن در این میان بر روی هر سطح از هستی حک شده است. از زیبایی زنانه ای که در حال نشستن به پیشگاه مرد خویش است تا نیروی حرکتی آفرینش که برای هر اتمِ در کیهان پیوسته دلبری میکند تا هستیِ مادام و گسترش یابنده را شکل دهد.

 

آنچه را که ما در هرکجا میبینیم، بازی الهۀ آسمانی است و نقش زن در تانترا نیز همین گونه است.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp