AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T17.1 - تانترا و انتقالاتِ انرژی اکستاتیک (کوندالینی)

 
27 فوریه 2015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: آیا ممکن است کسی با یک کوندالینی فعال بتواند از طریق نزدیکی تانتریک، بیداری کوندالینی در فردی دیگر را تحریک سازد؟ یکی از دوستان AYP با کوندالینی ای که کاملا خیزش یافته است درگیر ارتباط جنسی تانتریک با خانمی میشود. اینک این زن اعلام کرده است که احساسات لذتبخشی را در قسمت پایینِ بدن، شکم، قلب و گاهی پشت سر و پیشانی اش تجربه میکند در حالیکه او حتی مشغول هیچگونه تمرین معنوی ای نیست. امری جالب توجه و در عین حال نگران کننده ؟

 

پاسخ: بله این امر ممکن است. چنین نوسانات تمرکز یافته ای در سطح انرژی فردِ مقابل چه از طریق نزدیکی تانترایی و چه بدون آن امکان پذیر است. ما چنین انتقالات انرژی را "شاکتی پات" می نامیم که عبارت از انتقال انرژی معنوی از یک منبع بسمت گیرنده ای پذیرا است. (درس 146# را ببنید). دوست شما با کوندالینی فعال، منبع و این خانم گیرنده بوده است. این فقط منبع نیست که انتقال را تعیین میکند. این بستگی به پذیرش گیرنده نیز دارد. در این مورد، تاثیر این انتقال بواسطۀ امر نزدیکی تانتریک تشدید و تقویت شده است و بنابراین اکنون این زن از نوعی فعالیت کوندالینیِ غیر منتظره برخوردار است. آیا این امری خجسته است؟ بستگی دارد.

 

زمانیکه یک زوج، درگیر نزدیکی تانتراییِ بسط یافته (در زمان نزدیکی) و پیش ارگاسمیک میشوند، نوروبیولوژی ظریف آنها گشوده شده و میزان عظیمی از پالایش و گشودگی رخ خواهد داد. اثراتی که فقط انفرادی نبوده بلکه در هر دو شریک بطور متقابل تشدید میشود. این اثرات حتی به دیگران و در محیط پیرامون انتقال می یابد. (درس 98.1 راببینید). چنین امری درواقع قدرت نزدیکی تانترایی و رسانایی اکستاتیک است. این تابشی است که از رسانایی اکستایک برخاسته و توسعه می یابد.

 

همانطور که اغلب گفته ایم، بیشترین تاثیر نزدیکی تانترایی و نتایج ماندگار آن وقتی شکل میگیرد که یک یا هر دو شریک به انجام نشست تمرینات روزانه از قبیل مراقبۀ عمیق، تنفس ستون مهره ای و غیره پرداخته باشند. بدین ترتیب است که نزدیکی تانتریک دارای یک سوختِ واقعی و پیشران شده و موثر واقع میشود. بدون طیف کاملی از تمارین یوگا، اثرات نزدیکی تانترایی با محدودیت مواجه خواهد بود.  

 

شاکتی پات اگر از طریق نزدیکی تانتریک و یا هر شکل دیگری و بمنظور انتقال انرژی یک شخص انجام گیرد همانطور که در مطلب تکمیلی 146.1 عنوان شد میتواند خطرناک باشد چراکه این روند منجر به گرفتاری و وابستگی های شخصی (برای فرد انتقال دهنده) گشته و امکان آن را بالا میبرد. گیر و دارهایی که میتوانند نوعی انحراف در مسیر مستقیم معنوی محسوب شوند.

 

البته ناگفته نماند که هر گونه رابطۀ جنسی و خصوصی نیز میتواند منجر به چنین گرفتاری های شخصی شود. از جمله، نوع عادی یک رابطه که منجر به عشق، ازدواج و خانواده میشود. البته قصد نداریم که نسبت به روابط جنسی انتقاد کنیم. اما بدانیم که در انتقالات انرژی قدرتمند با وجود انگیزه های شخصی، خطر (احتمال) انحرافات وجود خواهد داشت. به همین دلیل است که ما همیشه در AYP فرد را به رهایی انگیزه ها و قصد های شخصی در سکون (سامیاما)، تشویق میکنیم. بدین ترتیب پیامدهایی مناسب ایجاد خواهند شد. این بمعنی نادیده انگاشتن رابطۀ خصوصی نیست. بلکه در عوض گسترش چشمگیرِ این رابطه در قلمرو عظیمِ پالایش درونی و بیداری اکستاتیک است که بواسطۀ سکون (کاهش تلاطمات ذهنی و احساسی) انجام میگیرد. این همان احیاء اتصال روح و بدن است که در درس قبل شرح داده شد. ما میتوانیم آن را "رابطۀ کیهانی" نام بنهیم.  

 

در ارتباط با زنی که عنوان کردید، او بواسطۀ شاکتی پات دچار یک ارتقاء ناگهانی (در سطح انرژی) شده و اینک با خود اوست که چه کاری با آن انجام دهد. شاکتی پات در خود یک مقصد نهایی نیست بلکه فقط یک نقطۀ شروع است. بسته به نوروبیولوژی درونی او و فعالیت هایی که از اکنون در ارتباط با گشودگی های خود در پیش میگیرد، این سلوک و طی طریق میتواند هموار و خوشایند بوده و یا ناهموار و ناخوشایند طی شود. تجارب این خانم میتوانند محو شده و یا بسمت یک بیداری نابالغ و سخت کوندالینی به حرکت درآیند. همۀ اینها بستگی به طبیعت او و آنچه که انجام میدهد دارند. توصیه میشود به او اطمینان دهید که در رابطه با آنچه در حال تجربه است و چرایی آن، اطلاعات خوبی (در این سایت) فراهم شده است. معلوماتی که شامل ابزارهایی ضروری در جهت حرکت به پیش از طریق نشست تمرینات (مراقبه، پرانایاما و غیره) است. همچنین ابزارهایی که به مدیریت هرگونه تشدید انرژی در کوتاه مدت و یا بلند مدت میپردازد. (درس 69#). به هر حال او آماده باشد یا خیر، اینک در مسیر (هدایت این انرژی) قرار گرفته است...

 

تشکر از به اشتراک گذاری این مطلب و آرزوی بهترین ها برای شما !

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp