AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T27  پرسش و پاسخ - در جستجوی صمیمیتی بی انتها

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 18 آوریل 2004 ساعت 2:16 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: هر چند اغلب من این احساس را دارم که تمرینات یا امور جنسی تانتریک اهمیتی برای انجام ندارند، چراکه من هرگز با این بدن نخواهم توانست در اتحاد کامل با شریک خود قرار گیرم. درواقع آن صمیمیت و نزدیکی بیکران (کیهانی) هیچگاه از این طریق تجربه نمیشود. درست مثل اینکه به چشمان شریک خود خیره شوم، مسلما هیچگاه دقیقا درک نخواهم کرد که چه احساس و یا فکری دارد. درست نمیتوانم دلیل این احساس خود را بیان کنم اما این مسئله ای است که هر از گاهی فکر مرا به خود مشغول و بسیار افسرده میسازد. احساسی که گاهی حتی به من اشتیاق آتشینی بخشیده تا با تلاش از روی آخرین موانع (راه معنویت) پرش کنم. موانعی مرتفع که دید هر کس را نسبت به افق فراسو محدود میکند. اما بنظر میرسد که چنین اشتیاقی، بی فایده و نافرجام است. آیا این یک احساس غلط است؟ آیا من ارادۀ ناخودآگاه خود و یا ارادۀ پروردگار را به غلط تعبیر میکنم؟

 

من هنوز از شانس امتحان تمرینات تانتریک با یک شریک برخوردار نبوده ام اما بنظر میرسد که در این سبک از نزدیکی، اهمیتی ندارد که احساسات طرفین تا چه حد الهی است. رابطه ای که شکاف شخصیتی مرا پر نخواهد کرد. شکافی که مبدل به مانعی دست و پاگیر برایم شده و حتی نباید راه حلی مرتبط با امورات جنسی داشته باشد. هرچند که بنظر میرسد نزدیکی جنسی، ممکن ترین تلاش برای ایجاد یک صمیمیت و اتحاد است. شاید من باید برای نیل به بصیرت، راه و روش ویژه تری را طی کنم؟ من واقعا نمیدانم؟ هر ایده و واژه پندآموزی از جانب شما در جهت التیام این شکاف (شخصیتی) و در ارتباط با داشتن نزدیکی و یا نداشتن آن بکار گرفته خواهد شد.

 

پاسخ: اتحاد حقیقی ورای تفکر، احساس، بصیرت و غیره است. ورای مفهوم "دیگری" است.

 

این امر تناقض برانگیزی است. بهترین راهِ یافتن اتحاد حقیقی با شخص دیگر، از طریق یافتن این اتحاد در خویش میسر میشود. بدین ترتیب هیچ دستورالعمل شخصی برای رسیدن به این راه وجود ندارد. این فقط خویشتن شخص است که (در راستای این اتحاد) به خویشتن دیگران خدمت میکند. یک ارتباط و صمیمیت بیکران (کیهانی) از طریق خدمت 100% به دیگران و بدون چشمداشت به بازگشت هیچ چیز محقق میشود. یک صمیمیت بی انتها کیفیتی نیست که بخواهیم بدان نائل شده و بعنوان هدفی بر آن فائق آئیم، بلکه حالتی است که از طریق رها نمودن، واگذاری و بخششِ هر چیز شناخته و ادراک میشود. هرچند که ادراک آن بیش از اینها کار میبرد و مستلزم یک دگرگونی در بنیادی ترین سطح عملکرد سیستم اعصاب است. امری که میتواند بواسطۀ یوگا صورت پذیرد.

 

اشتیاق شما برای نیل به اتحاد خوب است. نا امیدی، ناشی از معطوف شدن توجه به بیرون برای رسیدن به مواردی رخ میدهد. درحالیکه میتوان آنها را دروناً رها نمود. حتی نگاه به چشمان دیگری نیز نوعی برون نگری است. مگر آنکه ما از منظر سکوت درونی و آگاهیِ ناب و سرور انگیزِ پرورش یافته در مراقبه، پدیده ها را مشاهده کنیم. اگر شما از اشتیاق خود بعنوان باکتی و برای انگیزه بخشیدن به انجام تمرینات معنوی استفاده کنید، آنچه را که در خود و معشوق خویش جستجو میکنید درخواهید یافت.

 

صمیمیت حقیقی و بی انتها فقط با نیل به روشن بینی ادراک میشود. این یک معاشقۀ درونی است که در هر یک از ما به جریان می افتد. اتحاد الهیِ قطب های درونی ما. این مقصد و ماوایِ ما است. آنگاه در زمان نزدیکی، عاشقانه عمل کرده و سوالی نیز در مورد جایی برای رسیدن و یا مانعی برای پریدن از روی آن وجود نخواهد داشت. همچنانکه گرم هم آغوشی گردیم همۀ این ایده ها ناپدید خواهند شد. بله و ما از طریق تمرینات اینگونه میشویم. 

 

در یوگا ما بر موانع خود غالب و چیره نمیشویم. بلکه با ذوب کردن آنها موجب میگردیم تا نور ذاتی و درونی از میان آنها به درخشش درآید و این یک راز است. بواسطۀ همین اصل ساده و تمریناتی که چنین واقعیتی در سیستم عصبی را تحریک میکنند، هر چیز به تغییر می گراید.

 

پیشنهاد میشود که شما اشتیاق خود را بسمت آرمانِ گشودگیِ حقیقت درونی خویش هدایت و بازیابی کنید. آنگاه مواردی رخ خواهند نمود. شما باید مایل به عمل باشید. مایل به بکارگیریِ تمرینات روزانه. با تمرینات روزانه، تجربۀ شما از زندگی به طُرقِ توصیف ناپذیری توسعه یافته و این توسعه به جنبه های جنسی و معاشقه آمیزِ شما نیز انتقال خواهد یافت.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp