AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 113  پرسش و پاسخ – سرور ، اکستاسی و عشق الهی

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : سه شنبه 10 فوریۀ 2004 ساعت 4:41 بعد از ظهر

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: آیا شما میتوانید تفاوت بین اکستاسی و سُرور را توضیح دهید.

 

پاسخ: اجازه دهید نگاهی به این واژه ها در لغت نامه داشته باشیم.

 

سُرور (Bliss) بمعنی "شادیِ کامل، بهشت، پردیس".

 

وَجد (Ecstasy) بمعنای "لذت و شعفِ بی حد و حصر".

 

آنها تا حدی شبیه بنظر میرسند اما اینگونه نیست. به لحاظ اینکه ما در تمارین پیشرفتۀ یوگا چگونه این دو کلمه را تعبیر کنیم تفاوت وجود دارد. این تفاوت از سطحی ایجاد میشود که این دو تجربه سرچشمه میگیرند. این همان کلیدِ فهم کلماتی است که ما در این دروس از آنها استفاده کرده ایم و اینکه چگونه آنها با تمارین ویژه ای که در حال انجام هستیم مربوط میشوند. کلماتی که با معاشقۀ الهی و درونی که اخیرا شرح داده شد و همچنین با گام های ما در امتداد جادۀ روشن بینی در ارتباط هستند. 

 

در واقع ما در حال نام گذاریِ حالاتی هستیم که در حین تمارینِ خود و پس از آن تجربه میکنیم. پس اینگونه کلمات مثل هر مورد دیگری که در این دروس عنوان میشود، "مبتنی بر تجربه" هستند. این کلمات به شرح حالاتی که در درون ما شکل میگیرد میپردازند. ابتدا تجارب ظهور کرده و آنگاه واژه ها معنا می یابند. نه خلاف جهت این روند. 

 

سرور، مرتبط با "آگاهی خالص" است که ما ابتدا در مراقبه و بتدریج با مداومت در مراقبه، آن را بیشتر و بیشتر در زندگی روزانۀ خود تجربه میکنیم. به عبارتی سرور در شکل حس خوش آیند، سکوتِ آرام بخش و نوعی لبخند درونیِ بی پایان پدیدار میشود. همچنانکه ذهن و بدن در مراقبه، بارها و بارها بسمت سکون سوق می یابند این نوع شادی ار ناکجایِ درون ما سر بر می آورد. آیا سکوت درونی که در مراقبه برمیخیزد با "شادی کامل، بهشت و پردیس" در ارتباط است؟ هرچقدر که حضور این سکوت در ما رشد کند، این ارتباط نزدیک تر میشود. سکوتی که تزلزل ناپذیر بوده و بدون اهمیت به آنچه که در پیرامون ما میگذرد، همیشه مثبت است. سکوتی که در خود حسی جاودانی دارد. مهمتر از همه اینکه آن، هوشیاری است که به تنهایی و مستقل از بدن، تنفس، ذهن، احساسات، حواس و تمامی رویدادهای بیرونی سر بر می آورد. همان "صخرۀ" معروف که در برابر طوفان های زندگی از پا در نمی آید. پس از اینکه حس ما از خویش با سکوت درونی عجین شد، ما به کجا میرسیم؟ به هرکجا و هیچ کجا. سرورِ آگاهی خالص یک راز است و همان چیزی است که ما در طبیعت ذاتی خود هستیم. ما آن را در شکل سرور و یک شادی کامل و بی پایان تجربه میکنیم. آگاهیِ ما منبع سرور است. آگاهی ما خود سرور است. هیچ واژه ای همچون سرور معنی واقعی آن را انتقال نمیدهد. همچنانکه هر روز مراقبه میکنیم، بتدریج در مسیر شناختِ سرورِ آگاهی خالص قرار میگیریم. چنانکه در مزامیر آمده: "آرام باش و بدان من پروردگار هستم".

 

از طرف دیگر، اکستاسی نوعی فنا است. من آن را گم شدن در رویایی دلپذیر معنی میکنم. "لذت و شعفی ویرانگر" توصیفی خوب برای آن است. اما اکستاسی از کجا می آید؟ درحالیکه سرور از آگاهیِ ما سرچشمه میگیرد، اکستاسی از بدن ما پدیدار میشود. اکستاسی نتیجۀ دلربایی هایِ سحرانگیزِ پرانا در ما است. فریبایی هایی که به طُرقی دلپذیر صورت میگیرد. شما پرانا را بعنوان نیروی حیاتی و یکی از اولین تجلیاتِ سرورِ آگاهی خالص فرا خواهید خواند. زمانی که پرانا به شیوه هایی تکاملی در سیستم اعصاب ما به حرکت درآید، ارتعاشاتی تولید میکند که ما بصورت لذتی مقاومت ناپذیر تجربه میکنیم. اکستاسی الهه ای است که در ما به حرکت در می آید. اکستاسی از یک کوندالینیِ بیدار شده سرچشمه میگیرد و میدانیم که کوندالینی نیز از انرژیِ جنسی ما خیزش میکند. همان ذخیره گاه عظیم پرانا. 

 

حال قصد داریم که ارتباط بین سرور و اکستاسی را شرح دهیم. ارتباطی که گاهی با درهم آمیختن، مبدل به عبارات "سرورِ اکستاتیک" یا "اکستاسیِ سرورانگیز" میشود. اینجا چه خبر است؟ حتما شرط میبندید که یوگانی در حینِ بکار بردن این عبارات گیج بوده؟!! در واقع کیست که وقتی معاشقه شکل میگیرد آشفته و مجنون نشود؟

 

حقیقت این است که سرور و اکستاسی میخواهند در ما پیوند حاصل کنند. بطور استعاری، سرور آگاهی خالص، همان شیواست که در شکل سکوت درونی در ما و هرکجا حاضر است. حداقل اگر ما مراقبه کرده باشیم، حاضر است. اگر ما کوندالینی شاکتی را از طریق تنفس ستون مهره ای و سایر تمارین پیشرفتۀ یوگا بیدار کرده باشیم، او (She) درون سیستم عصبی در پنجۀ شکار شیوا قرار میگیرد. ما میدانیم که او وجود دارد، چراکه میتوانیم همچنانکه خانه تکانی به پیش میرود، حرکت اش را در خویش بصورت اکستاسی (یا آتش) حس کنیم. (در مورد ارتباط کوندالینی با آتش به درس #99 مراجعه کنید). زمانی فرا میرسد که ما از تثبیت سکوت درونی در خود برخوردار گشته و اکستاسی نیز  در درون و پیرامون ما به حرکت درمی آید. آنگاه چه رخ میدهد؟

 

فعال سازیِ تجربیاتِ سُرور و اکستاسی بواسطۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا همسو با دو مرحلۀ اول روشن بینی که در دروس قبل شرح داده شد به بهترین نحو انجام میگیرد. همان خیزشِ سکوت درونی و ظهور اکستاسی. با پیوند و اتحادِ سرور و اکستاسی مرحلۀ سوم روشن بینی در شکل معاشقه ای الهی و درونی پدیدار میشود. با رخ نمودن این روند، شرح و تعریف ما از این تجربیات درهم آمیخته میشود، چراکه سرور آگاهی خالص و اکستاسی الهی هم زمان در ما حضور یافته و در درون ما پیوند می یابند! 

 

اتحاد قطب های انرژی زنانه و مردانۀ درونی چه در پی دارد؟ ما مرحلۀ سوم روشن بینی را تحت عنوان "اتحاد" شرح داده ایم، جایی که ما هر چیز را بعنوان تجلیِ آن یگانه ای که به سویش روانیم مشاهده میکنیم. آن یگانه همان سرورِ آگاهی خالص است که در بطن همۀ فرآیندهای (اکستاتیک) و طبیعی همزیستی میکند. با رخ نمودن این مرحله ما گذرگاهی برای یک جریانِ بی پایان عشق الهی میشویم. ما بدون چشمداشتِ هیچ بازگشتی برای خوبیِ همه فعالیت میکنیم، چراکه ما هر کس را بعنوان جلوه ای از خویشتنِ خویش ادراک کرده ایم. در این مرحله نیاز شخصی به نیازی کیهانی و فراگیر گسترش یافته است. این همان روشن بینی است، که از طریق آن عشق الهی از درون ما تجلی یافته و اتحاد سرور آگاهی خالص و اکستاسی در درون ما تولد می یابد.

 

تمارین پیشرفتۀ یوگا برای تسهیلِ فرآیندهای تکاملی و استحالۀ درونی در سیستم عصبی ما طراحی شده اند. همۀ افراد با توانایی پرداختن به این سفر و سیاحتِ شکوهمند به دنیا می آیند.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی   

 

 

 

   

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp