AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 196 پرسش و پاسخ - تعالیِ یک صوت در ذهن (مراقبه با مانترا یا سایر موضوعات؟)

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: پنچ شنبه 20 می 2004 ساعت 1:09 بعد از ظهر

 

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: تاثیر مراقبه بر موضوعاتی غیر از اصوات (مثل آی اَم) چه خواهد بود؟ موضوعاتی چون تصویری از اُم و نیز مفاهیم و معانیِ معنوی مثل پروردگار. این دو گروه از مراقبه با تفاوت موضوعات چگونه مقایسه میشوند؟ به نظر میرسد که ذهن من، زودتر به یک تصویر می پیوندد تا به یک صوت. برای پالایش سریع ترِ سیستم عصبی چه پیشنهادی دارید؟

 

پاسخ: برای مراقبۀ عمیق باید که فقط یک موضوع را استفاده کنیم. یعنی همان مانترا و ما به آن نمی پیوندیم. ما فقط به آن توجه کرده و اجازه میدهیم تا بموازات حرکت به درون، تغییر و تعالی یابد. صوت در مراقبه تاثیر ویژه تری دارد، چراکه به آسانی در ذهن و در جهت ارتعاش یافتنِ بهتر و خالص تر، وضوح و تعالی می یابد. ضمن اینکه صوت میتواند راحت تر و هموار تر از طریق توجهی که بسیار عمق یافته است، گزینش شود. مراقبه بر موضوعات فیزیکی، نمادها، تصاویر یا معانی و مفاهیم، برای به عمق رفتن، تاثیر صوت را نخواهد داشت. این بدان معنا نیست که مراقبه با سایر موضوعات قابل انجام نخواهد بود. مهم این است که ما باید فقط راهی را برگزینیم که موثرترین به حساب آید. بکارگیریِ صدایِ مانترا برای پالایش و نفوذ به اعماق سکوت درونی بسیار آسان بوده و طبق روند مشروح در این دروس به انجام میرسد. بدین ترتیب ما سریعا به پرورش سکوت درونی در سیستم عصبی خویش میپردازیم. سکوتی درونی که زیربنای سرتاسر راه روشن بینی است.

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ روند مراقبه به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp