AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T13  پرسش و پاسخ - انرژی که حین ادرار، در ستون فقرات به بالا میخیزد

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: جمعه 27 فوریۀ 2004 ساعت 5:16 بعد از ظهر

 

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

پرسش: هر زمان که من ادرار میکنم انرژی قدرتمندی در طول ستون فقرات ایجاد شده که بسمت بالا و سر خیزش میکند. آیا شما با چنین تجربه ای آشنایی دارید؟ چرا چنین حالتی با ادرار کردن مرتبط میشود؟ حدود چهار ماه است که به این حالت دچار شده ام. البته بهیچ وجه مرا اذیت نمیکند و صرفا نوعی سرگرمی و امری مایۀ تعجب است. آیا شما چنین پدیده و تجربه ای را شنیده اید؟

 

پاسخ: این تجربۀ خوبی است. انرژی که در حین ادرار به بالا حرکت میکند آغاز حساسیت کوندالینی بحساب می آید. هرچقدر که حساسیت معنوی ظهور می یابد، این امر میتواند در زن و مرد تجربه شود. هرچند که داشتن این تجربه در حین ادرار، پیشنیازی قطعی برای خیزش تجارب خلسه آمیز (اکستاتیک) و گستردۀ کوندالینی نیست. 

 

 

وقتی زمان آن برسد، انرژی بالارونده از ستون فقرات شاید در حین سایر انواع فعالیت ها نیز احساس گردد. امری که شامل روابط جنسی هم میشود. همچنین احساسات نیز میتوانند آن را تحریک کنند. این همان اتصال باکتی در کالبد معنوی ما است. همچنانکه به تمارین یوگا ادامه میدهید این تجارب بتدریج در نوروبیولوژی شما گسترش خواهند یافت. 

 

در این مرحله، با عبور ادرار از میان پروستاتی که تغییر حسّاسیت داده، انرژی در عصب نخاعی به بالا میخیزد. این نشانۀ نوعی گشودگی است که در سیستم عصبی رخ نموده است. زمانی فرا میرسد که بدون ادرار این تحریک صورت خواهد گرفت و شما در هر زمانی سرشار از انرژی اکستاتیک خواهید بود. این همان بیداری کوندالینی است که بطور نزدیکی در تکامل عملکرد جنسی ما نقش بسزایی دارد.

 

همۀ تمارین پیشرفتۀ یوگا برای تحریک و ایجاد این دگرگونی (استحاله) بسمت کارکردی عالی تر و در هر سطح از درون ما طراحی شده اند.

 

توضیح تکمیلی: با بیداری عمیقِ رسانایی اکستاتیک (کوندالینی) در نوروبیولوژیِ ادرار، میتواند دوره هایی از حساسیت در دستگاه ادراری بوجود آید. حساسیتی که نیاز به ادرار مکرر و بیشتر را ایجاد میسازد. چنین وضعتی در مراحل آغازین و میانۀ بیداری (کوندالینی) بوجود آمده و رفع خواهد شد. هرچقدر که استحالۀ (دگرگونی) معنوی در سلسلۀ اعصاب پیشرفت یافته و به ثمر نشیند، بتدریج از چنین حالتی کاسته میشود. این امر میتواند هم توسط مرد و هم زن تجربه شود.

 

 

استاد در درون شماست.

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp