AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 115  پرسش و پاسخ – مانترا ، زبان و معنی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : پنج شنبه 12 فوریۀ 2004 ساعت 0:49 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: انگلیسی، زبان اول من نیست. نمی دانم آیا باید مانترای "آی ام" را به زبان خود ترجمه کرده و در مراقبه بکار ببرم یا خیر؟

 

پاسخ: سؤال خوبی است، افراد دیگری هم این سؤال را پرسیده اند. حتی آن دسته از ما که انگلیسی، زبان اول آنها است باید به توصیه های زیر توجه کنند:

 

نه، مانترا را ترجمه نکنید. همانطور که قبلاً عنوان شد، مانترا دربارۀ زبان یا معنی نیست. مانترا بصورت شفاهی ارائه میشود و در قید و بند هیچ املاء، زبان و معنی نیست. فقط یک ارتعاش صوتی است که با بکارگیریِ آن در مراقبه به شیوه ای خاص، ذهن اجازه می یابد که بطور طبیعی به سکون سوق یابد.

 

چون ما در حال ارائۀ این تمارین بصورت مکتوب هستیم، باید آن را بشکل املاء ارائه کنیم. این مانترا چه با املاء و چه بدون آن، فقط یک صوت است که کیفیت های ویژه، خوب (مثبت) و اثبات شده ای را در عمق سیستم اعصاب بر جای میگذارد. این مطلب در درس 59# "برخی ویژگیهای مانترا" بررسی شده است. این صوت در سنت مسیحی/ انگلیسی نیز وجود دارد. در سایر سنت ها و زبان ها نیز اَشکالی شبیه و گاهی همانند آن یافت شده است. کیفیات ارتعاشیِ طبیعی این مانترا در سیستم عصبی ما جهانی است و بوسیلۀ زبان تعیین نمی شود.

 

اگر املاء آی ام (I AM) حواس شما را پرت می کند، آن را به شکل املاءِ صوت مشابهی تلفظ کنید، یعنی آیم (AYAM). همان تلفظ است و نه زبان و نه معنی دارد. اگر سعی کنیم معنایی را به آن بچسبانیم، ما دیگر پیگیر یک روند (صحیح) در مراقبۀ خود نخواهیم بود. اجازه دهید در زندگی ما یک صوت وجود داشته باشد که ارتباط مادی و زمینی با آن برقرار نسازد. بگذارید آن مانترا باشد. مانترا باید فقط به معنای یک چیز باشد. چیزی که در واقع همان بلیط ما برای سیرِ در بیکران است. اجازه دهید آن را فقط بدین منظور و فقط در موقع مراقبه بکار ببریم.

 

اگر در مراقبه معنی و زبانِ مانترا ظاهر شد ما آنها را درست مثل هر شکلِ دیگری از افکار که پدیدار می شوند ملاحظه کرده و به سادگی به مانترا در هر سطحی از سکون و وضوحی که هست باز می گردیم. آنگاه پیشروی درونی خود را بسوی (سطوح بالاترِ) سکون، سکوت درونی و سرور آگاهی خالص ادامه می دهیم.

 

زمانی که ارتعاش صوتیِ تنها را بکار ببریم (یعنی بدون توجه به معنی و زبان آن) ذهن به بهترین وجه در سکون قرار میگیرد. معانی، ما را به سطح ذهن می کشانند، بنابراین ما به سادگی آنها را رها نموده و پیگیرِ سطوح ظریفتر ارتعاش مانترا میشویم. معانی و زبان برای دنیای بیرونی هستند. ارتعاشات مانترا که بطور طبیعی ظریف تر و ظریف تر می شوند برای دنیای درونیِ سرور آگاهی خالص است. مانترا برای آن است. مانترا یک لغت معنی دار نیست. مانترا یک وسیلۀ ارتعاشی است که از طریق آن میتوانیم هر روز راهی بیکران گردیم. بدین ترتیب است که مانترا بتدریج تعالی یافته و ناپدید میشود.

 

با تمرینِ آسان و هر روزۀ مراقبه، زمانی فرا میرسد که دنیای درونی و ساکتِ سرور آگاهی خالصِ ما در دنیایِ بیرونی ما حضوری همیشگی می یابد، بر عکس آن نیز صحیح است. بدین ترتیب دروازۀ سیستم عصبی ما بشکل گسترده ای باز می شود. ما حقیقت یوگا، که پیوستن بیکرانگی با زندگی هر روزۀ ماست را تجربه می کنیم. ما اینجا می آئیم تا دریابیم که آن (بیکران) هستیم.

 

این پیامدِ شکوهمند، هیچ کاری با زبان یا هرگونه معنایِ بیرونی مانترا ندارد. ما همۀ این موارد را در هنگام مراقبه پشت سر می گذاریم.  

 


استاد در درون شماست.

 

توجه : برای مباحث بیشتر در ارتباط با مراقبۀ به کتاب "مراقبۀ عمیق" مراجعه کنید. 

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp