AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 178 پرسش و پاسخ - دارما

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 3 می 2004 ساعت 11:15 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من سال های سال است که در فضاهای باز نقاشی میکنم. هرچند هیچگاه روال مراقبۀ هدفمندی نداشته ام، اما نمیتوانم کتمان کنم زمانی را که در "فرآیند و جریان نقاشی" به "تفکری" آگاهانه دست می یابم. "سکونی" در ذهنم حضور می یابد که همیشه آن را بعنوان مراقبۀ خود حس میکنم. من آنقدرها در این مجموعه دروس عمیق نشده ام اما برای من بسیار جالب است و احتمالا "مراقبه" بدون "نقاشی" را امتحان خواهم کرد...

 

پاسخ: "مراقبۀ نقاشی" شما زیبا است. کسی که سکوت درونی را در کاری که انجام میدهد بیابد، بسیار خوشبخت و متبرّک است. اطمینان دارم که این امر برای شما در سال های پیش رو، آرامش و رشد معنوی بسیاری به ارمغان خواهد آورد. چنین کار و فعالیتی "دارمای" ما نامیده شده و پشتیبان گشودگی معنوی ما خواهد بود.

 

با افزودن نشست تمرینات یوگا از قبیل مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای، حضور شما در سکوت و سرور آگاهی خالص گسترش یافته و تثبیت خواهد شد. یکی از ویژگی های شگفت انگیز یوگا، اتصال آن در سیستم عصبی ما است. بدین معنی که مراقبۀ نقاشی شما، به نشست مراقبۀ شما کمک کرده و بر عکس. همینطور نیز روش های تنفسی (پرانایاما) با سایر تمریناتی که انجام میدهید در ارتباط و اتصال قرار خواهند گرفت. همۀ تمرینات یوگا از طریق سیستم عصبی ما جریان یافته و با تولید یک اثر اهرمی، ما را همواره ارتقاء میدهند.

 

از طریق همین اصل است که یک نوع از تمرین، اغلب ما را به انواع بیشتری از تمرین هدایت میکند. پس از آنکه درهای درون گشودن آغاز کرد، سیستم عصبی بشکلی غریزی میداند که چه چیزی نیاز دارد. بنابراین شاید به همین دلیل است که مراقبۀ نقاشی شما، پذیرش شما را نسبت به سایر روش های یوگا افزایش داده است.

 

امید دارم که همۀ شما از تداوم سیاحت درونی خویش لذت برده و موفق باشید.

 

استاد در درون شما است.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp