AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
  

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 173 پرسش و پاسخ - چرخۀ زمانیِ باستریکای ستون مهره ای

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 26 آوریل 2004 ساعت 4:28 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: ممنون از درس اخیر شما دربارۀ باستریکا که نوعی تنفس ستون مهره ای سرعتی و قدرتمند است. لطفا توضیح دهید که تعداد مطلوب نفس های باستریکا چند دور در دقیقه باید باشد. ضمن اینکه من این تمرین را برای حدود پنج دقیقه انجام میدهم. آیا اشکالی ندارد؟

 

پاسخ: سرعت در باستریکا همانند نفس نفس زدن راحتِ یک سگ است. هیچ چرخۀ زمانی مطلوبی وجود ندارد. هر میزان زمانی که برای شما راحت است، همان را در پیش بگیرید. گاهی این تنفس خود به خود سرعت گرفته و یا از سرعت آن کم میشود. سیستم عصبی دقیقا میداند که چه آهنگی از تمرین را نیاز دارد. فقط با آن ادامه دهید مادامیکه منجر به ناراحتی شما نشود.

 

پنج دقیقه باستریکای ستون مهره ای برای شروع بیش از حد زیاد است. اگر شما جدیداً این تمرین را بکار گرفته اید، فقط دو دقیقه به انجام آن بپردازید، تا ادراک کنید که تجربۀ شما در این تمرین و در فعالیت های روزمره دلپذیر و ملایم پیش میرود. سپس میتوانید آرام و با دقت، زمان این تمرین را افزایش داده و تجارب خود در امتداد این مسیر مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهید. شاید بد نباشد که مجددا درس باستریکای ستون مهره ای را مطالعه نمایید. 

 

برایتان موفقیت بیش از پیش در تمرینات را خواستارم.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
     


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp