AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T16  پرسش و پاسخ - بهترین تمرین تانتریک چیست؟

 

 

نویسنده، یوگانی

تاریخ: پنج شنبه 11 مارس 2004 ساعت 2:10 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: من کتاب های زیادی دربارۀ تانترا مطالعه کرده و هنوز هم شاید واقعا نمیدانم آن چیست. آیا تانترا مقوله ای دربارۀ نزدیکی جنسی است و یا مرتبط با یوگا؟ تمرین تانتریک چیست و آیا در این عرصه "بهترین" تمرین نیز وجود دارد؟

 

پاسخ: تانترا هم در غرب و هم در شرق به غلط تعبیر و تفسیر شده است. چرا که یکی، بیش از حد جنبه های جنسی آن را اختیار کرده و دیگری نیز کمتر از حد بدین جنبه پرداخته است.

 

در هر دو مورد، این جنبۀ جنسی مبدل به نوعی دلمشغولی شده که یکی در موافقت و دیگری در مخالفت از آن دم میزند. چراکه نزدیکی جنسی، عمیقا با لذت و سرخوشی فرد در ارتباط است. همۀ ما شیفتۀ چنین لذت ویژه و عمیقی در خویش هستیم. اگر این مجذوبیت و شیفتگی منجر به درگیری فکری و دلبستگی بسیار به آن گردد در واقع خطری برای راه یوگا محسوب میشود. اما باید دانست که بدون نزدیکی جنسی نیز نمیتوان به یک یوگای برتر دست یافت. پس چاره ای جز مدیریت و هدفمند نمودن جنبۀ جنسی در این عرصه وجود ندارد. 

 

تانترا چیست؟ البته شما از همان درس اول دانستید که تانترا هر چیزی در یوگا از بالا تا پایین و از چپ به راست را شامل میشود.

 

اگر منظور شما این است که "مفهوم تمرین جنسی تانتریک چیست؟" آنگاه در یک کلمه باید گفت "براهماچاریا"، که من آن را تجرّد معنا نمیکنم. هرچند میتواند شامل آن نیز باشد. من تمرین جنسی تانترایی را حفظ و پرورش انرژی جنسی و بعنوان بخشی از مجموع تمارین یوگا معنا و تعریف میکنم. ارگاسم جنسی در این مجموعه تمارین جایگاهی ندارد. هرچند ما بسمت ارگاسم پیش میرویم، چراکه برای ارضاء نمودن فشار و تحریکات تناسلی بدان نیاز داریم. برای نیل به پیشرفت معنوی، ارگاسم جنسی باید به حداقل میزان خود رسیده تا با گسترشِ در خویش (بصورت پیش ارگاسمیک) مبدل به اکستاسی بی پایان و همیشگی شود. خیزشِ اکستاسی در بدن، شگرد طبیعت برای فراخواندن ما بسمت قلمروهای معنوی است. درست مثل ارگاسم جنسی که از راه خود، ما را بسمت تولید مثل فرامیخواند.

 

به همین دلیل، هر نوع آموزه ای که ادعا کند میتواند ارگاسمی بزرگتر، طولانی تر و بهتر را به ارمغان آورد، حقیقتا در راستای تانترا و اهداف آن نیست. آن فقط دربارۀ داشتن یک سکس بهتر است. امری که مورد نیاز و جستجوی بیشتر افراد است. نه اینکه بگوئیم این یک امر غلط و بیهوده ای است. اما اجازه دهید تا در ارتباط با یوگای خود روشن و هدفمندتر باشیم .

 

آیا این دروس ضد ارگاسم هستند؟ خیر، ما نمیتوانیم انسانیّت خویش را انکار کنیم. ما فقط با استفاده از بهترین ابزارهایی که میتوانیم بیابییم، والاترین اقدامات را درجهت ترغیب خویش بسمت عرصۀ الهی انجام میدهیم. بدین ترتیب دیگر هر روز در این مسیر و آن راه دچار خطا و لغزش نخواهیم شد. هرچند که مهم نیست. آنچه که اهمیت دارد، پیگیریِ مداوم اصول و تمارینی است که سیستم عصبی را پالایش و گشوده میسازند. بدین ترتیب زندگی میتواند به شکل آسانی از مراقبه تبدیل شود. فقط با پیگیریِ اصولی طبیعی که سیستم عصبی را قادر میسازند خود را پالایش و گشوده سازد. هیچ چیزی بواسطۀ قضاوت های منفی صورت نمیگیرد. بنابراین اگر زمانی به لغزش و خطا دچار شدیم، فقط مجددا به مسیری که میدانیم به خانه راه دارد بازگشته و در آن ادامه میدهیم. امری که درواقع بخشی از نزدیکی تانترایی را نیز شامل میشود. بخشی از فرآیند براهماچاریا که عبارت است از پیگیری ملایمِ حفظ و پرورش انرژی جنسی در فراز و نشیب های زندگی و بدون قضاوت.

 

بهترین تمرین تانتریک چیست؟ در راستای حفظ و پرورش مداومِ انرژی جنسی، سیداسانا یک برندۀ بی زحمت و مشقت و بهترین تمرین تانتریک است.

 

شما با گریه می گوئید: "اما این که داشتنِ سکس نیست!" 

 

صحیح است. همۀ روش هایی را که ما اینجا در دروس تانترا مطرح ساخته و شرح داده ایم، در جهت کار و پایبندی بر روی اصلِ حفظ و پرورش در حین روابط جنسی بوده است. اما مگر ما میتوانیم چه مدت هر روز سکس داشته باشیم و پیش از ارگاسم باقی مانده و از آن دوری کنیم؟ با توجه به انجام تمرین معنوی روزانه و منظم، نزدیکی تانترایی فقط گاهی تصادفاً نقش بهترین را خواهد داشت. نزدیکی تانتریک مطمئنا تجربه ای شگفت انگیز و یاریگری قطعی در مسیر تمارین و اهداف یوگای ماست. تمرینی که میتواند شرکای متبحر را به ارتفاعات عظیمی رهنمون سازد. با این حال، سکس تانتریک نمیتواند مثل رعایت منظم سیداسانا در حین نشست تمارین، مرتباً بکارگرفته شود و آتش حفظ و پرورش انرژی جنسی را برای همیشه و دوبار در روز روشن نگه دارد. اینگونه است که سیداسانا برنده میشود. سیداسانا روشی است که برای دوبار در روز و بمدت 30 دقیقه یا بیشتر انجام میشود. روشی تحریک گر که پس از تثبیت بعنوان بخش منظمی از تمارین، همیشه پیش ارگاسمیک باقی میماند. (یعنی سیداسانا روشی است که بدون کشاندن فرد به ورطۀ ارگاسم و روابط جنسی، بلحاظ صعود انرژی، تمامی خواص یک سکسِ بدون ارگاسم و پیش انزال را دارا است - مترجم). انجام همزمان سیداسانا با پرانایاما و مراقبه پرورش انرژی جنسی را با منفعت قدرتمندی مواجه میسازد چراکه سیستم عصبی در آن لحظات درگیر فرآیندهای عمیق معنوی است. بنابراین اثرات سیداسانا بواسطۀ همۀ تمریناتِ همزمان، تشدید و تقویت میشود. 

 

اگر سیداسانا ارگاسمیک شود (یعنی منجر به ارگاسم فرد شود. امری که در مراحل اولیۀ یادگیری آن ممکن است)، مرد بسادگی میتواند با تکیه و فشار بیشتر عجان بر پاشنۀ پا عمل انسداد انزال را نیز انجام دهد. در این صورت، پاشنۀ پا جایگزین انگشتان دست در فرآیند انسداد عجان میشود. بدین ترتیب سیداسانا یک تمرین تانتریک همه جانبه است.

 

شما میتوانید در صورت لزوم به مطالعۀ ویژگی های سیداسانا که در دروس 33# و 75# در دروس اصلی مطرح شده است بپردازید.

 

آیا این بدین معنی است که هرکسی باید رابطۀ جنسی را فراموش کرده و فقط هر روز در حالت سیداسانا بنشیند؟ البته که نه. سیداسانا یک تمرین پایۀ تانتریک برای یوگی ها و یوگینی های جدّی است. سیداسانا بمعنیِ "نشست افراد کامل" است چراکه با حضور سیداسانا در نشست تمارینِ پرانایاما، مراقبه و ... بدون اهمیت به هرآنچه که ممکن است در یک رابطۀ جنسی رخ دهد پایه ای از تمرین تانتریک در بنیاد همۀ آنها قرار میگیرد. (شاید منظور از فرد کامل، شخصی است که به امورات جنسی و ارتباطات وابسته نیست. چراکه در همین نشست و وضعیت به ارتباطی کامل دست می یابد - مترجم). حال در فراسوی نشست تمارین، شما میتوانید هرآنچه که بشکلی طبیعی در زندگی جنسی شما پدیدار میشود را انجام دهید. اگر شما سرسپردۀ راه یوگای خویش هستید، قطعاً درخواهید یافت که بطور طبیعی بسمت اصولِ حفظ و پرورش در روابط جنسی خویش نیز کشیده میشوید. روش های ارائه شده در این دروس (عقب کشیدن و انسداد) به آسانی آموخته شده و بسیار موثر هستند. روش های پیچیدۀ دیگری نیز وجود دارند که میتوان استفاده کرد. هر نوع تمرین تانتریکی که شما انتخاب کنید اصول براهماچاریا یعنی همان حفظ و پرورش انرژی جنسی در بنیان آن آرمیده و باقی خواهد ماند.

 

در پایان باید گفت آنچه که در یوگا اهمیت دارد، نفوذ و سرایت سُرور اکستاتیک در کل بدن و پیرامون آن است. امری که برای صورت دادن به آن، نحوۀ مدیریت دقیق انرژی جنسی به موضوعی قابل بحث تبدیل میشود.

 

اگر هر یک از ما اصول پایه را بکار بگیریم، قطعا به نتایج مثبتی خواهیم رسید.

 

 

استاد در درون شماست.

 

توجه: برای توضیحات بیشتر دربارۀ سیدهاسانا به کتاب "آساناها، مودراها و بانداها" مراجعه کنید.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp