AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 80  پرسش و پاسخ – یوگا و تناسب اندام

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 11 ژانویۀ 2004 ساعت 4:42 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: چه رابطه ای بین یوگا و تناسب اندام (fitness) وجود دارد؟ من فکر می کنم بدنسازی که خیلی نیز محبوبیت دارد با یوگا چندان سازگار نیست. 

 

پاسخ: تعاریف بسیاری از تناسب اندام وجود دارد. چنانکه گفته اند " زیبایی در چشم بیننده نهفته است".

 

برای منظور تمرین معنوی، تناسب اندام بمعنی حفظ بدن در قدرت مناسب و قابلیت انعطاف بیرونی و درونی است. امری که میتواند بواسطۀ پیاده روی روزانه یا سایر ورزش های گروهِ هوازی (Airobic)، موزون (Calisthenics) و ایزومتریکِ (Isometrics فشار به مانع ثابت) سَبُک و البته خود آساناهای یوگا برای همۀ گروه های عضلانی انجام گیرد. گاهی حرکاتی مثل تای چی نیز که ارتباط خوبی را بین ابعاد معنوی و جسمانی ما در شکل یک فعالیت زمینه برقرار میسازند مناسب هستند. (فعالیت های زمینه در درس 69 توضیح داده شد - مترجم).

 

البته این تمرینات برای یک بدنساز (یا هر ورزشکارِ جسمانی) کافی نیستند. آنها خواهند خواست کار بسیار بیشتری بر روی عضلات انجام دهند. تمرینات باید با توجه به هدف، جهت گیری و انتخاب شوند.

 

برای تمرین معنوی، موارد ذکر شده در بالا کافی هستند. برای سایر تعاریفِ تناسب اندام عرصه های دیگری برای کار وجود خواهند داشت.

 

به هر حال هیچ قانونی نیست که بگوید یک بدنساز یا هر نوع ورزشکار دیگر نتواند یک یوگی یا یوگینی شود. هیچ گفته نشده که کسی نمی تواند در صورت تمایل زیاد، هر دو را به انجام رساند. این صرفا سوالی است که به علائق افراد باز میگردد. من به انتخاب آزاد عقیده دارم و اینکه هر کس مسولیت شخصی زندگی خویش را به دوش میکشد. من سعی می کنم در همۀ این دروس این اندیشه را مبنا قرار دهم.

 

به همین دلیل است که در پایان هر درس عنوان میشود:

 

استاد در درون شماست.
 
مطلب تکمیلی : همچنانکه در بالا ذکر شد، تمرین ایروبیکِ سبُک برای سیستم قلبی و عروقی و ورزش های ریتمیک و ایزومتریک برای تقویت همۀ گروه های عضلانی میتوانند بکار گرفته شوند. تمریناتی که کمک خوبی برای حفظ بدن در وضعیت مناسب برای تمارین یوگا به حساب می آیند. زمانیکه اینگونه تمارین در همراهی با تمرین آسانای روزانه انجام گیرند، آنگاه میتوان به ترکیب خوبی از نیرومندی و انعطاف پذیری نایل شد. برای آنهائیکه یک برنامۀ ورزشی ندارند در کتاب آساناها (معرفی شده در ذیل) پیشنهادات خوبی ارائه شده است. حتی اگر شما دارای برنامۀ ورزشی نیز هستید شاید برخی از این پیشنهادات برای شما شایان توجه و مفید فایده قرار گیرند.
 
توجه : برای دیدن اطلاعات تکمیلی در این زمینه به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید. در این کتاب علاوه بر حرکات آسانا، برنامه ورزشی ایروبیک و موثر در تقویت عضلانی و همسو با یوگا ارائه شده است.

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp