AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 172 پرسش و پاسخ - انرژیِ باستریکای ستون مهره ای، خواب و زمانِ روالِ تمرین

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 26 آوریل 2004 ساعت 3:22 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من در چند روز اخیر در نشست های تمرینی خودم، باستریکای ستون مهره ای را برای 3 تا 5 دقیقه انجام دادم. شگفت آور است! شب گذشته نتوانستم بخوابم و پس از این تمرین با انرژی زیادی تحریک شدم. من این روش را مدتی در همراهی با سایر تمرینات و بدون جرح و تعدیل ادامه خواهم داد تا ببینم چطور به یک روال ثباتمند نایل میشوم. کل هر نشست تمرین روزانه من با احتساب این تمرین 40 تا 45 دقیقه و دوبار در روز طول میکشد که بلحاظ زمانی و با توجه به سطح فعلی من، این روال کمی سنگین بنظر میرسد.

 

پاسخ: به یاد داشته باشید که با تمرینات قدرتمندی مثل باستریکای ستون مهره ای میتواند واکنش هایی تاخیری ایجاد شود. ممکن است در حین انجام آن احساس فوق العاده ای داشته باشید اما چند ساعت یا حتی چند روز بعد با وضعیت بغرنجی مواجه شوید. بنابراین خردمندانه این است که زمان این تمرین را به آهستگی افزایش دهید تا اطمینان یابید که جریان انرژیِ خارج از تعادلی ایجاد نشود. هرکسی این انرژی را تا حدی متفاوت تجربه خواهد کرد. و بله این انرژی کاملا میتواند در شکل های متنوعی در درون ما تا مدتی پس از تمرین به تکاپو درآید. (نور، صدا، ارتعاش فیزیکی و غیره). به همین دلیل، انجام نشست عصرگاهی قبل از فعالیت های شبانه و شام، برای تثبیت این انرژی ها و خوابی مناسب اهمیت می یابد. اگر چنین تثبیتی صورت نگرفت، آنگاه برای مدتی زمان تمرین را کمی کاهش دهید تا به تعادل خوبی بین تمرینات، فعالیت ها و خواب دست یابیید. از این سطح تعادل و ثبات، شما میتوانید گام های خود را برای افزایش ایمنِ سرعت هماهنگ نمائید. قصد ما این است که بیداری انرژی در هر زیر و بمی از سیستم عصبی را با ایمنی و اطمینان توسعه دهیم، این فرآیندی است که باید در پیش بگیریم، اما بدون گام هایی (بلند و سرعتی) که ما را از پا درآورده و فرسوده میکند. روم در یک روز ساخته نشده بود و همۀ ما به خواب نیاز داریم. بی توجهی مداوم نسبت به استراحت و به حاشیه راندن آن، راهی قابل تحمل برای نیل به روشن بینی نیست. 

 

توصیه من این است که زمان معمول تمرین خود را بتدریج افزایش دهید تا در سرتاسر روز احوالات مدیریت پذیری داشته باشید. انجام تمرین روزانۀ کوتاه تر اما برای ماه ها و سال ها خیلی بهتر از تمرین افراطی و آنگاه فرسایش در کوتاه مدت است. این نکته در دروس قبلی تحت عنوان مدیریت زمان (درس های 18# و 50#) متذکر شده است. البته وضعیت فعلی تمرینی شما با روش های بیشتر و ترکیبی، نسبت به گذشته کمی پیچیده تر شده است اما در همۀ این موارد اصول یکسانی بکار گرفته میشود.

 

در این مجموعه دروس، دیگر هیچ زمان بیشتری به روال تمرینات اضافه نخواهد شد. جز کمی زمان با تمرین باستریکای ستون مهره ای هدفمند که در اواخر نشست ها انجام گرفته و البته اختیاری نیز خواهد بود. (درس 198#). بقیۀ تمرینات جدید (مثل دومین ارتقاء در مانترا) در چارچوب همان روال زمانیِ جاری باقی خواهند ماند. همیشه در راستایِ تنظیم زمان کلی نشست ها و اصلاح آن منعطف باشیم. برداشتن لقمه های کوچک، روز ما را خراب نخواهد ساخت. ما در چند ماه آینده پس از پوشش دادن همۀ تمرینات، با جزئیات بیشتری بدین موضوع خواهیم پرداخت. آنگاه همۀ تمرینات را در کنار هم، از منظری بالا و بعنوانِ یک کل ملاحظه کرده و به اصلاح و بهینه سازی بیش از پیش آنها اقدام خواهیم کرد.

 

راه های زیادی برای تکمیل فرآیند روشن بینی وجود دارد. یکی از آنها که ما را قادر میسازد تا پالایش عمیق بسیاری را صورت دهیم، دو نشست فشرده و سودبخشِ (Economical) روزانه است. من میدانم که این امر مهمی است چراکه در دنیای خودم، سال های بسیاری را به این داد و ستد (Business) اختصاص داده ام. در فرهنگ شتاب آلودِ (امروزی) بکارگیریِ موثرِ زمان در تمرین یوگا میتواند همۀ تفاوت ها را ایجاد سازد. بنابراین ما به (مدیریت) همین مورد خواهیم پرداخت. هرکجا که خواست و اراده ای باشد، راهی نیز وجود خواهد داشت. 

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp