AYP persian - AYP persian
      ayppersian.com      
           
             
             
  

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T33  پرسش و پاسخ - تنفس ستون مهره ای در نزدیکی تانترایی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنج شنبه 10 ژوئن 2004 ساعت 2:48 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: در شاخۀ چپ تانترا (Vama Marga)، شکلی از کریا به نامِ تنفّس کُبری (Cobra) وجود دارد که در حین آمیزش جنسی تمرین میشود. تمرینی که شامل چهار مرحله بوده و در میان کریاهای معمول، روشی شتاب آفرین با مزایایی سرعت بخش است. با این حال، شما در این مجموعه دروس به ما عنوان کردید که تمرین تنفس ستون مهره ای فقط در دو نشست تمرینیِ روزانه به انجام میرسد و از تلفیق آن با تمرینات سکس تانتریک حرفی به میان نیاوردید. اما با توجه به منافع بیشماری که تلفیق تنفس ستون مهره ای با تمرینات تانترا ایجاد میسازد، چرا تابحال چنین توصیه ای بعمل نیاورده اید؟

 

پاسخ: بله. تنفس ستون مهره ای میتواند در نزدیکیِ تانترایی انجام شود. دلیل آنکه چنین موضوعی تابحال در این دروس پوشش داده نشد، انتظار من برای ایرادِ چنین سوالی بود، که (خوشبختانه) شما اجابت کردید! اما (خارج از مزاح)، به چند دلیل، این موضوع تا بدین مرحله از دروس مطرح نشده است. دلایلی که در خود دروس نیز اشاره شده اند.

 

1 - رابطۀ جنسی، عملی نیست که بتوان با گنجاندن آن در تمرینات اصلی، بشکلی بی وقفه، دوبار در روز و سرِ ساعت انجام داد.

 

2 - رابطۀ جنسی، عملی نیست که بتوان تکنیک های بسیاری را در آن گنجاند. (آنهم برای مبتدی هایِ اصول تانترا).

 

3 - ترکیبِ نشست تمارین با سکسِ تانتریک میتواند منجر به آزادسازیِ بیش از حدّ انسدادهایی شود که می بایست بنحوی حساب شده و تدریجی خروج یابند تا مشکلات حادی ایجاد نکنند.

 

4 - رابطۀ جنسی عملی است که اغلب براحتی بسمت یک تجربۀ سِرِندیپیتی انحراف می یابد. (Serendipity بمعنای اکتشافی لذتبخش و غیر منتظره است. واژه ای که ریشۀ فارسی داشته و ادیبان غربی آن را از کتاب امیر خسرو دهلوی (سه شاهزادۀ سرندیپ) به اقتباس گرفته اند. بسیاری از کشفیات مهم علمی نیز نوعی سرندیپیتی بوده است. منظور یوگانی از تجربۀ سرندیپیتی، ارگاسم جنسی است - مترجم). امری که همسو با هیچیک از اصول یوگا و تانترا نیست. اما تمرین گرانِ منضبط و متعهد متقابلاً میتوانند بر آن فائق آیند.

 

در یوگا، مسائل مرتبط با زمانِ تمرین از اهمیت بسیاری برخوردارند. بدون داشتن نظم و قاعده و زمان بندی صحیح تمرینات، یوگا میتواند بسرعت از کنترل خارج شود. افراد زیادی در دروس اصلی با پرسش و پاسخ های خود، به ذکر چنین ناملایماتی پرداخته اند. در حقیقت بیشتر پرسش و پاسخ ها دربارۀ تمرینات گام به گام و تجارب مربوطه است. برقراری تعادل در تمرینات پیشرفتۀ یوگا میتواند امری دشوار و مستلزم دقت زیاد باشد. به همین دلیل استفاده از رابطۀ جنسی بعنوان ابزار اصلیِ یوگا همانند تلاش برای راندنِ قایقی کوچک از میانِ اقیانوسی طوفانی است.

 

آیا این امر بدین معناست که تنفس ستون مهره ای نباید در رابطۀ جنسی انجام گیرد؟ خیر، اینگونه نیست. منظور این است که چنین تلفیقی نباید بعنوان تمرین اصلی ملاحظه شود. تمرینی که دوبار در روز، در مدت زمان تنظیم شده با ساعت، و قبل از صبحانه و شام به انجام میرسد (منظور، نشست پرانایاما و مراقبه است که در دروس اصلی عنوان شد).

 

اگر روابط جنسی داریم، میتوان هر از گاهی که حادث شد، در آن تنفس ستون مهره ای را بکار گرفت. امری که بالتبع برای هر نشست تمرین دیگری نیز صادق است. مطمئنا افراد بسیاری چون شما بر چنین نکته ای واقفند. تمرینات بسیار زیادی برای انتخاب وجود دارد. اما باید دانست که در اینصورت تمرین گر با یک چالش و مخاطره روبروست. چالشی که عبارت است از: امکان تحریک و رهایش بیش از حد انسدادها در سیستم عصبی.

 

اگر ما تنفس ستون مهره ای و دیگر تمرینات را با فعالیت جنسی ترکیب کنیم، بواسطۀ نوع احساسی که (ساعات و روزهای) پس از آن داریم خواهیم دانست که آیا با چالشِ خروج بیش از حد انسدادها مواجه هستیم یا خیر.

 

تنفس ستون مهره ای در حین یک اتحاد جنسی براستی تکنیک قدرتمندی است. اما این قدرت بمعنای پیشرفتی فوری نیست. در واقع ما از قبل نیز در نشست تمارین به روش های قدرتمندی دسترسی داشته ایم. مهم آن است که بتوان چنین قدرتی را جذب کرده و بکار گرفت. ما فقط قادریم با سرعت خاصی در روش ها و تکنیک ها پیشروی کنیم. سرعتی که سیستم عصبی بتواند در همسویی با آن، خروج انسدادها و عوامل بازدارنده را تاب آورد. اینگونه روش ها چه در ترکیب با رابطۀ جنسی و چه بدون آن، قدرت بی حدی دارند. بنابراین درصورت هرگونه احساس ناراحتی، از طریق خودگامی به عقب بازگشته و تمرینات خود را تعدیل کنید.

 

این خودگامی همان چیزی است که در نزدیکی تانتریک نیز کاربرد دارد، البته نه آنقدرها در ارتباط با استفاده از روش عقب کشیدن که برای تسهیل یک اتحاد جنسیِ پیش ارگاسمیک و طولانی به انجام میرسد. معمولا روش عقب کشیدن منجر به خروج مازادِ انسدادها نشده بلکه صرفاً به سُرور اکستاتیکِ بیش از پیش می انجامد. سروری که پس از نزدیکی، باقی مانده و حتی به نشست تمرینات ما تسرّی می یابد. به همین دلیل در این مجموعه دروس بر روی روش عقب کشیدن و نیل به اتحاد جنسی طولانی و پیش ارگاسمیک، تاکید و تمرکز شد. این موارد معمولا سبب سازِ بی تعادلی در انرژی های درونی نگشته و سیستم عصبی ما را برای نشست های تمرین فوق العاده ای آماده میکنند. نشست هایی که با فرارسیدن زمان آن (ساعاتی بعد یا روز بعد) به انجام خواهند رسید. این همان بهره و پیامد واقعیِ نتیجه شده از یک اتحاد (آمیزش) تانتریک است. پیامد پرارجی که فقط آمیزش های پیش ارگاسمیک و طولانی (زمان دار) است که به ایجاد آن می انجامند. مطالب بسیاری برای گفتن وجود دارد که در ادامۀ این مجموعه دروس، دربارۀ انجامِ نزدیکی تانترایی و نشست تمرینات (بطور جداگانه و نه بموازات هم) ارائه خواهند شد.

 

با تنفس ستون مهره ایِ افزوده شده به فعالیت جنسی، انسدادهای درونیِ مازادی در سیستم عصبی آزاد خواهند شد و شما در می یابید که برای اجتناب از وقوع چنین هجمه ای، نیازمند تعدیل و تنظیم در تمرین هستید. چنین تعدیلی در بحبوحۀ معاشقه، تا حدی دشوار و مستلزم بذل توجه است. مگر آنکه طرفین در هماهنگیِ بسیاری بسر برده و بتوانند در حین آمیزش رو در روی هم (چهره به چهره) در حالت "V" شکل (یا سایر وضعیت های نیمه عمودی) بنشینند. (که مستلزم نشستن روی بالشچه ای بعنوان تکیه گاه است). در چنین وضعیتی میتوان تنفس ستون مهره ای را بین 5 تا 15 دقیقه و یا بیشتر (هر میزان که برای طرفین مناسب باشد) انجام داد. اینگونه آمیزش، خیلی عاشقانه و رومانتیک بنظر نمیرسد. درست؟ در هر حال، انجام تنفس ستون مهره ای در چنین وضعیتی میتواند منجر به رهاسازیِ انسدادهای بیش از حدی در طرفین شده و به ترشروییِ بیش از حدی نیز پس از نزدیکی بیانجامد. میتوانید امتحان کرده و ملاحظه کنید. اثر تمرینات روحی قدرتمند، پس از انجام آنهاست که نمود می یابد.

 

بنابراین ملاحظه کردید که چرا تاکنون بسمت اینگونه ترکیبات تمرینی خیز برنداشتیم؟ چراکه چنین ترکیباتی منجر به ظهورِ عوارض و مشکلات بالقوه میشوند. هدف این مجموعه دروس، اتخاذ رویکردهایی ساده با حداقل مشکلات و عوارض است که در عین حال برای پالایش و گشودگیِ سیستم عصبی در جهت تجربۀ الهی نیز بسیار موثر خواهند بود. 

 

بنابراین ما بجایِ انجام چنین ترکیباتی، نوعی تحریک جنسی (ملایم) را با استفاده از سیداسانا، مولاباندا و شامباوی (که در صورت وجود رسانایی اکستاتیک، بسیار سکسی هستند)، تدریجاً و میزان بندی شده بسمت نشست تمرینات میکشانیم. تمریناتی چون نولی / اودیانا، پمپ چانه و باستریکای ستون مهره ای، از اواسط راه به بعد، کاملا سکسی میشوند. (یعنی در سیستم عصبی ایجاد تحریک جنسی میکنند. حسی که با تحریک شهوانی متفاوت است - مترجم). همۀ این روش ها را میتوان بشکل قاعده مند و تدریجی به نشست تمارین وارد ساخت. البته همۀ این موارد میتوانند بطور قاعده مندی در ترکیب نشست تمرین و خودارضایی نیز بکار گرفته شوند. اما حتی چنین ترکیبی هم میتواند از کنترل خارج شده و ما را رهسپار تندخویی و سردرد سازد. همۀ آنها باید بتدریج و میزان بندی شده به چرخۀ تمرینات ما افزوده گردند. اگر بیش از ظرفیت به تمرین و ترکیب بپردازیم برای مدتی امکان ناراحتی و توقف (گیر کردن) وجود خواهد داشت. تا وقتیکه این انرژیِ مازاد و بی تعادلی های ناشی از آن بهبود یافته و تصحیح شوند. تمرین یوگا باید به گونه ای انسدادهای درونی را خُرد کند که ما قادر باشیم روز به روز و مدت های طولانی آن را ادامه دهیم. چنین روندی از تمرینِ یوگا بتدریج سرور اکستاتیک را برافراشته و آن را بسوی فعالیت های روزانۀ ما جاری میسازد.

 

اگر شما از شریک جنسی برخوردارید، میتوانید در حین مقاربت جنسی بطریقی میزان بندی شده و تدریجی به این تلفیق بپردازید. با رعایت خودگامی خواهید توانست با نتایجی مثبت، تمرینات اصلی و تانترا را پیوند دهید. اگر این پیشنیازها را رعایت کنید، خواهید توانست که با تمام قوا در این ترکیب سازی به پیش روید. اما هوشیار باشید که معاشقۀ جنسی، یک رخدادِ سرندیپیتی است که پتانسیل ارتقاء فوق العادۀ راه یوگا (و تمرینات آن) را دارد. عاقلانه این است که همواره نشست تمارین را بعنوان یوگای اصلی در نظر گرفته و به انجام رسانید.

 

اگر بتوانیم انرزیِ فوق العاده عظیمی را که بواسطۀ ترکیبِ تنفس ستون مهره ای، پمپ چانه، باستریکای ستون مهره ای یا یونی مودرا کومباکا با روابط جنسیِ پیش ارگاسمیگ تولید میشود، مدیریت کنیم، آنگاه است که این تلفیق، نقش ارتقاء گرِ برجسته ای ایفا خواهد کرد. از طرف دیگر نیز چنین تلفیقی میتواند ( طبق دلایل فوق) به ناکامی و شکست بیانجامد. آزمایش کرده و آنچه را که رخ میدهد ملاحظه کنید. خودگامی را (حتما) بکار بگیرید.

 

میتوانید بدون ورود به اینگونه تلفیقات، هرگاه میل داشتید، فقط از نزدیکی پیش ارگاسمیک و طولانی با معشوقۀ خویش لذت ببرید. اطمینان داشته باشید که هنوز هم هر گاه روزی دوبار بروی کوسن مراقبۀ خود بنشینید، اقیانوسی از سرور اکستاتیک (کسب شده در نزدیکی تانتریک) در دسترس شما بوده و به نشست شما تسری خواهد یافت.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ تنفس ستون مهره ای به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T34  پرسش و پاسخ - کچاری و "نقطۀ راز"

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 30 ژوئن 2004 ساعت 0:54 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من بلاخره زبان را بر فراز کام نرم جا دادم. تشکر ویژه و همیشگی از پشتیبانی های شما.

 

جالب است بدانید که کچاری چگونه بطرز خاصی با احساسات جنسی در ارتباط قرار میگیرد. قصد داشتم آن را به استعاره، "جنسی" توصیف کنم اما کاملا و بمعنی واقعی کلمه، جنسی است. زبان و حلق بمثابه لینگام و یونی هستند. فقط در این جایگاه است که همۀ ما کاملا در جایگاه هر دو جنس (فاعل و مفعول) قرار میگیریم. اینجاست که بافت های راست شوندۀ گذرگاه های بینی تحریک میشوند...

 

انگار احساس میکنم بکارت خود را مجددا از دست داده ام. هرچند که واقعا و در ابتدای امر به دلپذیری ارتباط جنسی بنظر نمی آید، اما قصد دارم روی آن کار کرده و به آن فرصت بدهم.  

 

پاسخ: ورود شما به مرحلۀ 2 کچاری را تبریک میگویم! شما از سنگ نشانۀ (علامت بین راه) بزرگی در جادۀ یوگا گذر کرده اید.

 

استعارۀ جنسی شما نیز درخور و مناسب است. در واقع کچاری، درست مثل شامباوی و همۀ دیگر مودراها و بانداها، مستقیماً با تمایلات عالی جنسی در ما پیوند میخورد. همۀ آنها مستقیماً با نوروبیولوژِی جنسی در ناحیۀ لگن ارتباط داشته و بتدریج کارکرد خود را بسمت سطوح بالاتری در سرتاسر بدن و فراسوی آن گسترش میدهند. 

 

هرچند شاید در ابتدای امر "از دست دادن بکارت" در کچاری، مثل از دست دادن دیگر بکارت ها، حس جالبی نداشته باشد اما لذات آن بمرور و در دراز مدت از راه میرسند. همچنانکه رسانایی اکستاتیک ظهور می یابد، نهایتا، به نوعی از خروش مستمرِ ارگاسم در سراسر بدن نایل میشویم. آنگاه است که همۀ این مودراهای یوگا با واکنشی هماهنگ، به عملکرد طبیعی خود مشغول میشوند. در این رابطه درس "مودرای کلیِ بدن"، بتازگی در دروس اصلی قرار گرفته است. (درس 212 را مرور کنید).

 

نقش کچاری در پرورش تجارب عالیِ اکستاتیک، چشمگیر و اسرارآمیز است. بخشی از این اسرارآمیز بودن بدین دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق مردم هنوز بدین "مکان جدید" راه نیافته اند. هرچند که رسیدن بدان، تنها مستلزم یکی دو سانتی متر حرکت و سفر هر روزۀ زبان ما است اما ابزارهای ورود بدین تمرین، هنوز بحث برانگیزند. حداقل در این زمانه که فهم اندکی از فلسفۀ کچاری وجود دارد اینگونه است. (فهمی که رو به افزایش است). اما یحتمل افراد بسیاری در سال های پیش رو بدین تکنیک روی خواهند آورد.

 

اما چرا؟

 

بر فراز حفرۀ مجرای حلق و بینی که در حیطۀ دسترسِ یک زبان آزاد و کاوشگر است، عضوی وجود دارد که به همان اندازۀ اندام های جنسی تحریک پذیر است. "تحریک پذیریِ معنوی" تبیین گرِ خوبی برای آن خواهد بود. تحریک در کچاری به تحریک رو به بالای انرژی اکستاتیک یا جنسی در بدن می انجامد درحالیکه تحریک در اندام های جنسی اگر بسمت یک تحریکِ تاخیریِ تانتریک (پیش ارگاسمیک) کشیده نشود میتواند منجر به خروج انرژی ما در راستای اهداف تولید مثل گردد. 

 

اجازه دهید این کانونِ تحریک پذیریِ معنوی را که بر فراز مجرای حلق و بینی قرار یافته "نقطۀ راز" بنامیم. چراکه تا به حال از شناخت و ادراکِ اندکی نسبت به آن برخوردار بوده ایم.

 

با اتخاذ واژۀ مناسب، که جنبه های تحریک آمیز و جادوییِ کچاری را انعکاس میدهد، توده بسیاری از افراد طالب لذت بسمت آن کشیده خواهند شد. چرا که نه؟ اگر داشتن فرزند نیز لذتبخش نباشد که کسی زیر بار درست کردن آن نمیرود؟ آیا روشن بینی و نیل بدان، کمتر لذت و سرخوشی دارد؟ زمانیکه حقیقت جادۀ معنوی بشکل گسترده ای شناخته و ادراک گردد، جاده های منتهی به روشن بینی لبالب از تمرین گران خواهند شد. حقیقتی که عبارت است از نیل به عیشی درونی (Internal Orgy) و پایدار از جنس سرور اکستاتیک که در شخص نغمه پرداز میشود. درست مثل جاده های منتهی به تجربۀ تولید مثل جنسی که در حال حاضر مملو از مشتاقان بسیار است. بطور جالب توجهی این دو جاده در هم تلاقی میکنند و درست در همین نقطۀ تقاطع است که واژۀ تانترا خلق میگردد. به همین دلیل نیز این درس بجای ارسال در مجموعه دروس اصلی، در دروس تانترا قرار یافته است. وقت آن رسیده تا کمی آزادانه در مورد موضوع کچاری به بحث بپردازیم.

 

پس این نقطۀ راز (Secret Spot) چیست؟

 

در درس اصلیِ 108# دربارۀ کچاری، از تیغۀ میانی و پسینِ بینی بعنوان یک "حس گرِ اکستاتیک" نام برده شد. جایگاهی که "محراب سُرور" نیز نام گرفت. اینجا و در دروس تانترا آن را "تحریک پذیرِ معنوی" (Spiritually Erogenous) نام نهادیم. با توجه به همۀ این تفاسیر و عبارات باید روشن شده باشد که در تمرین کچاری، عضو ویژه ای (نوک زبان) در تماس با تیغۀ میانی بینی قرار میگیرد.

 

تیغۀ میانی بینی (Septum) عضوی صاف و ضخیم است که از سوراخ های راست و چپ بینی مشتق میشود. لبۀ عقبی این تیغه به وسط و بالای حفرۀ حلق و بینی امتداد می یابد. حفره ای که بر فراز کام نرم واقع است. (کام نرم در ادامۀ کام سخت قرار دارد). وقتیکه زبان، راه خود را بسمت این حفرۀ فوقانی باز میکند، با تیغۀ مذکور نیز مواجه خواهد شد. در اواسطِ راهِ این تیغه بسمت بالا، برآمدگی کوچکی وجود دارد. یک برجستگی محدّب و کوچک که ناحیه ای بشدت حساس است. اینجا همان "نقطۀ راز" خواهد بود.

 

همانطور که در ارتباط با اعضای جنسی معمول ما نیز مصداق دارد، تحریک پذیری فقط منحصر به یک نقطه در تیغۀ میانی بینی نبوده و (کم و بیش) سایر مناطق مثل مجرای حلق و بینی، انتهای داخلی سوراخ های بینی و غیره را نیز در برمیگیرد. اما نقطۀ راز یک نقطۀ کانونی و حساس مثل کلیتوریس در زن یا سر لینگام در مرد است. تحریک پذیری نقطۀ راز بدانها شبیه است. اما بین نقطۀ راز و نقاط حساس تناسلی ما تفاوت های بنیادینی وجود دارد.

 

اول اینکه بر خلاف اندام های جنسی که از همان ابتدا بطور بی قید و شرط آمادۀ تحریک پذیری هستند، تحریک پذیریِ نقطۀ راز بمرور زمان و در طول مدت ها به یک بیداری کامل میرسد. (البته اندام های جنسی نیز میتوانند بواسطۀ تمرینات تانتریک بمرحلۀ ایجاد اکستاسی معنوی نایل شوند). این مدت زمان، بستگی به پالایش و گشودگی سیستم عصبی ما با استفاده از طیف کاملی از تمرینات یکپارچۀ یوگا خواهد داشت. تمریناتی را که تماما (در همین سایت و) تا بدین مرحله در دسترس داریم. خیزش رسانایی اکستاتیک در سیستم عصبی بنحو قابل ملاحظه ای موجب افزایش حساسیت نقطۀ راز میشود. تمرین کچاری، تحریک گرِ رسانایی اکستاتیک در سرتاسر بدن بوده و خیزشِ حساسیت نقطۀ راز یکی از اثرات و منافع آن است. هرچقدر که این تمرین نتیجه بخش شود، تمرین گر، بیشتر و ناخودآگاه بدان میپردازد. هرچقدر نیز که نقطۀ راز بیشتر تحریک گردد، حساسیت بیشتری یافته و همراستا با آن، واکنش اکستاتیک در سرتاسرِ کُل سیستم عصبی افزایش می یابد. تا جائیکه بدون محدودیت فقط به پیش رفته و ارتقاء می یابد! این خیزشِ واکنش اکستاتیک (در سیستم عصبی) بخش مهمی از جادۀ بی انتهایِ شکوفایی سُرور اکستاتیک در بدن است. سُروری که به خارج از ما طنین افکنده و محیط پیرامون ما را نیز از عشق الهی آکنده میسازد. بنابراین برای توسعۀ قابلیت تمرین کچاری در سرتاسر نشست تمارین، مشوق های (پاداش های) خوب و فزاینده ای وجود دارند. کچاری اصلی ترین راه برای پرورش لذت بی پایانِ درونی است که همراستا با خود، اشراقی همه گیر و جهانی را به ارمغان می آورد. به همین دلیل (در دروس قبل)، از تمرین کچاری مودرا بعنوان "جهشی عظیم برای نوع بشر" یاد شد.

 

دوم اینکه بر خلاف اندام های تناسلی، کچاری و تحریک نقطۀ راز قطعا منجر به یک ارگاسم جنسی نمیشود. هرچند بمرور زمان، نقطۀ راز بسیار تحریک آمیز میگردد، اما این تحریک پذیری نوع متفاوتی از حساسیت بشمار میرود. به همین دلیل عبارت "تحریک پذیرِ معنوی" برای آن بکار برده شد. تحریک نقطۀ راز بواسطۀ عمل کچاری، همۀ نواحی تحریک پذیر (جنسی) ما را از درون تحت تاثیر قرار داده و با اغوای شهوت، انرژی جنسی را بسمت درون و بالا (مراکز اصلیِ سرخوشی در مغز) هدایت میکند. تصور کنید بلحاظ جنسی از درون تحریک شده اید (نه از بیرون). بطور کلی میتوان گفت: بشدت برانگیخته شدن بدون هیچگونه تحریک خارجی و دارا بودن همۀ آن لذات، در شکل امواجی که در بدن به بالا خیزش کرده و در مراکز شعف مغزی به اوج میرسند. آنگاه این تموجات (نوسانات انرژی) به منتهای هر عصب بدن ما بازگشت میکنند. این مراکز لذت و سرخوشی در مغز چیستند؟ آنها همان اجزاء و آلاتِ چشم سوم یا آجنا هستند که از ساقۀ مغز (بصل النخاع) آغاز شده و تا نواحی غدد هیپوفیز و صنوبری را اشغال میکنند. گسترۀ تاثیر آنها طبیعتا به ناحیۀ تاج (تاج شعاعی مغز) نیز انتشار می یابد. همۀ این نواحی سهم بسزایی در خیزشِ فرآیندهای اکستاتیک (سُرور آفرین) سیستم عصبی ایفا میکنند.

 

بنابراین بواسطۀ کچاریِ ترکیب یافته با شامباوی (تکنیک قدرتمندِ احیاءِ چشم سوم) و سایر مودراها و بانداها و سیداسانا، ما در حال ورود به معاشقه ای درونی و قدرتمند هستیم. ترکیبِ همۀ این موارد با اثراتِ تولیدیِ تمرین پایه یعنی مراقبۀ عمیق و روزانه (تولید سکوت درونی) و تکنیک های تنفس ستون مهره ای، فرمولی برای ما خواهد آفرید که بواسطۀ آن سُرورِ بی پایانِ اکستاتیک و برون ریزیِ عشق الهی را تجربه کنیم. حالتی که همان روشن بینی خواهد بود!

 

زمانی که مراقبه میکنیم، کچاری میتواند بی سر و صدا و با زبانی که بملایمت روی نقطۀ راز قرار یافته به انجام رسد (کچاری ساکن). در سایر اوقات نیز ممکن است با تحرکات مختلف زبان، نسبت به تحریک عامدانۀ نقطۀ راز کشش یابیم. (کچاری پویا یا حرکتی). اینجاست که امورات جنسی به چنین عملی شباهت بسیار یافته (عضو کنشگر و عضو کنش پذیر) و نیاز به توصیۀ خاصی نیز نیست (یعنی به شکل غریزی به انجام میرسد - مترجم). هر یک از ما مسیر ویژۀ خود را برای نیل به حداکثر تحریک دارا خواهیم بود. کچاری، خود چنین موقعیتی را نیز خلق میکند. اما همانطور که با استفاده از تحریک خارجی جنسی در نشست تمارین، مراقب هستیم تا در مجموع، روال عادی تمرین از هم گسیخته نشود در مورد "کچاری حرکتی" نیز باید بنحوی انجام گیرد که مخل روال مراقبۀ عمیق نگشته و آن را از هم گسیخته نسازد. مسلما کچاری حرکتی میتواند در حین تنفس ستون مهره ای نیز بکار گرفته شود مادامیکه آگاهی و توجه برای تعقیب عصب نخاعی منقطع نشود. کچاری حرکتی همچنین میتواند در همراهی با باستریکای ستون مهره ای، باستریکای هدفمند، یونی مودرا کومباکا و نزدیکی تانتریک نیز بخوبی کار کند. اما بهتر است ترجیحا در زمان هایی که به مراقبۀ عمیق یا سامیاما مشغول و یا در حال فعالیت هایی که مستلزم بذل دقت و توجه هستیم انجام نگیرد. امری که در اختیار تمرین گر خواهد بود.

 

در مراحل اولیۀ کچاری و با آغاز تحریکِ فعالانۀ (در حرکت) نقطۀ راز، شاید بلحاظ جنسی برانگیخته شویم. بعدها این برانگیختگی آنقدرها جنسی (خارجی) نخواهد بود و ما با اکستاسی درونی فروزان خواهیم شد. فرآیندی که بدان سو پیش میرود. همچنانکه به این معاشقۀ درونی ادامه میدهیم، شادی و شعف از میان اندام های تناسلی و هر نقطۀ تحریک پذیر در سیستم عصبی ما بسمت سطوح والاتری کشیده خواهد شد. آنگاه است که با طنین رو به بالای امواج اکستاسی از شادی به لرزه در خواهیم آمد. امواجی که همزمان با صعود، به درون هر سلولی از بدن نیز نزول و نفوذ میکنند. لحظاتی که شاید از فرط اکستاسی، موهای بدن سیخ شده، به گریه درآییم یا چون دراویش به رقص و سماع گرایش یابیم و یا هرآنچه را که انرژی بدان هدایت کرد به انجام رسانیم. این یک ارگاسم درونیِ بی پایان خواهد بود! در این اثنا امواج ملموسِ عشق از ما به پیرامون گسیل گشته و هرکس در مجاورت و همسایگی ما را ارتقاء خواهد بخشید. این یک استفادۀ بسیار خوب و دلپذیر از انرژی جنسی است. درست به همان خوبیِ بچه درست کردن و تشکیل خانواده. مسلما اگر بخواهیم، میتوان هر دو را به انجام رساند.

 

چنین بهره برداری از انرژی جنسی، بیش از هر چیزی برای ما مثمر ثمر و مفید فایده خواهد بود.

 

نزدیکی (سکس) پیوندی است میان دو قطب (متضاد) زندگی برای تحقق اهداف آفرینش. امری که بطور بی اختیار و خارجی رخ داده (درونی نیست) و منجر به تولید مثل میشود. با مشارکت آگاهانه میتوان به پرورشِ وقوع درونی و بی اختیارِ این نزدیکی (معاشقه) پرداخت. امری که منجر به روشن بینی میگردد.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای اطلاع از جزئیات مبحث کچاری مودرا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T32  پرسش و پاسخ - قاعدگی، یوگا و آمارولی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 6 ژوئن 2004 ساعت 8:13 صبح

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من از خرد و معرفتی که شما صرف این دروس و اصول آن کرده اید بسیار آموخته و لذت برده ام. چقدر سعادتمندیم که شما قادر و مشتاقِ پاسخ به سوالات ما هستید. سوالات بسیاری که پاسخِ آنها مدت ها مجهول بوده اند.

 

شگفت انگیز خواهد بود اگر از تمرینی در یوگا یا تانترا اطلاع داشته باشید که یک زن بتواند با استفاده از آن، قاعدگی را کاهش داده و یا موقتاً محو کند. من در چندین منبع خوانده ام که (در تائوئیست؟) زنان به تمرینی به نام مَدار میکروکاسمیک (Microcosmic Orbit) میپردازند که در نتیجۀ آن، از فقدان انرژیِ ناشی از قاعدگی جلوگیری میشود. آیا از چنین تمرینی اطلاع دارید، و آیا اینگونه تمرینات برای تجرّد پیشگان مناسب هستند؟ (مدار میکروکاسمیک، نوعی تکنیک پرورش انرژی در تائوئیست چیگُنگ یا تائوئیست چی یوگا است. تمرینی که بعنوان "تحول گرِ شخصیِ چرخۀ قانون" و "گردش نور" نیز شناخته شده است. این تکنیک شامل تنفس های عمیق در همراهی با مراقبه و تکنیک های تمرکزی است که جریانِ چی (Qi) را در کانال های اصلی بدن توسعه میبخشد. این روش برای افرادی که در پزشکی سنتی چین، چیگُنگ (Qigong)، تای چی چوان و کیمیاگری تائویست (Neidan) مطالعه دارند، آشناست - مترجم). 

 

پاسخ: استفاده از مدار میکروکاسمیکِ تائوئیست و تاثیر آن، شاید مرهمی برای چرخه های (آسیب زایِ) قاعدگی باشد اما با اطمینان نمیتوانم بگویم. من آنقدرها به این تمرین اشراف نیافتم چراکه بیشتر، جذب روش های تنفس ستون مهره ای در مکتب یوگا شدم. تمرینی که برای دگرگونی معنوی، ساده و تاثیرگذارتر است. روش هایی که در این مجموعه دروس نیز بطور کامل شرح و ارائه گردید. (تنفس ستون مهره ای و بویژه باستریکایِ ستون مهره ای). این تمرینات تنفسی، بتدریج در همراهیِ با مراقبه و سایر تمرینات سایت، کارکرد جنسی را در جهت سطوح بالای سیستم عصبی گسترش میدهند. جهت رو به بالایی که شاملِ تغییر جهت جریانات در چرخه های قاعدگی نیز میشود. (کاهش خونریزی).

 

هر موردی که در دروس اصلی سایت ذکر شده است، برای زندگیِ مجردان نیز مناسب بوده و مصداق دارد. روش های دروس تانترا نیز میتوانند در شکل غیر آمیزشیِ آن مورد استفاده قرار گیرند. روش هایی چون سیداسانا و تمرینات انفرادی که نقش مهمی در پرورش رو به بالای انرژی های فرد خواهند داشت.

 

مورد دیگری که باید به ملاحظۀ آن پرداخت و تا بدینجا نیز در دروس مطرح نشده "آمارولی" یا ادرار درمانی (Urine Therapy) است. روشی که میتوان توسط آن به منافع سلامت آفرینِ حیرت انگیزی دست یافت که یکی از آنها عادی سازیِ مشکلات قاعدگی است. شما میتوانید دربارۀ آمارولی قدری جستجوی اینترنتی کرده و اطلاعات خوب و بسیاری کسب کنید.

 

امید دارم که هۀ شما در راه معنوی انتخابیِ خویش موفق باشید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای اطلاعات بیشتری دربارۀ آمارولی به کتاب " رژیم غذایی، شات کارماها و آمارولی" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
     


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp