AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

 

مرحلۀ پنجم کچاری

 

 

 

 

 

در هاتا یوگا پرادیپیکا برای کچاری مودرا پنج مرحله عنوان شده است که ذکر آن در این ضمیمه شایان توجه است. هرچند که عملا، کاربرد آن برای اکثر یوگی ها و یوگینی ها بسیار نادر است. البته مهم نیست. برای تکمیل این سفر، مراحل 1 تا 4 کچاری بیش از حد نیز کفایت میکنند. حقیقت این است که تکامل این سفر، کلا بدون رفتن به فراسویِ صفحۀ نرمِ کام دهان نیز امکان پذیر است. هر یک از ما در سیستم اعصاب خویش، تجلیِ متفاوتی از جنبه های بسیارِ یوگا خواهیم داشت. بنابر این وقتی ما به شرحِ کچاری میپردازیم، در حال صحبت از قابلیت ها و گزینه هایِ سیستم عصبی هستیم. چه شما به سمت اجرای کچاری حرکت کنید و یا خیر، این امر عملکردی از سیاحت شخصیِ خود شما است. درصورتیکه شما بسمت آن حرکت کنید، راه بقدر کافی شفاف خواهد شد. اگر هم حرکت نکنید، باز مطالبی برای شما آشکار میشود. هیچکس نباید راه خود را با اجبار بسمت تمارینی که هنوز ما را از درون صدا نزده اند، کج کند.

 

با توجه به همۀ این موارد، اجازه دهید نگاهی داشته باشیم به مرحلۀ 5 کچاری. آن چیست؟ این مرحله در واقع پایین بردن زبان بسمت پایین گلو و ابتدایِ مری است. مشخص است که انجام این عمل، نیازمند زبانی است که کلا از تاثیر محدود کنندۀ غشاء و تاندون زیرین آن، آزاد باشد. زمانی این مرحله باید انجام شود که بواسطۀ کشش و دوشیدن یا بُرش روزانه، مراحل 1 تا 4 کچاری کامل شده باشد. به همین دلیل، بردن زبان بسمت پایینِ گلو و حلق، مرحلۀ 5 نام گرفته است. ولو اینکه مسیر مخالف و متفاوتی نسبت به  سایر مراحل داشته باشد.  

 

چرا باید کسی بخواهد زبان خود را قورت دهد؟ منفعت انجام این تمرین یوگیانه چیست؟ برای آنهایی که مراحل 2، 3 یا 4 را کامل کرده اند، این منافع بدیهی و آشکار هستند. پیشرفت در کچاری، زمینه سازِ ارتقاء عالیِ خیزش رسانایی اکستاتیک در سیستم اعصاب میشود.  

 

در مورد مرحلۀ 5 کچاری، مورد جدیدی در حال اضافه شدن است. امری که مرتبط با واپسین گام در تکاملِ اتحاد الهی است که در درون ما حادث میشود. ترکیبِ سکوت درونی و انرژی های اکستاتیک در سلسلۀ اعصاب (اتحاد شیوا و شاکتی) در هر کجای بدن به پیش میرود و همزمان، بتدریج برای یافتنِ نقطۀ کانونیِ این اتحاد در سر، برمیخیزد. کچاری و شامباوی تاثیرات مهمی در خیزشِ این اتحاد دارند. البته، همۀ سایرِ عناصرِ تمرینیِ یوگا نیز در پشت این فرآیند به کار مشغول هستند. تمارینی چون، مراقبه، تنفس ستون مهره ای، کومباکا (حبس تنفّس)، سیدهاسانا، مولاباندا و غیره. بنابراین اتحادی است که در هر سلول بدن رخ میدهد و نهایتا متمایل به سمت بالا شده و به نقطۀ کانونی و نهایی آن در سرمیرسد. پس از اینکه این رخداد به حد و درجه ای کافی انجام گرفت، امرِ دیگری آغاز به اتفاق میکند. نقطۀ کانونیِ اتحاد الهی واقع در سر، بسمت پایین و قفسۀ سینه، گسترش یافته و قلب گداخته و ذوب میشود.

 

نوروبیولوژیِ این گداختگیِ قلب با موارد بسیاری که یکباره رخ میدهند، کاملا پیچیده است. در ابتدا، اتحاد پراناهای بالا و پایین رونده (پرانا و آپانا) در سر به سطحی بحرانی و انبوه میرسد. امری که زمینه سازِ ترشحاتِ مغزی (آمریتا/ نکتار)  است که با افزایش، بسمت پایین و جهاز هاضمه سرازیر میشوند. این به نوبۀ خود، ایجاد گرِ جذبِ طبیعی انرژی های نوروبیولوژیکی در سر، بسمت پایین میشود. در این مرحله، یوگی تمایل دارد زبان خود را بسمت گلو و نهایتا مجرای مری پایین بکشد. پس از این اتفاق، نوروبیولوژی در گلو و قفسۀ سینه بسمت سطحی عالی از کارکرد تحریک میشود. تجربۀ اتحادِ سکوت درونی / شیوا و اکستاسی / شاکتی، همان سرورِ اکستاتیک با نقطۀ کانونیِ آن در سَر است. زمانی که این پیوند، از سر به سمت پایین و فضای قلب گسترش می یابد، تجربه از نوعِ جوشش عشق الهی میشود. به همین دلیل، خردمندانِ روشن بین (اشراق یافته)، منبع بی پایانی از عشق و مهربانی هستند. قلوبِ آنها در حالت همیشگی و ابدیِ نوعی ذوب شدگی است که بدلیل اتحاد الهیِ بی وقفه در درون آنها، شکل میگیرد. این موارد مرتبط با عالی ترین مرحلۀ روشن بینی است. جایی که هرکس بعنوانِ بخش یکپارچه و جدایی ناپذیرِ خویشتنِ ما ملاحظه شده و عمیقا مورد مهر قرار میگیرد. سیستم اعصاب بشری در این سطح از کارکرد، دارای قدرتی الهی است که میتواند به شفا و استحالۀ معنوی هر کس در دور یا نزدیک یاری کند.

 

پس از آنکه نوروبیولوژی در ناحیۀ سر از طریقِ طیفِ کاملی از تمارین پیشرفتۀ یوگا بیدارسازی شد، مرحلۀ 5 کچاری عالیترین کاربرد را پیدا میکند. "بیداریِ کامل" یعنی چشم سومِ کاملا فعال شده و شامباویِ کاملی که در فرآیند رسانایی اکستاتیک بکار گرفته میشود. در این دروس، مطالب ناگفتۀ بسیار زیادی وجود دارد که بعنوان پیشنیازی بر این مراحل، پوشش داده شده و ارائه خواهند شد.

  

فعلا ما به اندازۀ کافی با مرحلۀ 5 کچاری در ارتباط قرار گرفتیم. زمانی که ما را صدا زد، دیگر همچون یک راز نخواهد بود و ما میتوانیم از سطح قبلی خود در آن جهت به پیش حرکت کنیم. یا حتی شاید مرحلۀ 5 ما را صدا نکرد. روشن بینی میتواند بدون آن نیز صورت گیرد. همانطورکه میتواند بدون مراحل 2 تا 4 حادث شود. تمام این شرح و توضیحات در باب کچاری، فقط جهت شناخت قابلیت های شما است بنحویکه اگر چنین مواردی آغاز به جلوه گری کردند، شما آنها را خواهید شناخت. اجازه دهید که باکتی و عقل سلیم، راهنمای شما در نزدیکیِ به مراحل متنوع کچاری مودرا و اصولا همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا باشد.  

 

 

استاد در درون شماست.  

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp