AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T29  پرسش و پاسخ - خواب رفتنِ (بی حسی) لینگام

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: چهارشنبه 12 می 2004 ساعت 0:48 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

سوال: در ارتباط با سیداسانا، من واقعا فکر میکردم دارم درست انجام میدهم. بنحویکه این نشست هیچگونه خللی در تمرکز من ایجاد نمیکرد. اما امروز صبح مورد ناخوشایندی ایجاد شد که توضیح میدهم:

 

من مطابق با آموزش شما در نشست سیداسانا به پرانایاما و مراقبه مشغول بودم. طوریکه پاشنۀ پا در تماس با ناحیۀ نرمِ عجان قرار داشته و فشار خیلی زیادی نیز به آن وارد نمیشد. فشاری که عمدتا بسمت بالای عجان اِعمال میشود. طبق معمول احساس تحریک و ناخوشایندیِ بیش از حدی با این وضعیت نداشتم. با به پایان رسیدن نشست، یک حس کاملا عجیبی داشتم. احساس میکردم آلت جنسی (مردانه) من کاملا بی حس شده است! آن را لمس کردم اما اصلا هیچ حسی نداشت. بیشتر وحشت کردم. فورا برخاستم و بی قرار در اطراف اتاق راه میرفتم. پس از گذشت یک دقیقه، حس آلت جنسی بتدریج بازگشت. هرچند کماکان و تاحدی بی حس بود، اما حدس میزدم که نهایتا به حس و حالت اول خود باز میگردد. (پس از گذشت چند ساعت که به این رویداد فکر میکردم، کاملا خنده دار بنظر میرسید اما اذعان میکنم که ابتدای امر ترسیده بودم).

 

بدیهی است که من موردی را به غلط انجام داده ام. امری که منجر به قطع جریان گردش خون در آن ناحیه شده بود. آیا ممکن است بفرمایید دلیل این امر چه بوده و چطور میتوان در آینده از آن اجتناب کرد؟ 

 

پاسخ: بی حسی بدلیل قرارگیریِ خیلی محکمِ پاشنۀ پا در مقابل ریشۀ آلت مردانه ایجاد میشود. ریشۀ آلت از این طریق بین پاشنۀ پا و اسنخوان عانه، فشرده (پِرِس) شده و به خواب (بی حسی) میرود. چنین موردی خطرآفرین و آسیب زا نیست. دراینصورت فقط اندکی پاشنۀ پا را روی عجان، بالاتر آورید تا این امر اتفاق نیافتد. نسخه های سخت گیرانه ترِ سیداسانا اصولا به همین منظور طراحی شده اند تا هرگونه امکان نعوذ در حین نشست ها را از میان ببرند. البته انجام اینگونه نسخه های ریاضت وار ضرورتی ندارند که در درس اخیر دربارۀ سیداسانای پیشرفته نیز عنوان شد. 

 

پرسش: در ارتباط با به خواب رفتن و بی حسیِ آلت مردانه، آیا اطمینان دارید که آسیب زا نیست؟ من میدانم که که هرگاه فشاری همیشگی و شدید بر عصب خاصی وارد گردد، نهایتا میتواند به اختلال بیانجامد. البته میدانم که در نسخۀ سیداسانایِ پیشنهادی شما فشار آنچنانی وجود ندارد. اما هنوز نمیدانم که در حین تمرین چطور میتوان میزان صحیحی از این فشار را تشخیص داده و آن را اِعمال کرد. مدتی است در حال تلاش برای انجام وضعیت اصیل و "کامل" سیداسانا هستم که در آن بدن به حالت ساکن و استوارتری قرار میگیرد. (بدون وابستگی به انواع تکیه گاه، پشتی و بالشچه). آیا آن را توصیه میکنید؟

 

پاسخ: خواب رفتن (بی حسی) آلت مردانه، زیان آور تر از خواب رفتنِ سایر اعضایِ بدن نیست. در هر حال من توصیه نمیکنم شما بنحوی بنشینید که چنین حالتی رخ دهد، درحالیکه نسخه های رسمی ترِ سیداسانا (بدون پشتی و تکیه گاه) میتوانند چنین حالتی خلق کنند. اگر سوال شما این است که تحمل اثرات فیزیکیِ نشست هایی که مورد توصیه من نیست کار درستی خواهد بود؟ واقعا نمیدانم. چراکه اثر خواب رفتگی (بی حسی) یا طریق رسمیِ نشست های سیداسانا، آنقدرها با رویکرد این دروس همخوانی ندارد.

 

فایدۀ استفاده از تکیه گاهِ کمر (پشتی) آن است که میتوانیم زاویه و فشار پاشنۀ پا به عجان را راحت تر تنظیم کنیم. امری که با توزیع وزن بین ما و بالشچۀ پشتی انجام میگیرد. از این طریق میتوان درحالیکه راحت نشسته ایم، آسان نیز به اثر صحیح سیداسانا دست یابیم. بنابراین با چنین وضعیتی توجه میتواند آزادانه بسمت موضوع تنفس ستون مهره ای و مراقبه معطوف شود. امری که هم برای مردان و هم زنان صادق است.

 

اگر شما قصد دارید تا با سیداسانای رسمی ادامه دهید، خوب است. اما من ضرورتا شخص مناسبی برای پاسخ به این سوال نیستم. به نظر من سیداسانای رسمی ارزشمند بوده و آسیب زا نیست. من خودم سال های بسیاری آن را بدون اثرات منفی انجام داده ام. اما در امتداد مسیر، دریافتم که بدون تلاش های اضافی میتوان به همان نتایج نایل شد. به همین دلیل شکل غیر رسمیِ سیداسانا را ارائه کردم که بخصوص این روزها افراد بسیاری در جهت پیشرفت یافتنِ سریع یوگای خود به آموختن آن نیاز دارند. سیداسانا یک تانترایِ عالی و فاخر است. پس بیایید آن را به آسان ترین شکل ممکن انجام دهیم.

 

هرچقدر بیشتر دلمشغول اینگونه امورات گردیم، کمتر قادر خواهیم بود تا به تمرینات بسیار مهم و بنیادینِ مراقبۀ عمیق و تنفس ستون مهره ای توجه داشته باشیم. تمریناتی پایه که مستلزم توجه ما هستند. سیداسانا پس از استقرار و راحتی در آن، نباید هیچ توجهی از ما بگیرد. البته رعایت اولویت ها در درجۀ اول خوب است. من میدانم که شما در مراحل سازنده ای قرار دارید که جزئیات تمرین در آن اهمیت می یابد. اما توصیه میکنم هنوز هم در ارتباط با همۀ این موارد تا حد امکان راحت بگیرید. تمرینات بسیاری در راه هستند و هیچیک از آنها قرار نیست بشکل کامل و حرفه ای به اجرا رسند. ما تنها قصد داریم که از رعایت اصول پایه بهره مند گردیم، نه آنکه بدلیل سختیِ کار و پیچیدگیِ روش ها از پا درآئیم. این راه قرار است مفرّح باشد!

 

شما خیلی خوب پیشروی کرده و از نظرات شما نیز قدردانی میشود. ادامه دهید. پایداری شما موفقیت در راه یوگا را تضمین میکند.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ سیداسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp