AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 73  پرسش و پاسخ – نکات بیشتری در مورد چاکراها

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 8 ژانویۀ 2004 ساعت 0:46 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: بعنوان یک درمانگر دریافته ام که چاکراها همیشه باید در تعادل باشند و اینکه یوگا طریقی است که در تعادل بخشی به این مراکزِ انرژی، یاری رسان است. اگرچه اخیراً بدین گمان رسیده ام که (بدین منظور) فقط چاکراهای ریشه، خاجی و شبکۀ خورشیدی باید باز و چاکراهای قلب، گلو، پیشانی و تاج باید بسته باشند. این تا حدی برایم عجیب بنظر میرسد. از اظهار نظر شما در این مورد سپاسگذارم.

 

پاسخ: اگر شما به درس 47# (پرانایاما، پرسش و پاسخ - چاکراها) مراجعه کنید، رویکرد اتخاذ شده در این دروس و در ارتباط با چاکراها را مرور کرده، درخواهید یافت. بدین ترتیب هدف، یک نظارت مستقیم بر چاکراها نیست، بلکه هدف این است که به آنها اجازه دهید با بالا آمدن سرور آگاهیِ خالص و تجارب اکستاتیک در تمرینات، به کارکردی طبیعی سوق یابند. امری که بویژه در مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای رشد می یابد.
 
با این وجود، همۀ تمرینات یا مستقیماً یا بطور کلی روی چاکراها اثر می گذارند اما نه با توجه کردن بر روی مکانیک درونی آنها. چرا که رویکرد این دروس تمرین گرایی است نه مبتنی بر نظارت روی چاکرا، و ملاحظۀ چندانی در ارتباط با اینکه کدام چاکرا باید گشوده و کدام نباید، صورت نمی گیرد. تنها استثناء در مورد چاکرای تاج است و همانطور که در درس اخیر در مورد علائم کوندالینی و درمان های آن گفته شد، گشودگیِ زودهنگام آن میتواند منجر به مشکلات گردد. داستانهای ناخوشایند بسیاری در این رابطه وجود دارد. کتاب گوپی کریشنا (Gopi Krishna) به نام " کوندالینی - انرژی تکاملی در انسان" (Kundalini - Evolutionary Energy in Man) که سالها پیش نوشته شده نمونه ای از این تجارب است. این یک کتاب خوب در این باره است که چگونه بطریقی دشوار روشن بین شویم. بنابر این تاجِ سر، چاکرایی است که ما نمی خواهیم خیلی زود باز شود. (میتوانید به کتاب کوندالینی انرژی تکاملی در انسان اثر گوپی کریشنا مراجعه کنید. این کتاب به فارسی ترجمه نشده و تنها یک فصل مهم این کتاب توسط عزیزی علاقمند ترجمه شده است که در همین لینک، درج شد - مترجم).

 

بنظر نمیرسد فرضیه و هدف ارائه شدۀ شما مبتنی بر گشودگیِ چاکراهای پایینی (نه موارد بالایی) ما را بسوی روشن بینی هدایت کند چرا که این امر با تعادل انرژیهای مردانه و زنانه در بدن سازگار نیست. با این دیدگاه قطعا مراقبه و تنفس ستون مهره ای بعنوان تمریناتی که تأثیرات کلی هم بر روی همۀ چاکراها و هم سوشومنا (عصب ستون مهره ای) دارند ترک خواهند شد. سوشومنا عصبی است که مسیری ویژه را بین ریشه و چشم سوم طی میکند. همچنین با چنین دیدگاهی، شامباوی در چشم سوم و تعداد زیادی از روشهای تکمیلی که بر روی قسمت بالای بدن و سر کار می کنند و اینجا پوشش خواهیم داد، حذف خواهند شد. فرضیۀ شما فقط اشاره به تحریک نیمۀ پایینی سوشومنا و چاکراها دارد و به انرژی ای متکی است که خود راه خود را بسمت بالا پیدا میکند. بدون آنکه تمهید و تدارکی در جهت یک جریانِ رو به پایین و وصلت آن با جریان رو به بالا صورت بگیرد. بنظر میرسد که این روش تنها متکی به شاکتی باشد. این رویکرد قطعا از مشکلات ذکر شده در سطور فوق در ارتباط با چاکرای تاج اجتناب میکند. اما همین اجتناب، حداقل تا حد زیادی منجر به تاخیر در فعال سازی سوشومنا میشود. بنظر میرسد که این رویکردی یک جانبه است. با این حال این روش باید برای برخی کار کند، چرا که در هر حال ثبت شده است، مگر اینکه، البته فقط یک تئوری باشد. تجربه، داور نهایی همۀ نظریه هاست.

 

ما اینجا ممکن است در مورد دو هدف متفاوت صحبت کنیم (منظور نویسنده صحبت از دو حوزۀ سلامت و روشن بینی است - مترجم). این دروس در ارتباط با تسهیل فرآیند روشن بینی در انسان ارائه شده و روش های پیش گسترِ بسیاری وجود دارند که اینجا برای استفاده در هر گوشه از بدن، ذهن و قلب در حال نمایش است. ( روش های proactive یا پیش گستر، منظور روش های پویشگرا، مبتکرانه و خودآغازی است که قبل از رخ نمودن پدیده ای در آینده، بشکل راهکار ارائه میشوند - مترجم).  "تعادل بخشیِ چاکراها" و رویکردهای متفاوتی که ممکن است در ارتباط با بازیابی سلامت داشته باشند عمدتا با سرعت و کارایی بالا بسمت یک دگرگونی روشن بینانه پیش نمیروند. مسیری که تا حد بسیاری بلند پروازانه تر است. در هر صورت بنظر میرسد که تعادل بخشی به انرژی های زنانه و مردانه (مونث و مذکر) باید امری حیاتی باشد و بدیهی است که بیرون کشیدن سرورِ آگاهی خالص از هر کجای درون بواسطۀ مراقبه پیشنیازی، هم برای سلامتِ خوب و هم روشن بینی محسوب میشود.

 

هدف این دروس تا حد امکان، اجتناب نمودن از رویکردهای نظری (تئوری) در ارتباط با یوگاست. رویکرد ما مبتنی بر تجربه است و بنابر این، خوشبختانه رویکردی است کاربردی و عملی. بدین ترتیب آنچه که شما اینجا خواهید دید همان چیزی است که به تجربه در می یابید و بدست می آورید. این یک رویکرد علمی است، یا حداقل تا آنجا که ما میتوانیم در ارتباط با ابعاد ذهنی خویش تشخیص دهیم، رویکردی نزدیک به علم است.

 

در درمانگری، شما بدون شک با تجارب نیز سر و کار دارید که همین شاید دلیلی بوده است که در ارتباط با فرضیۀ خود دالّ بر گشودگیِ فقط چاکراهای پایینی متعجب شوید. بنظر میرسد که این رویکرد برای هر یک از ما، حس آنچنانی ایجاد نمیکند.

 

 
استاد در درون شماست.

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp