AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 148  پرسش و پاسخ - چرا دوبار تمرین در روز ؟

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: دوشنبه 22 مارس 2004 ساعت 4:31 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: چرا انجام دوبار در روزِ تمارین اهمیت یافته است؟

 

پاسخ: وقتی که ما به انجام تمارین میپردازیم، درواقع سیستم عصبی خود را برای حرکت بسمت سطح متفاوتی از کارکرد، متقاعد میکنیم. این امر بمعنی برپاسازیِ سکوت عمیق (سرور آگاهی خالص) و در مراحل بعدی (با فعالیت کوندالینی) سرور اکستاتیک خواهد بود. برای تثبیت همۀ این کیفیات ایجاد شده، ما هر روز از نشست خود خارج شده و در دنیا به فعالیت میپردازیم. با آغاز نمودن کار و فعالیت روزانه، بتدریج این عملکرد عالیِ ایجاد شده در نشست تمارین تقلیل یافته و محو میشود. بی اثر شدنی که حدود 5 تا 10 ساعت طول میکشد. آنگاه میتوانیم با انجام دوبارۀ تمارین، این سطح عالی از کارکرد (عصبی) را مجددا برقرار سازیم تا دوباره در فعالیت ها بتدریج کمرنگ گردد. این چرخه میتواند دوبار در یک روز و بوسیلۀ تمارین صبح و اوایل شب به انجام رسد. چرخه ای که بیشترین پالایش و رشد ممکن را در حین ساعات بیداری و برای افرادی با زندگی های فعال فراهم می آورد.

 

انجام روزی یک بارِ تمارین، پیشرفتی بسیار آهسته تر ایجاد میکند. یعنی روندی است که فقط یک چرخۀ پالایش و محوِ روزانه را بجای دو چرخه تولید میسازد. و همین باعث میشود تا قبل از اینکه مجددا در روز بعدی سطح والایی از کارکرد ایجاد و تقویت گردد، محوِ (یا افتِ کارکرد عالی عصبی) بیش از حدی ایجاد شود. اهمیت تمرین دوبار در روز بدلیل تاثیرگذاری و کارایی (بازدهی) آن است.

 

با دوبار تمرین روزانه در طول زمان، محو شدگیِ سُرور اکستاتیک در فعالیت ها کمتر و کمتر شده و سطح والایی از عملکرد عصبی بطور تزلزل ناپذیر و  24 ساعته در ما تثبیت میشود. این همان ثمرۀ این فرآیند است. یعنی نیل به روشن بینی در فعالیت های روزمره و بلکه در تمام شب. چرخۀ مداومِ تمارین و فعالیت است که چنین نتیجه ای را تولید میکند.

 

در خلوت و سفرهایِ بازیابیِ معنوی (Retreats) در یوگا که مسؤلیت ها به تعلیق در می آیند، میتوان بیشتر از دو روال تمرین در روز را به انجام رساند و در میان تمارین به صرف غذا، فعالیت های سبک و ست سنگ ها (گردهمایی های معنوی) پرداخت. در این نوع محیط ها سه یا چهار چرخه از تمرین میتوانند انجام گیرند. و شاید این روندی است که بیشتر برای یوگی ها و یوگینی های پراستقامت کاربرد دارد. همۀ اینها بستگی به خودگامی شما داشته تا تمارین بشکلی راحت و تاثیر گذار به پیش روند. آنگاه است که شخص میتواند دوره ای از روزها، هفته ها یا ماه هایی خاص را بشکل بسیار عمیقی در خلوت و مدت بازپروریِ معنوی خویش به تمرین بپردازد. این امر ما را با چرخۀ دیگری آشنا میسازد که در بین چنین تورهایی که مدت زمان بیشتری طول میکشند (هفته ها یا ماه ها) ایجاد شده و بر روی چرخۀ تمارینِ دوبار در روزی که ما در زندگی معمول خود دنبال میکنیم قرار میگیرند. بدین ترتیب اینگونه سفرهای بازپروری و آرامش بخش پیشرفت ما را شتاب میبخشند. اما به یاد داشته باشید که این تورها و خلوت گزینی ها هیچگاه جایگزینی برای تمارین دوبار در روز، دراز مدت و در منزل نمیشوند. آنچه را که ما هر روزه و در طی سال های بسیار به انجام میرسانیم، همان چیزی است که در نهایت بیشترین تفاوت را ایجاد خواهد ساخت.

 

همگی این روندها و تمارین همسو با بیشترین بازدهی و پیشرفت و بر اساس زمانی که برای انجام این کار در دسترس داریم طراحی شده و بهترین کاربرد را برای توانایی های طبیعیِ سیستم عصبی ما در جهت نیل به روشن بینی ایجاد میکنند.

 

شما مسؤل سیاحت و سفر خویش هستید. اینها همه اصولی امتحان شده برای گشایش (سیستم عصبی) است و شما میتوانید با استفاده از هرآنچه که مناسب میبینید از (نشستگاه تمرین در) منزل خویش بسمت روشن بینی سفر کنید.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp