AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 133  پرسش و پاسخ - نِکتار

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: شنبه 6 مارس 2004 ساعت 3:20 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس (درس اول، "این بحث برای چیست؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: گاهی طعم بسیار شیرینی در انتهای گلویم احساس میکنم. طعمی که دقیقا شیرین نیست و میتواند نوعی مادهور (Madhur) باشد. (کلمه ای هندی که معادل انگلیسی دقیقی ندارد). این طعم به خودی خود رخ داده و پس از یکساعت یا بیشتر متوقف میشود. من نتوانسته ام این رخداد را با هیچ امری مرتبط بدانم. هیچ ارتباطی با کاری که انجام میدهم یا چیزی که میخورم ندارد. من واقعا از تجربۀ این طعم لذت میبرم و زمانی که رخ میدهد، هرچقدر بیشتر میبلعم طعم آن واضح تر میشود. امیدوارم بتوانید در این زمینه مرا یاری کنید.

 

پاسخ: تجربه ای که شرح دادید بنظر من، طعم نکتار (Nectar) است که آمریتا یا سوما نیز نامیده میشود. شَهدی که از مغز و از طریق مجرای پَسین بینی سرازیر میشود. این فرآیندی است که بواسطۀ تمرینات معنوی، بخصوص پرانایاما، کومباکا و کِچاری، تحریک میشود. هرچند که میتواند بواسطۀ سایر تمارین و گاهی حتی فقط با باکتی نیز ایجاد شود.

 

بیولوژی کوندالینی سبب خیزشِ عصاره های جنسی در ستون فقرات و همچنین سیستم گوارش و سایر مجراها میشود. آنگاه در مغز فرآیندی بوجود می آید که طی آن نکتار را از طریق گذرگاه جلو بدن بسمت سیستم گوارش سرازیر میسازد. جایی که این شهد پردازشِ مجدد یافته و دوباره بسمت بالا گسیل میشود. پس این یک فرآیند چرخشی است که از میانۀ بدن بالا آمده و از قسمت جلو بدن به پایین باز میگردد. این بیولوژی، پایه و اساسِ خیزش تجارب درونی و بخشی از استحاله و دگرگونی معنوی انسان است. همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا در جهت توسعۀ این بیولوژی جدید طراحی شده اند.

 

نکتار میتواند شیرین بوده و عطری شبیه گل ها داشته باشد. در مراحل اولیۀ بیداری کوندالینی بیشترین توجه را به خود جلب میکند و بعدها نیز کمتر قابل توجه است. خیلی مبهوت و مجذوب آن نشوید. تمرینات خویش را با هرآنچه که ممکن است پیش بیاید ادامه دهید. تجربه، بخشی از فرآیندی بزرگ تر است، نه پایانی در خودش.

 

مراحل خوبی در حال وقوع هستند.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای مباحث بیشتر در ارتباط با نوروبیولوژی درونیِ چرخۀ نکتار به کتاب "رژیم غذایی، شات کارما و آمارولی" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp