AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس اصلی

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

درس 101  پرسش و پاسخ – براهماچاریا چیست ؟

 

 

نویسنده : یوگانی

 

تاریخ : شنبه 31 ژانویۀ 2004 ساعت 10:52 صبح

 

 

* به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای بایگانی دروس ( درس اول ، " این بحث برای چیست ؟ " ) آغاز نمایند . چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند.

 

 

پرسش: براهماچاریا (Brahmacharya) چیست؟

 

پاسخ: براهماچاریا یعنی"قدم نهادن در براهما" یا " قدم نهادن در نیروی خلّاقِ الهی".

 

این مفهوم عموما به "تجرّد" ترجمه شده، اما فقط بدان معنی نیست. معنی واقعی آن حفظ (نگهداری) و پرورش نیروی حیاتی و یا انرژی جنسی است. امری که می تواند هم از طریق تجرّد و هم بواسطۀ روابط جنسیِ تانتریک صورت بگیرد. این دو شیوۀ رفتاری نتیجۀ یکسانی تولید میکنند زیرا هر دوی آن ها مستلزم ذخیره و پرورش رو به بالایِ انرژی جنسی هستند. این سوق دادن انرژی بسمت بالا، از طریق تمارین پیشرفتۀ یوگا صورت گرفته و زمینه ساز خیزشِ فرآیند های الهی در سیستم اعصاب میگردد.

 

در پرسش و پاسخ های دروس جدید تانترا پس از پرداختن به تکنیکهای پایه، روش های براهماچاریا با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار خواهند گرفت.
 

 
استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp