AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 184 پرسش و پاسخ - طی الارض، سامیاما و کرامات

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 8 می 2004 ساعت 8:55 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا شما میتوانید راجع به طی الارض (Teleportation) به من اطلاعاتی ارائه دهید. در حال حاضر قدرت ها و کرامات مختلفی در من توسعه یافته که به هیچیک از آنها دلبسته نیستم. من اشراف دارم که آنها تماما انعکاسی جانبی از تصویری بسیار بزرگ تر بشمار میروند. هرچند که این موضوع باعث نگرانی من شده اما بسیار آرزو دارم یکی از دوستانم را که مدت هایی مدید ندیده ام، ملاقات کنم.

 

به تازگی میتوانم "قدرت" خود را (در بسیاری از عرصه ها) توسعه دهم. امری که بعنوان یک روش، قابل انتقال و آموزش نیست. با هر بار تلاش، انرژی قدرتمندی را حس میکنم که سرتاسر بدنم را سرشار میسازد.

 

تشکر از شما برای هرگونه راهنمایی در این مورد.

 

پاسخ: انرژی قدرتمندی که شما در راه پیدایش کرامات حس میکنید، ثمرۀ واقعی کارکرد شما است. کرامت (سیدهی) خود یک ثمره محسوب نمیشود. بلکه پالایشی که در سیستم عصبی جریان یافته و روشن بینی ما را تسهیل میکند ثمرۀ اصلی است. این پالایش دارای ارزشی بسیار فراتر نسبت به هرگونه قدرتی است که شاید در ما بعنوان پیامدی از این پالایش، توسعه می یابد. اگر بدون داشتن پیشنیازِ تمرینات و روال متعادل آنها، به حرکت دادن انرژی درجهت نیل به کرامات میپردازید امری است که میتواند برای وضعیت فعلی سیستم عصبی شما بیش از حد ناراحت کننده شده و در آن انحرافات کارمیک (کارمایی) ایجاد کند. بخصوص اگر برای رسیدن به کرامتی ویژه توجهی بیش از حد مبذول شود. بعبارت دیگر توسعۀ یک قدرت ویژه شاید به بهای از دست رفتن کل روشن بینی ما تمام شود.  

 

سامیاما ابزاری برای پالایش سیستم عصبی از درون (سکوت درونی) بسمت بیرون است، همراه با کراماتی که بعنوان محصول جانبی از آن پدیدار میشوند. اگر شما به جستجوی کلمۀ "سامیاما" در این مجموعه دروس بپردازید، دربارۀ قدرت ها و ارتباط آنها با یوگا جزئیات و شرح بیشتری را خواهید یافت. کتاب یوگا سوتراهای پاتانجالی به تفصیل موضوعات سامیاما را که هر کدام منجر به کرامت خاصی میشوند مطرح ساخته است. (این موضوعات در انتهای کتاب سامیاما ارائه شده است). در این مجموعه دروس روشی اصولی برای تمرین سامیاما مطرح شده که پالایش و گشودگیِ متعادل سیستم عصبی را برای نیل به روشن بینی توسعه میبخشد. قبل از آنکه شما تکنیک سامیاما را بکار بگیرید پیشنهاد میکنم همۀ مطالبِ قبل از آن را در این دروس مطالعه کنید (مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای، مودراها، بانداها و ...). آنگاه شما با ابزارهایی مقدماتی تجهیز شده و میتوانید سامیاما و گشودگی خویش را در چارچوب کامل آن رویت کنید. شما میتوانید در این دروس به انتخاب و افزودن تمریناتی دست زنید که میتوانند پیشرفت شما در جهت روشن بینی را شتاب بخشند. این بستگی به خود شما خواهد داشت.

 

در مورد دیدن دوست غایب شما که مدت ها است حضور او را از دست داده اید، اگر کماکان این اشتیاق را دارید در زمان مناسب محقق خواهد شد. داشتن چنین انگیزه ای بعنوان هدف اصلی از انجام یوگا میتواند در پیشرفت معنوی شما اخلال و انحراف ایجاد ساخته و بدین ترتیب در فرآیند یوگا، بیش از آنچه کارما (نتایج و پیامدهای آینده) ذوب شود، تولید خواهد شد. پیشنهاد من این است که بر تمرینات معنوی خود با هدف روشن بینی تمرکز کرده و اجازه دهید تا بقیۀ موارد و اهداف بشکلی طبیعی اتفاق افتند. آنگاه است که همۀ فعالیت های شما تجلی الوهیت درونی میشود. یعنی آنچه که شما واقعا هستید.

 

مسیح میگوید: "ابتدایی قلمرو بهشت را در درون خویش جستجو کنید، آنگاه هر چیز از آن شما خواهد شد".

 

امید دارم که همۀ شما در راه معنویِ انتخابی خود موفق باشید.

 

 

استاد در درون شما است.

 

توجه: برای توضیحات تفصیلی دربارۀ تمرین سامیاما به کتاب "سامیاما" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp