AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی 

 

 

 درس 19  مراقبه ، پرسش و پاسخ – چه سنتی را دنبال کنم ؟

 


نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : جمعه 28 نوامبر 2003 ساعت 06:08 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

پرسش: من مدت پنج سال است که در حال تمرین (نوع متفاوتی از) یوگا و مراقبه هستم، و مطمئن نیستم که چطور باید در این مورد پیشرفت کرد. مراقبۀ شما خیلی خوب است. مستقیم آن را تجربه کردم. اما من اصلاً قرار نیست که اینجا باشم، زیرا سنتی را که دنبال میکنم تکیه بر تمرینات خارجی را ممنوع کرده است. به نظر شما چکار باید انجام دهم؟ (سنّت در این دروس بمعنیِ سبک خاصی از تمارین یوگاست).

 

پاسخ: همانطور که در صفحۀ مقدمه تذکر داده شد، مجموعه مباحث ما هیچگونه دیدگاه خاص فرقه ای را ترویج نمیکند. هیچ مخالفتی نیز با سنت هایی که ممکن است به آموزه های ویژه و شخصی یا سلسله دودمان آموزگاران خود بچسبند ندارد. هر چیز هدف خودش را دارد. این وابسته به هر فرد است که مزایا و معایب رویکردهای مختلف را ارزیابی کرده و با دقت مسیری را انتخاب کند که بهترین نتایج را نوید میدهد. هر کسی متفاوت است، اما در عین حال همۀ ما از استعداد ذاتیِ یکسانی برخورداریم چرا که همۀ ما از تار الهیِ همانندی تنیده شده ایم. همان آگاهیِ خالص، ساکت و مسرور. اگر ما بر پایۀ روندی روزانه، آن را لمس کرده و از طریق ابزارهایی که بنحوِ فزاینده ای قوی تر می شوند به پرورش و نهادینه کردن آن ادامه دهیم، نمی توانیم آن را از دست بدهیم.
 
 
 اگر راهی را که به شما ارائه شده، خوب است با آن باقی بمانید. اگر در طول زمان به رضایت خاطر رسیدید، بدانید که در جای درستی قرار دارید. بااین حال اگر می بینید که آن سَبک، اغلب برنامه های خوبی ارائه داشته اما بنظر میرسد که در برخی مسیرها کمبودهایی دارد، جرأت و انعطاف پذیری داشته باشید و سعی کنید که جنبه های ناقص آن را کامل کنید. در پایان این شما هستید که با کوششهای خود و از طریق بکارگیری و پایبندی به جامع ترین تمریناتی که میتوان یافت، باید سرور آگاهی را کشف  کنید. این دیدگاه ما ممکن است با سنت هایی که اصرار دارند که رستگاری جز از راه سبک و سنّت آنها بدست نمی آید مغایرت داشته باشد. شاید این طور باشد، اما آنها با این نوع تفکر در را بروی تحقیق و بررسی علمی بیشتر در مورد تمریناتی که باعث دگرگونی معنوی انسان می شود می بندد. روش های علوم غربی در این زمینه می توانند حتی چیزهای بیشتری عرضه کنند. در این حوزه و در جهت اکتشاف و بکارگیریِ دانش، رویکردهایی مشارکت جویانه و بسیار یکپارچه وجود دارد. موفقیت علوم غربی در بسیاری از حوزه ها حیرت انگیز است. اکنون وقت آن فرا رسیده است که این روشهای علمی برای بکارگیری در حوزۀ دانش های معنوی نیز توسعه پیدا کنند.

 

مباحث در اینجا، نتیجۀ یک بررسی وسیع در مورد تعداد زیادی از تمرینات پیشرفتۀ یوگا در طی سالیان دراز است. ثمرۀ این سیاحت، فراهم آوردن سیستمی از تمارین یکپارچه و هماهنگ بوده است. اگر در اینجا چیزی می یابید که به پیشرفت شما کمک می کند، از آن بهره مند شوید. اما اگر در عین حال با سبک کنونی شما اصطکاک می یابد، شما باید خود به طریقی مشکل را حل کنید. در نهایت پاسخ در خود شماست. از قلب خویش پیروی کنید. یک تضاد و مغایرت، ذاتا چیز بدی نیست. آن آزمایشی است در جهت عزم و ارادۀ شما و کمکی که شما را بسوی حقیقت رهسپار خواهد ساخت.  

 
سنت های قابل احترامِ معنوی، ارزش بسیار والایی دارند، هرچند که زمانه در تغییر است و ما امروز در حال مشاهدۀ ظهورِ دیدگاه هایی بازتر در جهت آزمودن و بکارگیریِ دانش معنوی هستیم. امری که برای تمرین گران معنویِ خردمند، بسیار خوب انسجام یافته و عرضه شده است. پیشرفت معنوی هر یک از انسانها تأثیر ژرفی بر تمامی بشریت دارد. تغییر در راه است و این جریان خجسته ای است.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه : برای آگاه شدن از مباحث بیشتر در ارتباط با مراقبه به کتاب " مراقبۀ عمیق " مراجعه نمایید.

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp