AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 154 پرسش و پاسخ - سامیاما: "رها کردن و به خدا سپردن"

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 3 آوریل 2004 ساعت 6:43 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: من فکر میکنم که از حقیقت زندگی چیزی نمیدانستم تا اینکه با مجموعه دروس این سایت آشنا شدم. درس های شما در ارتباط با سامیاما مرا تکان داد. احساس میکنم هربار که به انجام سوتراها میپردازم از نور و شعف سرشار گشته و از آنها لبریز میشوم. نهایتا ادراک کردم که در سامیاما باید واژه ها را : "رها کرده و به خدا سپرد". ناماسته!

 

پاسخ: آنچه که سامیاما بدان میپردازد، رها کردن و به خدا سپردن است. ما فقط از زاویه ای ظریف به سوترا نگریسته و سپس آن را رها می سازیم. سکوت درونی ما بقیۀ کار را بعهده میگیرد. از طریق طیفی از سوتراها میتوان با سکوت درونی خویش در هر جهت گسترش پیدا کرد.

 

در مراقبۀ عمیق و آسان این اصل و اندرزِ کهن را دنبال میکنیم: "آرام باش و بدان من پروردگار هستم".

 

آنگاه ما به سامیاما پرداخته و در سکونِ الهی خویش رها میشویم. بدین ترتیب ما از طریق سامیاما قادر به ابرازِ یک هارمونیِ (تعادل) درخشان و تابناک در این دنیا میگردیم.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با تمرین سامیاما به کتاب "سامیاما - پرورش سکون در عمل" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp