AYP persian - سامیاما پرورش سکون در عمل
      ayppersian.com      
           
             
             
   

سامیاما پرورش سکون در عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامیاما - پرورش سکون در عمل ، معجزات و کرامات ( سیدهی ها )

 

 Samyama - Cultivating Stillness in Action, Siddhis and Miracles

 

 

نویسنده : یوگانی

 

 

انتشارات  AYP (دسامبر 2006 و نسخه فارسی اکتبر 2016) - با مراقبۀ عمیق، سکون و تواناییِ عملی نمودن ایده هایی بزرگ در زندگی محقق می شود. این را سکونِ در عمل می گویند. امری که بنحو بسیار زیادی از طریق همین تکنیک ساده و قدرتمند سامیاما گسترش می یابد. جزییات آموزش های ارائه شده باعث می شوند تا کلیۀ فعالیت های ما از درونِ قلمروی بیکرانِ قدرت الهی هدایت شوند.

 

 

 

 خرید کتاب

 

 

 

توضیحات و فهرست :

 

سامیاما تمرینی قدرتمند از یوگا است که برای قرن ها در حجاب و رمز و راز نگه داشته شده است. با این حال این تمرین همان قدر به ما نزدیک است که تحقّقِ بیدرنگِ امیدها و رویاهای ما. بدینگونه، پشت هر رویدادِ خوبی که در زندگی ما رخ میدهد، عملکرد اصول سامیاما نهفته است.

 

کلید روش های سامیامایِ پوشش داده شده در این کتاب، ساده سازیِ آنها به نحوی است تا هر شخص قادر باشد با بکارگیری آنها در تمرین روزانه به نتایج ژرفی دست یابد. عمیق ترین خواسته های ما میتوانند بواسطۀ رها کردن اصولی آنها بسمت سکوت درونی، جان بگیرند. هر آنچه را که به این سکوت واگذار کنیم هزار برابر به ما بازگشته و در یک برون ریزیِ الهی، پاک و تصفیه خواهد گردید. این همان سکونِ در عمل است.

 

یوگانی نویسندۀ پیشگامِ کتاب هایی دربارۀ اثرگذارترین تمرینات معنوی است. کتبی شامل: تمرینات پیشرفتۀ یوگا - دروسی آسان برای زندگیِ سرور انگیز (دو متنِ جامع ، مشروح و کاربر پسند) و اسرار وایلدر ، یک رُمان قدرتمندِ معنوی.

 

مجموعۀ کتب روشن بینیِ  AYP  برای اولین بار، این تمرینات ژرفِ روحی را در مجموعه ای از کتب آموزشیِ دقیق در دسترس قرار داده است. "سامیاما" پنجمین کتاب در این مجموعه است و مقدم بر آن مجموعه کتاب های "آساناها، مودراها و بانداها"، "تانترا"، "تنفس ستون مهره ای" و "مراقبۀ عمیق" قرار دارند. 

 

 

 

فهرست مندرجات

 

مقدمه

 

فصل اول : ساختن معجزات

              - چطور دنیای ما تجلّی می یابد

              - کشف پتانسیل پهناور درونی

              - کانالی برای بینهایت شدن

 

فصل دوم : سامیاما

             - یوگا سوتراهای پاتانجالی

             - تکنیک سامیاما

                 - تکنیک تشریح شدۀ سامیاما

                 - سوتراها برای پالایش و گشودگیِ متعادل

                 - خود تنظیمیِ اخلاقی

             - سوالات و پاسخ ها در ارتباط با تمرین روزانه

             - نشانه های پالایش و گشودگی

             - خودگامی

             - برخاستن شهود فعّال

 

فصل سوم : کارکردهای گسترش یافته

             - سامیامای کیهانی و یوگانیدرا

             - سامیاما و آساناها ( وضعیت های یوگا )

             - عبادت و اصول سامیاما

                  - عبادت عملی با سامیاما

                  - نیایش با سامیاما برای حل مشکلات جهانی

             - سامیاما در زندگی روزانه

                 - تحرّک سکون و سرسپردگیِ فعال

                 - خودکاویِ طبیعی

                 - جریانِ الهیِ ارادی

                 -دگرگونیِ تاثیراتِ کارمیک ( وابسته به کارماها )

             - سیدهی ها ( کرامات ) قدرت هایی فراطبیعی

             - اهمیت رویکردی اصولی و روشمند

 

فصل چهارم : سکونِ در فعالیت

             - رابطۀ سکوت درونی و اکستاسی

             - پرواز بر بالهای سُرور اکستاتیک

             - بیایید رها شوید تا خداوند وارد شود 

 

ضمیمه : سامیاما سوتراهای پاتانجلی

               - تحقیقی برای تمرین گرانِ بخوبی تثبیت شده ( پیشرفته )

               - تعابیر سامیاما سوتراها

 

پشتیبانی و سایر کتاب ها

 

 

 

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp