AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T28  سیداسانای پیشرفته برای زنان و مردان

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 2 می 2004 ساعت 2:52 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

در دروس اصلی، ما به معرفی و آموزش تمرینی به نام "سیداسانا" پرداختیم که عبارت است از نشستن با پاشنۀ پایی که در زیر عجان قرار میگیرد. این وضعیت تحریک پیش ارگاسمیکِ جنسی را در حین نشست تمرینات فراهم میسازد. چنین اثری در طول زمان منجر به پرورش ظریف و معنوی انرژی های اکستاتیک در سرتاسر سیستم عصبی میشود. امری که پیشنیازی بر اتحاد قطب های درونی و الهی ما است و همین اتحاد، مرحلۀ نهایی روشن بینی را سبب میگردد.

 

فعال سازی انرژی های جنسی در سطوح بالای سیستم عصبی پیشنیازهایی نیز دارد. پیشنیاز اصلی درواقع، وجود و حضورِ سکوتِ سکنی یافته در سیستم عصبی است (سرورِ آگاهی خالص) که از طریق مراقبۀ عمیق پرورش می یابد. به همین دلیل مجموعه دروس اصلی سایت، با مراقبه آغاز شده و آنگاه بسمت تنفس ستون مهره ای و سایر روش ها برای پرورش اصولیِ نیروی حیاتی (انرژی جنسی) در درون ما به پیش میرود. چنین پرورشی برای نیروی حیاتی یا انرژی جنسی، بعنوان "خیزش کوندالینی" نیز شناخته شد.

 

یوگا شامل بکارگیریِ ابزارهای متنوع در جهت پرورش مستقیم انرژی جنسی است. این مجموعه فنون برای مقاصد معنوی طراحی و مدت هایی مدید بکار گرفته شده است. امری که با دلایل آشکاری نیز بحث برانگیز بوده است. سکس برای نوع بشر بدلیل سوء استفاده ها و سوء رفتارها، سرزنش بسیاری در پی داشته و اغلب به همین دلیل در تمرینات معنوی سرکوب میشود. درحالیکه نقش بسیار مهم و سرنوشت سازی در نوروبیولوژیِ دگرگونی معنوی انسان ایفا میکند. نتیجۀ نادیده انگاری نقش سکس در فرآیندهای معنوی منجر به روشن بینیِ کمتر در دنیا شده است.

 

 

درواقع مشکل با سکس، خود سکس نیست بلکه گرایش افراد به دلمشغولیِ با انرژی های بنیادین و عمیق جنسی، بویژه ارگاسم است. همچنانکه به مراقبه ادامه میدهیم و سرور اگاهی خالص در درون ما ظهور می یابد، بتدریج قادر خواهیم شد تا در ارتباط با انرژی جنسی، کمتر دلمشغول و بیشتر ناظر و بی طرف باشیم. بدین ترتیب جریانی آغاز میشود که انرژی جنسی با تحریک آگاهانه بسمت کانال های معنوی و عالیِ سیستم عصبی هدایت میشود. روش های جنسی تانتریک از اینرو است که سودمند میشوند.

 

سیداسانا در دروس اخیر بعنوان بهترین تمرین جنسیِ تانتریک عنوان گشته و شرح داده شد. چراکه این روشی است که میتوان بی هیچ تلاشی در حین نشست تمرینات و در دوره های طولانی انجام داده و بدین ترتیب تضمین میشود که یک پرورشِ تانتریک (شاخۀ چپ) هر روزه در مناسب ترین زمان بوقوع خواهد پیوست، درحالیکه ما مشغول پرانایاما، مراقبه و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگا هستیم. این روند مطلوبی برای تولید بهترین نتایج در یوگا است و ثمرۀ آن ایجاد مقادیر بسیاری از جریان انرژی پایدارِ اکستاتیک در زندگی ما است. سکوت درونی ما، در مراقبه پرورش یافته و با حرکت بشکلی طبیعی در میانۀ اکستاسی مانا و مداومِ ما مستقر میشود. خیزش این مرحله از روشن بینی نهایتا ما را به حالتی از سرور اکستاتیک پایدار (همیشگی) و برون ریزیِ عشق الهی دچار میکند. مرحله ای نهایی که دو کیفیت سکوت درونی و اکستاسیِ سرخوش ساز و خلسه زا به یک حالت تبدیل میشود. حالتی که زمینه ساز وصول به عالی ترین مرحلۀ روشن بینی است.

 

با دانستن چنین منافع بسیاری که بکارگیری سیداسانا برای پرورش انرژی اکستاتیک ما در حین نشست تمرینات دارد، سوالی ایجاد میشود مبنی بر آنکه آیا میتوان در جهت یاری رسانی به فرآیند سیداسانا کارهای بیشتری انجام داد؟

 

بله ممکن است. موارد بسیاری برای ارتقاء سطح تکنیک ها وجود دارند. در این درس ما دربارۀ ارتقاء سطح سیداسانا صحبت خواهیم کرد.

 

نسخۀ سیداسانای ارائه شده در دروس اصلی و مورد بحث تا اینجا (در دروس تانترا)، تمرین پایه است. یعنی یک نشست ساده با پاشنۀ پا در ناحیۀ عجان. این وضعیت میتواند برای کسب تاثیر بیشتر در نشست تمرینات به سازی شود. امری که بدلیل تفاوت های آناتومیک مردان و زنان از طریق راه های مختصر متفاوتی برای آنها به انجام میرسد. وضعیت (جدید) سیداسانا در هر دو حالت، موجب حداکثر تحریک جنسی در فرد بشکلی آسان و بی درد سر شده و همواره پیش ارگاسمیک باقی می ماند. در انجام سیداسانای پیشرفته ما بسمت یک حالت فعالِ خودارضایی ورود نمی یابییم. بلکه علاوه بر بودن در حالت پیش ارگاسمیک (Preorgasmic)، در حالتی از پیش خود ارضایی (Premasturbation) نیز خواهیم بود. ما فقط به طریقی که بلحاظ جنسی تحریک آمیز تر است می نشینیم که این مزیتی برای نشست تمرینات یوگای ما خواهد بود. (پیش ارگاسمیک بمعنی تحریک جنسی ملایم و سبک که به انزال و ارگاسم ختم نمیشود - مترجم).

 

برای زنان، تغییر حالت به سیداسانای پیشرفته از طریق جلو آوردن پاشنۀ پا و تکیۀ آرام آن بر مدخل یونی (آلت جنسی) میسر است. این حالت، نوعی چفت شدنِ طبیعی است و براحتی توسط اکثر یوگینی های بلند همت و بی باک انجام میشود. سیداسانای پیشرفته برای زنان بخش دومی هم دارد که مربوط به قرار گیریِ وضعیت پای بعدی است. پای دیگر باید بنحوی روی پای اول قرار گیرد که پاشنۀ آن با فشار (مختصری) در برابر کلیتوریس (Clitoris) قرار گرفته و انگشتان آن بین ساق و ران پای مخالف قفل شود. با صورت دادن به این وضعیت و شکل از سیداسانا برای زنان، پاشنۀ پای زیرین براحتی فشار رو به بالایی را در جهت بازشدن یونی وارد ساخته و پاشنۀ پای بالایی براحتی بر کلیتوریس فشار وارد میسازد. نشستی که برای انجام تمرینات پیشرفتۀ یوگا بسیار تحریک آمیز است. مثل همۀ تمرینات یوگا، این روش نیز باید چندین بار اجرا شده و بعنوان وضعیتی طبیعی و پایدار برای انجام پرانایاما، مراقبه و سایر تمرینات پیشرفتۀ یوگا از آن بهره گرفت. نشستی که بتدریج در آن جا افتاده و استقرار می یابییم. نتیجۀ این نوع نشست پیشرفته، انرژی اکستاتیک بسیار بیشتری خواهد بود که در حین نشست تمرینات و مدت ها پس از آن در سیستم عصبی جولان و صعود خواهد یافت. زمانی فرا میرسد که همۀ زندگی بواسطۀ انرژی های اکستاتیک، فروزان و تابناک میشود. انرژی هایی که در سیستم عصبی ما، سکنایِ دائم میگزینند. 

 

بخش دوم این نوع سیداسانا برای زنان، یعنی قرار گرفتن پاشنۀ پای بالایی در مقابل کلیتوریس، شاید به آسانی برای هرکس قابل اجرا نباشد. اگر این بخش از وضعیت، مشکل انجام گرفت، اشکالی ندارد که پای بالایی را پایین گذاشته و نوک انگشتان آن را بین ساق و ران پای مخالف قرار دهید. درحالیکه طبق دستور، پاشنۀ پای پایینی در زیر و در برابر مدخل یونی محفوظ میماند. در این مورد، یونی میتواند در حین نشست تمرینات با یک دست بادکش شود. (تماس با دست)، طوریکه انگشتان یک دست، متناسب با وضعیت، بر روی کلیتوریس قرار گیرند. این حالت نباید منجر به خودارضاییِ عمدی (حرکتی) گردد بلکه صرفا استراحت ملایم دست ها و انگشتان (بر روی کلیتوریس) و به گونه ای است که نوعی تحریک پایدار و اغلب بی حرکت را مهیا سازد. هدف این است که توجه ما برای انجام مراقبه و پرانایاما آزاد باشد، به همین دلیل اگر حس کردید که وجود دست روی این ناحیه موجب حواس پرتی در حین تمرینات میشود، آنگاه تا حدی از این وضعیت عقب نشینی کنید. تحریک در این وضعیت به قصد خودارضایی انجام نمیشود، بلکه منظور و مقصود ویژۀ خودش را دارد. (تحریک پیش ارگاسمیک، ملایم و مدام در حین نشست ها). چنین تحریکی، حمایت گرِ پرورش و رشد انرژی جنسی در نشست تمارین خواهد بود. زمانی فرا میرسد که چنین تحریک ملایم و پیش ارگاسمیک در تمرینات، امری عادی خواهد شد. خواه دست و پاشنۀ پا بدین منظور بکار گرفته شوند و یا هر دو پاشنۀ پا.

 

زنانی که اتصال پاشنۀ پاها به عجان (مدخل یونی) یا کلیتوریس برای آنها به سختی انجام میگیرد میتوانند با بکارگیری اشیاء مصنوعی به همان اثرات یکسان دست یابند. این امر کاملا بی اشکال بوده و یک یوگای صحیح و موثر است. چراکه به همان اصلِ تحریک مداوم و پیش ارگاسمیک در حین نشست تمارین جامۀ عمل می پوشاند. بنابراین اگر ساق پاها به خوبی تا نشده و یا پاشنه ها به نقاط مورد نظر دست نمی یابند، اثرات سیداسانای پیشرفته هنوز هم میتواند بواسطۀ نشستن بر روی یک صندلی (یا هر نشستگاه دیگر) و استفاده از اشیاء مصنوعی (برای ایجاد تحریک مناسب) خلق شود. و البته همین امر برای آقایان نیز مصداق دارد. (استفاده از اجسام مصنوعی برای سیداسانای پیشرفته میتواند با بکارگیری شیئی مثل توپ فسفری رنگ ورزش تنیس برای عجان، و استفاده از کلیپس ها برای اعمال فشار به روی آلت جنسی تحقق یابد - مترجم).

 

برای مردان نیز سیداسانای پیشرفته روند مشابهی دارد. پاشنۀ پای زیرین به داخل کشیده میشود تا براحتی در قسمت نرمِ پشت استخوان عانه (استخوان شرمگاهی - Pubic Bone) یعنی جایی که مجرای مثانه از آنجا گذر میکند قرار گرفته و تکیه کند. این ناحیه به لحاظ آناتومیک، مقارن با مدخل یونی در زنان است. همچنانکه پاشنۀ پا، براحتی فشار رو به بالایی را به ناحیۀ نرم (شرمگاهی یا عجان در مردان) وارد میسازد، یک تحریک مستقیم در انرژی های درونی تجربه میشود. این همان جایی است که میتوان براحتی با تکیه دادن آن به پاشنۀ پا، انسداد انزال را بکار گرفت. پس از آنکه تحریک پیش ارگاسمیک در سیداسانا به ثبات و استواری رسید، روش انسداد ضرورتی نخواهد داشت. (چون با رو به بالا شدن جریان انرژی ها و مایعات جنسی، تمایل به انزالِ خودآگاه یا ناخودآگاه از میان رفته و اکستاسی و سرور متعال جایگزین خواهد شد - مترجم). در برخی از مکاتب یوگا، سیداسانا بعنوان ابزاری برای ممانعت از راست شدگی آلت جنسی (Erection) مطرح شده است. امری که مستلزم تحمل فشار بسیاری در سیداسانا است و گاهی برای مدت های طولانی، ریشۀ لینگام در میان پاشنۀ پا و استخوان عانه، چلانده میشود. این روش ها در این دروس توصیه نمیشود. همیشه سعی ما در جهت انجام تمرین راحت و لذت بخش است. هیچ ضرورتی ندارد که تجلیات بیرونی جنسی را که در حین تمرینات نمودار میشوند، با سختی و مرارت سرکوب (خفه) کنیم. در این مجموعه دروس، سیداسانا همیشه به طریقی طبیعی و سلامت در جهت نوازش ملایم انرژی های درونی برای صعود، بکار گرفته شده است. 

 

راست شدگی (نعوذ) در حین نشست تمرینات چه با سیداسانا و چه بدون آن، می آید و میرود. همچنانکه سیستم عصبی با پرورش رو به بالای انرژی جنسی در حین تمرینات یوگا خو میگیرد، تحریکات بیرونی و نعوذها کم و کمتر خواهند شد. این فروکش نمودنِ تحریک تناسلی و نعوذ امری است که در اثر جادوی تمرینات پیشرفتۀ یوگا انجام میشود نه در اثر روابط جنسی بسیار ما در سایر زمان ها (سیر شدن جنسی). حالت و کیفیتی صرفا متفاوت از عملکرد جنسی که در نشست تمرینات رخ مینماید. جایی که انرژی بجای حرکت و جریان رو به پایین، به بالا صعود میکند. بنابراین میتوان گفت که در این مورد، انرژی تناسلی به سمت بالا (درون) تغییر جهت میدهد. آنگاه هر زمان که روابط جنسی داشته باشیم طبیعی است که این انرژی رو به بیرون (پایین) به جریان درآید. اینجاست که درمی یابییم تمایل جنسی ما میتواند در یک جهت یا جهتی دیگر به حرکت افتد. البته، در روابط جنسیِ تانتریکِ شکوفا شده (پیشرفته)، عملکرد جنسی، همزمان در هر دو جهت بیرون و درون جریان دارد. امری که با وجود فرآیندِ کلیدیِ پرورشِ پیش ارگاسمیک در حین رابطۀ جنسی به انجام میرسد. این همان فرآیندی است که سکس را در قلمرو یوگا محفوظ نگاه میدارد. بمحض آنکه اول هدفِ شخص در سکس، ارگاسم تناسلی باشد، این نزدیکی، دیگر تانتریک نخواهد بود. تنها، هدف آگاهانۀ پرورشِ پیش ارگاسمیک (براهماچاریا) است که یک نزدیکیِ هم راستا با یوگا را خلق میکند.

 

 

برای مردان نیز سیداسانای پیشرفته بخش دومی بهمراه دارد. انگشتان پای بالایی از بین ساق و ران پای پایینی گذر میکنند (یا اینکه پا میتواند توسط مردانی که پادماسانا را بکار میگیرند، بر روی ران مخالف قرار گیرد). بدین ترتیب پاشنۀ پای بالایی به آرامی با قرار گیری در مقابل اندام جنسی، بر آن مماس شده و این اندام براحتی بین پای بالایی و پایینی چِفت میشود. همانند زنان، وضعیت قرارگیریِ پای بالایی ممکن است برای برخی مردان آسان نبوده و به طریقی راحت و بی تلاش انجام نگیرد. در این مورد اشکالی ندارد اگر پای بالایی را با انگشتانی که زیر ساق مخالف قرار میگیرند، پایین گذاشته و از دست برای بادکش (ثابت و ساکنِ) اندام جنسی استفاده کنیم. چنین شیوه ای در چند درس قبل عنوان شده و اینک نیز برای آنهائیکه با وضعیت قرارگیریِ پای بالایی مشکل دارند مجددا ارائه شد. استفاده از دست صرفا در جهت اثرگذاری بر اندام جنسی استفاده میشود، که شاید تاثیر بیشتری هم نسبت به پا داشته باشد، بنابراین در این میان هیچ نقصی در روند سیداسانا بوجود نمی آید. برای زنان نیز استفاده از دست بجای پا به همین ترتیب است. هدف، ایجادِ تحریک پیش ارگاسمیک پایدار در نشست تمارین با حداقل میزان حرکت است. این حالت نوعی پیش خودارضایی محسوب میشود. (تحریک سبُک و بدون حرکت اندام جنسی که زمینه ساز نوسان انرژی جنسی شده و سپس این انرژی بواسطۀ مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای و سایر روش ها، به سطوح بالا گسیل میشود - مترجم). سیداسانا نشستی است که ما میخواهیم اجرای آن مستلزم صرف هیچ توجهی نباشد. بدین ترتیب توجه و آگاهی ما برای انجام مراقبه و پرانایاما آزاد میگردد، درحالیکه بشکلی بی تلاش و همزمان در حال خلق تحریک جنسی و پیش ارگاسمیک هستیم.

 

همانطور که در دروس اصلی ذکر شد، هر دو پا میتوانند برای قرارگیری در زیر عجان استفاده شده و پاها برای راحتی و تداومِ تمرین در اواسط کار جابجا شوند. اگر وضعیت سیداسانایی که اتخاذ کرده اید آزار دهنده شده و منجر به انحراف توجه شما از روند مراقبه و پرانایاما گردید، در آن باقی نمانید. اگر این وضعیت تحریک شدید جنسی ایجاد کرد، از آن خارج و به این تحریک جنسی استراحت بدهید. ما همیشه این امکان را داریم که (جهت احیاءِ تعادل) به عقب بازگشته و مجددا شروع کنیم. این همان فرآیند توسعۀ اُنسِ با تمرین است. همراه با این انس و آشنایی، تواناییِ فزاینده ای برای رشد و پرورش اکستاسیِ ماندگار از سر تا نوک انگشتان پا مهیا میشود. امری که در طی هفته ها، ماه ها و سال ها رخ خواهد نمود.

 

با استفاده از سیداسانای پیشرفته در نشست تمارین، رابطۀ ما با انرژی جنسی بتدریج تغییر کرده و بسیار سالم تر خواهد شد. همچنانکه دلمشغولی ما به ارگاسم کمتر میشود، خود را بیشتر و بیشتر در  رابطه ای دل انگیز با انرژی های اکستاتیک و الهی خویش خواهیم یافت. چنین تغییری، اشتیاق یا توانایی ما را در روابط عادی جنسی از میان نخواهد برد. بلکه سیداسانا توانایی ما را برای داشتن رابطۀ جنسیِ عاشقانه تر، بسیار طولانی تر و بلحاظ معنوی احیاء کننده تر، توسعه خواهد داد. اگر ما بکارگیری نزدیکیِ تانتریک را انتخاب کنیم، درخواهیم یافت توانایی ما برای انجام آن بطور موفقیت آمیزی ارتقاء یافته است چراکه برای ماه ها و سال های بسیار، بکارگیریِ سیداسانا را در نشست تمرینات خویش رعایت کرده ایم. بدین ترتیب، زندگی جنسی ما بطور طبیعی بسمت ابعاد معنوی گسترش یافته و ما با اکستاسیِ الهی که از درون به نوازش و مِهر ما مشغول است به سماع درخواهیم آمد.

 

این همان نقش حیاتی و بسیار لازمِ سکس در یوگا و در سیاحت مدام ما بسمت تجربۀ روشن بینی در هر روزِ زندگی است. و این دلیلِ انجام سیداسانای پیشرفته با نشست تمرینات ما است.

 

مطلب تکمیلی: سوالی مرتبط با سیداسانای پیشرفته


5 جولای 2014

 

پرسش: من فکر میکردم نقطه ای که در مرد باید بر پاشنۀ پا قرار گرفته و مماس شود، درست مقابل عجان قرار دارد. اما اینک با خواندن این درس سردرگم شدم.

 

بنظر میرسد که منظور شما بجای عجان، ناحیۀ بین ریشۀ آلت مردانه تا بالای کیسۀ بیضه است. اگر شما این مورد را توضیح دهید بسیار ممنون خواهم شد. چراکه مایلم قبل از ادامۀ کار نسبت به این ناحیه اطمینان یابم.

 

تشکر از شما برای پیشبرد مطالب.

 

پاسخ: بله عجان همان ناحیه ای است که پاشنۀ پا (یا شیئ جایگزین) باید در سیداسانا بر آن قرار گیرد. در درس فوق، دستور بر این مبنا قرار گرفت که پاشنۀ پا در ناحیۀ عجان تا حدی پیشروی کرده و به ریشۀ لینگام نزدیک شود، اما کماکان پشت استخوان عانه قرار گرفته است. بنابراین فشاری روی لینگام یا بیضه وارد نخواهد بود. ناحیۀ مورد نظر در زیر و پشت آنها واقع است. ناحیه ای نرم که بالاتر از مقعد و نزدیک به ریشۀ لینگام و درست مقابل استخوان عانه قرار داشته و تحریک در سیداسانا را ارتقاء میدهد. مکانی که مقارن با نقطۀ دستور داده شده در سیداسانای پیشرفته برای زنان است. یعنی همان مدخل یونی. موقعیتی که برای هر دو جنس هم سطح بوده و درست در پشت ناحیۀ نرم استخوان عانه واقع است.

 

پای بالایی بر روی لینگام قرار گرفته و پاشنۀ آن به سبکی در بالای لینگام و بیضه ها جا خوش میکند. بدین ترتیب بیضه ها و لینگام در میان دو پاشنۀ پا قرار میگیرند.

 

لطفا توجه داشته باشید که طبق درس فوق، لینگام نبایست که بیش از حد تحت فشار و انسداد قرار گیرد. اگر نعوذها ظاهر شدند، از آنها ممانعت نکنید و به تمرین ادامه دهید. ما با پاشنۀ پا لینگام را خفه نمیکنیم. (هرچند این هدف در برخی از مکاتب ترویج شده ولی مورد نظر AYP نیست). ما چنین کاری را صرفا جهت افزایش تحریک بسمت بالا انجام میدهیم. بمرور زمان این افزایش تحریک از شکل انرژی شهوانی به انرژی اکستاتیک دگرگون میشود. این انرژی اکستاتیک به سطوح بالا صعود کرده و با سکوت درونی ما (سرور آگاهی خالص) ترکیب میشود. برای مطالعۀ جزئیات بیشتر دربارۀ این فرآیندِ ترکیب به درس 235 مراجعه کنید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر مرتبط با سیداسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp