AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

                                  درس 52  پرانایاما ، پرسش و پاسخ – عصب کوچکِ بزرگ

 

 

نویسنده : یوگانی

تاریخ : شنبه 20 دسامبر 2003 ساعت 03:50 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 
 
پرسش: این عجیب ترین مورد است، من در حال انجام تنفس ستون مهره ای هستم و درون آن عصب ظریفِ کوچک بالا و پایین می روم، و چیزی که بعد می دانم این است که در  فضای عظیمی از سرور هستم. فکر می کنم که، همچنان بالا و پایین می روم، اما مطمئن نیستم. حتی اطمینان ندارم که دارم نفس می کشم (توقف تنفس). اما هیچ ناراحتی در کار نیست. برعکس احساس فوق العاده ایست. آیا وقتی این مورد رخ میدهد من هنوز در این عصب حضور دارم؟
 
پاسخ: بله شما هنوز آنجا هستید. عصبِ بسیار کوچکی که بسیار بزرگ است. یک تناقضِ حیرت انگیز. بُعد درونی این عصب شامل کهکشانها می شود، با این وجود شما آنجا در جایگاه خود نشسته و در حال انجام روند سادۀ پرانایاما در چنین کانال ظریفی از بدن خود هستید. اگر نفس کشیدن شما در این وضعیت بشکلی طبیعی متوقف شود اشکالی ندارد. در اینباره جای هیچ نگرانی نیست. همچنانکه شما به کارکردِ عادی بدن خویش باز میگردید، تنفس نیز به سرعتِ طبیعی خود باز خواهد گشت. ما به تنفس فشار وارد نمیکنیم. این روندی است که سطح خودش را مطابق با وضعیتِ سیستم عصبیِ ما در طول تمارین پیدا میکند. گاهی تنفس شاید آنقدرها نیز در پرانایاما افت نکند. این مورد هم خوب است. ما فقط با هر حالتی که دارد به پیش رفته و تا آنجا که براحتی بتوانیم، عمیقا و با آهستگی نفس می کشیم. مواقعی دیگر ممکن است تنفس یکمرتبه افت کند. همۀ آنها بستگی به فرآیندِ پاکسازی دارد که در آن زمان و در درون ما در حال انجام است.
 
در حین انجام پرانایاما با متانت رفتار کنید. منافع پرانایاما بواسطۀ قهرمان بازی در یک جلسه پدیدار نمیشوند. آنها از طریقِ تمرینی راحت و ساعت وار (منظم) در جلسات بسیار و در طول ماهها و سالها بدست می آیند. برندۀ مسابقه، آهسته و پیوسته می رود.
 
این یک راز شکوهمند است. سیستم اعصاب بشری، درگاهِ ورودی ما به بینهایت است. همۀ آنچه که ما احتیاج داریم، شناخت آن است که کدامیک از اهرم ها را هر روز حرکت دهیم.
 
ازین پس مجموعه ای از دروس را برای اکتشافِ ابزارهایی تکمیلی، در جهت بیدارسازیِ اصولیِ، قلمرو عظیمِ درونیِ خویش آغاز خواهیم کرد. همچنان که به تمرین ادامه می دهیم بازیِ (تجلّی) سرور آگاهی خالص در درون ما بیشتر و بیشتر به حرکت در می آید. امری که بشکل فزاینده ای در فعالیت های روزانۀ ما نیز محسوس خواهد بود. در آن زمان ممکن است که ما در کوچه و خیابان بدون هیچ دلیل آشکاری در حال رقص و آواز دیده شویم.
 
 
استاد در درون شماست.
 
توجه : برای آگاه شدن از جزئیات آموزش ها در ارتباط با تنفس ستون مهره ای (اسپینال) به کتاب "تنفس ستون مهره ای" مراجعه نمایید.
 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp