AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T21  اندرزی کهن در نزدیکی تانترایی

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: جمعه 26 مارس 2004 ساعت 2:52 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

به سال 1957 بازمیگردیم که کتاب کوچکی در ژاپن با نام "گوشت ذن، استخوان های ذن" (Zen Flesh، Zen Bones) انتشار یافت. مجموعه نوشته هایی از ذن و پیش از ذن که توسط پائول رِپس Paul Reps و نیوجن سِنزاکی Nyogen Senzaki گردآوری و بازنویسی شد. این کتاب شامل نوشته هایی از برخی متون باستانی هند نیز بود. برخی از این متون مثل ویگیان بهایراوا Vigyan Bhayrava، سوچاندا تانترا Sochanda Tantra و سایر نوشته ها، 4000 سال قدمت داشته و از ترکیب اصول همۀ آنها، 112 تکنیک با نام "تمارین محوری" ایجاد شدند. نوعی چشم انداز فشرده و همه جانبه نسبت به تکنیک های تانترا یوگا که هر دو شاخۀ چپ و راست را پوشش میدهند.

 

این 112 تکنیک رویهمرفته در سطرهای متوالی، چند صفحه بیش نیستند. (ویگیان بهایراو تانترا متنی کلیدی در مکتب تریکا، وابسته به شیوائیسم های کشمیر است. متنی که در قالب گفتمان بین شیوا Shiva و همسرش دوی Devi یا شاکتی Shakti نگاشته شده است. این متن بطور مختصر، 112 روش مراقبه یا به اصطلاح تکنیک های محوری در مراقبه را ارائه میدهد. روش های گوناگونی شامل آگاهی بر تنفس، آگاهی بر سوژه های مختلفِ در بدن، تجسم و تصویر سازی، ذکرخوانی، تعمق نسبت به هر یک از حس ها و ... که پیشنیاز اصلی برای موفقیت در هر یک از آنها نیز، در واقع فهم صحیح این مطلب است که کدامین یک از این روش ها برای تمرین گر حکم مناسب ترین را دارد. سال ها پیش، تفاسیر مبسوط اوشو از این متنِ مختصر تحت نام کتاب اسرار به چاپ رسیده است - مترجم).

 

همانطور که در اولین درس این مجموعه بیان شد، تانترا وسیعترین سیستم در میان همۀ سیستم های یوگا است که از هیچ فنّی بعنوان ابزارِ دگرگونی معنوی بی توجه گذر نمیکند. عملاً همۀ این مجموعه دروسِ تمارین پیشرفتۀ یوگا به نوعی با یکی از این 112 تکنیک یا مابقی آن در ارتباط و اتصال بوده و این شگفت انگیز است چراکه هیچ یک از آنها را ما بعنوان راهنمایی برای نگاشتن این دروس بکار نگرفته ایم. آنچه که در یوگای امروز حقیقت دارد درست مثل همان حقایقی است که 4000 سال پیش مستند شده است.

 

شما به یاد دارید که اصل براهماچاریا درواقع قلبِ مدیریت انرژی جنسی برای مقاصد معنوی است. براهماچاریا حفظ و پرورش انرژی جنسی بوده و اصلی است که به طریق ویژه ای در نشست تمارین و در اثنایِ رابطۀ جنسی تانتریک پرورش یافته و شکل میگیرد.

 

تکنیک 43# از این 112 تکنیک جوهرِ نزدیکی تانترایی را بیرون میکشد. نکته ای که در همۀ تمارین جنسی که در این دروس مطرح شده حضور دارد:

 

"در آغاز هم آغوشی، به آتشی که در حال پا گرفتن است آگاه بوده و آنگاه ادامه دهید. برحذر باشید که در پایان با خاکسترهایی سوزان مواجه گردید."

 

از همین یک جمله همۀ روش های جنسی تانتریک و اصول آن میتوانند منشعب شوند. در شرح و تفسیر این تکنیک ها کتب بسیاری نگاشته شده است. اوشو راجنیش، تانترا گورویِ مشهور در شرح این 112 تکنیک کتابی هزار صفحه ای دارد که "کتابِ اسرار" نام گرفته و در سال 1974 انتشار یافته است. (Book of Secrets, covering the 112 techniques - این کتاب به ترجمۀ محسن خاتمی - 9 جلد - در هندوستان انتشار یافته است - مترجم).

 

 هیچ چیز در یوگا جدید نیست. امروزه سیستم اعصاب بشری همان عملکردی را دارد که هزاران سال پیش داشته است. این امر فقط به اصول اساسی که در دگرگونی معنوی انسان نقش دارند وابسته است. با شناسایی این اصول به آسانی میتوان تاثیر تمارین معنوی را ارزیابی کرده و آنها را در یک روال تمرینیِ ساده و قدرتمند یکپارچه ساخت. روال تمارینی که میتوانند با دگرگون ساختن زندگی های ما سیستم عصبی را بسمت سروری بی پایان و اکستاتیک گشوده سازند.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp