AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 78  پرسش و پاسخ – لذت و طریقِ روشن بینی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : یکشنبه 11 ژانویه 2004 ساعت 3:55 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من یک نظریه مشخص کرده ام مبنی بر اینکه لذات و سرخوشی های حسیِ کوندالینی (وابسته به پنج حس)، با پاکسازی کانال ها مربوط بوده , بعدها از میزان آن کاسته میشود و اینگونه موارد رفتار عادی تری خواهند داشت.

 

پاسخ: بله، من موافقم که لذت یکی از گذرگاه های اصلی بیداری (کوندالینی) است.

 

روشن بینی، خیزشِ سُرور اکستاتیک است و بله این کاملاً عادی می شود. این حالت طبیعی ما است. نوعی پیشرفت طبیعیِ این تجربه وقتی که سیداسانا را طبق شرح درس اخیر رعایت می کنیم. بدینصورت نظریۀ شما بخوبی در حال ثابت شدن است. این تجربیات برای آنهایی که از پیشنیاز پالایش برخوردار بوده و بطور موفقیت آمیزی از عهدۀ مشکل ارتباط جنسی برآمده اند، واقعی هستند. زمانی فرا میرسد که شواهد فزاینده ای از این امر در میان مردم یافت خواهد شد. این حقیقت دارد. شاید اکنون بشریت به اندازۀ کافی برای ورود به تجارب اکستاتیک بالغ شده باشد. بدون آنکه احساس گناه کرده یا گرفتار خرافات و کژاندیشی شود.

 

در همۀ مسیرِ وجد و اکستاسی، بیایید مراقبۀ روزانه را فراموش نکنیم که آن بنیان و شالودۀ تمرینات است و سرور آگاهی خالص، پیشنیازی برای همۀ پیشرفت های معنوی است.
 

 

استاد در درون شماست. 
 
توجه : برای جزئیات آموزش ها در ارتباط با سیدهاسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه نمائید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp