AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T5.3 - روش انسداد و دلمشغولی به عادت قبلی (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 
19 می 20015

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من به خوبی در حال پیشرفت هستم و نشست تمرینات روزانه را دو بار در روز و بمدت هر بار 45 دقیقه انجام میدهم. توانایی رعایت پرهیزات و ریاضات بمدت 20 تا 30 روز را دارم. ...  روشی که دارای منافعی واقعی است و از این طریق هیچ احساس ضعف و کسالتی (بعد از نزدیکی) برای فرد ایجاد نمیشود. همچنین در مراقبه نیز بدون هیچ ناراحتی و مانعی در حال پیشرفت هستم. یک زندگی شاد ... یک یوگای شاد ...

 

حال سوال این است که چرا تخلیۀ پرانا اصلا نباید انجام گیرد؟ راهنمایی شما در این مورد عالی خواهد بود.

 

پاسخ: بنظر میرسد که روند شما در این تمرینات و تجارب، خیلی خوب به پیش میرود. آفرین!

 

سعی نکنید تا در ارتباط با عدم تخلیۀ هر از گاهِ بذر خویش (منی) دچار دلمشغولی بیش از حد گردید. پس از گذشت یکی دو هفته از اجرای انسداد میتوانید به شکل عادی بازگشته و در نزدیکی به تخلیه برسید. اگر ماهی یک بار برای شما مناسب است، نیز اشکالی ندارد. اجازه دهید تا هر روندی بشکل طبیعی رخ دهد. اگرچه شما احتمالا ازدواج کرده اید و دارای بچه هایی هستید و یا خواهید شد. این بخشی طبیعی از چرخۀ زندگی است و شما میتوانید در حالیکه در مسیر معنوی خویش به خوبی پیشرفت میکنید اجازۀ رخ دادن اینگونه رویدادها را نیز (به خود) بدهید.

 

و البته شما و همسرتان باید در هماهنگی با این موارد در یکدیگر به صلح و آرامش برسید. امری که برای هر دوی شما مثمر ثمر خواهد بود. رویه شما نباید بر اساس انتخاب همۀ موارد و یا هیچکدام از آنها باشد. مسیر معنوی با درجات مختلفی طی میشود و خردمندانه ترین طی طریق عبارت از پیگیری آرام، آهسته و مطابق با باکتی ما است. چنین سلوکی میتواند با ازدواج نیز صورت بگیرد و شاید حتی برای ما بهتر نیز باشد چراکه خدمت به دیگران بخشی حیاتی و بسیار لازم در مسیر نیلِ به آزادی است. فقط حبس (مَنی) و فرا رفتن (از افکار و احساسات) کافی نیست. سکون درونی باید برای رسیدن به وحدت و یگانگی و یافتن کمال خویش، بصورت جریان الهی به حرکت افتد. این معمای (تناقضِ) روشن بینی است...

 

آرزوی بهترین ها !

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp