AYP persian - تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا
      ayppersian.com      
           
             
             
   

تمرینات پیشرفتۀ یوگا دروس تانترا

 

 

 

 

 

بعدی | قبلی

 

 

T5  انسدادِ انزال در مرد - گذاشتن چرخ های کمکی  (برای دریافت متن کامل این درس به کتاب تانترا مراجعه کنید)

 

 

نویسنده: یوگانی

 

تاریخ: یکشنبه 1 فوریۀ 2004 ساعت 4:52 بعد از ظهر

 

 

 *به خوانندگان جدید توصیه می شود که خواندن مطالب را از ابتدای دروسِ اصلیِ تمارین پیشرفتۀ یوگا (درس اول "این بحث برای چیست ؟") آغاز نمایند. چرا که دروس قبل، پیشنیازی برای این درس محسوب می شوند. همچنین به تمرین گران پیشرفته توصیه میشود که مطالعۀ مباحث تانترا را از آغاز بایگانی این دروس (درس اول "تانترا چیست؟") آغاز نمایند.

 

 

در درس گذشته ما در ارتباط با روش عقب کشیدن (وقفه) صحبت کردیم. تکنیکی که تاحدی سر راست است. اما فقط یک نکتۀ کلیدی در آن وجود دارد. بسیاری از مردان بر ارگاسم خود کنترل کمی داشته یا اصلا روی آن کنترل ندارند و در گرماگرم این لحظات نمیخواهند هیچ کنترلی هم بر آن داشته باشند. منی قصد خروج دارد و تمام هدف، همین است. سکس یک دوِ سرعت دیوانه وار است و هر نوع ترمزی در آن لحظات به شکست می انجامد.

 

چه کاری میتوانیم در این ارتباط انجام دهیم؟ کلید اصلی، در تغییر عادتِ نوروبیولوژی (عصبی) درونی ارگاسم است. ما چنین هدفی را بواسطۀ انس بخشیدن نورولوژی مرد با طریقی متفاوت از سفر در جادۀ تحریک به انجام میرسانیم. در انجام این کار، ما تجربه ای متفاوت از سرخوشی را در می یابییم. تجربۀ اکستاسی الهی که از طریق سیستم عصبی ظهور می یابد. زمانی فرا میرسد که اکستاسی الهی از افسون گری بیشتری نسبت به رعشه های ارگاسم جنسی برخوردار میشود و ما انگیزه می یابییم تا زمان بیشتری را به عادتِ تحریکِ پیش از ارگاسم اختصاص دهیم. در اینصورت دو گزینه خواهیم داشت: ... امری که بمثابه داشتن کیکی در دسترس و هر از گاهی خوردن آن است. چرا که نه؟ البته سعی کنید با صرفه جویی در خوردن آن (صرفا هفته ای یا دو هفته ای یک بار) این کیک را بطور کامل در فرآیند یوگای خود نوش جان کنید.

 

انسداد روشی نیست که برای همیشه بدان نیاز باشد. بلکه تدبیری موقت و اختیاری همچون گذاشتن چرخ های کمکی برای دوچرخه است. آیا شما از شنیدن این مطلب خرسند نیستید؟ دوچرخه های با چرخ های کمکی در کل آنقدرها جالب نیستند. ما قصد داریم تا حد امکان و بزودی آنها را برداریم. بنابراین ما از این طریق مشوقی اضافی برای تربیت و پرورش واکنش ارگاسمیک خویش داریم امری که موجب کاهش اتکاء ما به چرخ های کمکی خواهد شد.

 

آیا روش عقب کشیدن (وقفه) بتنهایی برای تربیت واکنش ارگاسمیک مرد کافی است؟ شاید برای برخی اینگونه باشد بخصوص اگر از قبل تجربه داشته و بطور جدی روی گسترش ارگاسم خویش کار کرده باشند. اما برای بسیاری از افراد روش عقب کشیدن (وقفه) به تنهایی کفایت نخواهد کرد.

 

اینک ما در ارتباط با انسدادِ انزال مرد صحبت خواهیم کرد. شیوه ای کُهن و تانتریک که تاریخی طولانی از کاربردِ موفقیت آمیز دارد. روشی که انجام آن ...

 

به یاد داشته باشید که هیچیک از این روش ها برای ترویج فعالیت جنسی بیش از حد ارائه نشده است. مطالبی که فقط در جهت ارتقاء آگاهی شما از روش های تانتریک مطرح شده اند. روش هایی که میتوانند در روال قبلی زندگی جنسی ما گنجانده شوند. اگر ما بسیار هوشمندانه به انجام این روش ها بپردازیم، میتوانیم به تغییرات چشمگیری در تجربۀ جنسی نایل شده و کل تمارین یوگای پیشرفتۀ ما بطرز معنی داری ارتقاء خواهند یافت. 

 

 

استاد در درون شماست.

 

بعدی | قبلی

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp