AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 140  پرسش و پاسخ - پمپ چانه : تطبیق تنفس با دوران سر

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 13 مارس 2004 ساعت 8:16 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: تمرین پمپ چانه واقعا خارق العاده است. من چندین بار آن را با توجه به برداشتی که داشتم امتحان کردم و براستی که تمرین بسیار قدرتمندی است. برای اشتراک گذاری چنین آموزه های گرانبها و ارزشمندی از شما سپاسگزارم. 

 

هرچند که قبلا آن را بشکل موثری در سادانای روزانۀ خود گنجانده بودم اما در این مورد نیازمند راهنمایی هستم. میخواهم اطمینان یابم که فهم صحیحی از این تکنیک دارم. سوال این است که آیا هر دور چرخش سر در تطبیق با یک دورِ تنفس انجام میشود؟ در حین حرکت دورانی سر، تنفس به چه صورتی باید باشد؟

 

شما متذکر شدید که در ابتدا باید این تمرین را با چهار چرخۀ تنفسی آغاز کنیم. لطفا در این مورد بیشتر توضیح دهید. آیا این بدان معنی است که ما در هر تنفس چهار دور حرکت سر انجام دهیم و یا اینکه در هر پمپ چانه و برای هر جهت دورانی چهار تنفس انجام دهیم؟  

 

پاسخ: هر یک تنفس کامل (شامل کومباکا یا حبس، بازدم، دم) با حرکت سر در یک جهت به انجام میرسد و آنگاه در پایانِ یک دمِ جدید، حرکت سر برای چرخۀ تنفس بعدی تغییر جهت میدهد. چرخه ای تنفسی که با کومباکا یا حبس تنفس شروع مجدد می یابد. آنگاه مجددا جهت دوران سر در چرخۀ تنفس بعدی زمانی که ریه ها از هوا پر شد، تغییر میکند.

 

سر هیچگاه نمی ایستد و فقط با آغاز هر چرخه از کومباکای جدید (حبس نَفَس) تغییر جهت میدهد.

 

منظور از چهار تنفس، یعنی چهار کومباکا (حبس تنفس ها) و با چهار مجموعۀ دورانی سر که در آغاز هر کومباکا تغییر جهت میدهد. ما همیشه مسیر دوران سر را در آغاز کومباکای جدید تغییر میدهیم. هرگاه این تمرین را با چهار دور تنفسی راحت و روان انجام دادید آنگاه میتوانید برای شمارش چرخه های تنفسی از ساعت بهره بگیرید. ابتدا با 5 دقیقه آغاز کنید. شمارش چرخه های تنفسی وقتی از ساعت استفاده میکنیم اهمیتی ندارد. فقط به انجام کومباکاهای راحت و طبیعی بپردازید تا زمان به پایان برسد. وقتی این تمرین را در 5 دقیقه راحت و روان انجام دادید آنگاه میتوانید آن را ده دقیقه برسانید. برای رسیدن به ده دقیقه عجله نکنید. فقط وقتی بدان سمت حرکت کنید که در تمرین خود تثبیت و روان شده باشید. شما میتوانید به آسانی و گام به گام به سمت ده دقیقه پیشروی کنید. اگر احساس کردید که ده دقیقه برای شما خیلی زیاد است، عقب نشینی کرده و زمان تمرین خود را در سطحی راحت حفظ نمائید تا زمانی که احساس آمادگی کرده و مجددا برای پیشروی گام بعدی را بردارید.

 

پمپ چانه تمرینی بسیار قدرتمند و با اثراتی بسیار فراگستر است. من در یکی دو روز آینده مطالب بیشتری در مورد آن ارائه خواهم کرد.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحثی بیشتر در ارتباط با پمپ چانه به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp