AYP persian - تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفته یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 212 پرسش و پاسخ - مودرایِ کُل بدن

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: سه شنبه 29 ژانویه 2004، ساعت 2:39 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: خواستم بدانید تکنیک شامباوی ای که شما (در دروس) شرح و ارائه کرده اید بسیار قدرتمند است. حتی بسیار قدرتمند تر از مولاباندای مطرح شده (در دروس). آیا این مورد حقیقت دارد یا اینکه تاثیر آن روی هر فرد، متفاوت است؟

 

پاسخ: از اینکه تکنیک شامباوی به خوبی روی شما کار کرده است خوشحالم. شامباوی، مودرای بسیار مهمی است، چراکه آجنا (چشم سوم و انتهای عصب نخاعی)، فرمانده و کنترل گر کل سیستم عصبی بویژه از نقطه نظر رسانایی اکستاتیک است. به همین دلیل نیز پرورش و پیشبرد رسانایی اکستاتیک از همین نقطه منشا گرفته و نهایتا اکستاسی، در تار و پود بهم پیوسته سیستم عصبی فراگیر میشود. یعنی یک اکستاسی فراگیر در کل بدن که از طریق اجرای یک شامباوی ساده محقق خواهد شد. شامباوی مودرا بدین لحاظ به مودرای کلی بدن نیز مشهور است. آنگاه مولاباندا / آشوینی به جزئی از شامباوی مبدل میشود. همانطور که اودیانا /نولی، کچاری و بسیاری از دیگر جنبش های مرئی و نامرئی رخ نموده در بدن، بخش و زیر مجموعه ای از این مودرای کلی محسوب خواهند شد. همۀ مودراها درواقع بخشی از واکنش و تحریک اکستاتیک کل بدن محسوب میگردند که با شامباوی هدایت و رهبری میشوند. در چنین وضعیتی است که وقتی چشم ها همزمان با شیار دادن مختصر بین ابروها به بالا میخیزد، همۀ واکنش های اکستاتیک در بدن تحریک خواهند شد. 

 

بدین ترتیب وقتی چشم ها عاشقانه به بالا میخیزند، همۀ مودراها بواسطۀ واکنشی خودکار و نامحسوس به جنبش و حرکت درخواهند آمد. آآآه ... (چه شعفی!!). به همین دلیل نیز ما در طول تمامی این تمرینات همۀ این مودراها را بکار گرفته و تحریک کردیم تا رسانایی اکستاتیک به بهترین وجهی ظهور یابد. عادت دادن شما به گرفتن مودراها بخشی از رسالت این دروس و تمرینات بوده و هست. عادتی که استقرار در آن، تکامل بیش از پیش سیستم عصبی را در پی خواهد داشت. آنگاه است که با ظهور رسانایی کامل اکستاتیک، تنها یک مودرا وجود خواهد داشت. همان مودرای کلی بدن که از همۀ اجزاء تشکیل یافته است. شامباوی جلودار و راهبر مودرای کلی بدن است. به همین دلیل است که تصویر پیران خردمند (یوگی ها) بیشتر در حال انجام شامباوی (چشمان برخاسته به بالا) دیده میشود. آنها در چنین وضعیتی، فقط در حالت سرور اکستاتیک کل بدن بسر میبرند. با انرژی الهی ای که از جانب آنها در هر جهت به پیرامون گسیل میشود.

 

ظهور مودرای کلی بدن و واکنشی که در سرتاسر سیستم عصبی ایجاد میسازد، گواه افزونتری مبنی بر اتصال یکپارچۀ همۀ تکنیک های یوگا در شبکۀ عصبی است و همچنین ثابت میکند که دگرگونی معنوی انسان فرآیندی است که راه خود را در تار و پود پیکرۀ جسمانی و عصب شناختی او به پیش رانده و از هیچ فلسفه یا سیستم اعتقادی ویژه ای فرمان نمیپذیرد... و البته هر کسی توانایی انجام آن را نیز دارد!

 

 

استاد در درون شماست

 

توجه: برای شرح و جزئیات بیشتر دربارۀ مولاباندا، شامباوی مودرا و مودرای کلی بدن، به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp