AYP persian - خودکاوی غروب رنج و طلوعی بر شهود
      ayppersian.com      
           
             
             
   

خودکاوی غروب رنج و طلوعی بر شهود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خودکاوی - غروبِ رنج و طلوعی بر شهود

 

Self-Inquiry Down of the Witness and the End of Suffering

 

اثری از یوگانی

 

در دست چاپ (Pending)

 


انتشارات AYP (نسخۀ اصلی دسامبر 2007 ) - با مراقبۀ عمیق و ظهور سکوت درونی توانایی افزایش یافته ای را در جهت ملاحظۀ افکار و احساسات بعنوان موضوعات مختلف پیدا میکنیم. پس از خیزش این سکوت درونی میتوان با خودکاوی، روش های مفیدی را آموخت که نتیجۀ آن نیل به آزادی در تمامی فراز و نشیب های زندگی است.

( امروزه در اکثر کلاس ها و دوره های یوگا، اساتید در شرح شاخه ها و انواع مختلف یوگا، از یوگای معرفت یا جنانا - گیانا یوگا نیز صحبت کوتاهی بعمل می آورند. اما پرتو جوی کنجکاو بخوبی میداند که در اینباره مطالب و روش های واضحی از مربی خویش نخواهد شنید و حتی در انواع کتاب های در دسترس در زمینۀ یوگا نیز در زمینۀ شرح روش های جنانا یوگا فقر معرفتیِ آشکاری به چشم میخورد. در هر حال یوگانی در این کتاب شرح بی پرده و عمیقی از این روش کهن ارائه داده است - مترجم)

 

 

توضیح و فهرست مطالب

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول – بر آزمونِ حقیقت

               خودکاوی – یوگای معرفت (جنانا یوگا)

               نقوشِ فلسفه و تجربه

               اهمیتِ تمرین

 

فصل دوم – رویکردی بر خودکاوی

               مراقبۀ عمیق و شهود درونی

               خودکاوی – از الهام تا ادراک

               ارتباط و عدم ارتباطِ خودگامی

               پنج مرحلۀ ذهن

               حرمت طبیعت و جایی که ما هستیم

 

فصل سوم – خودکاوی در زندگی روزانه

                مربّیان - معایب و مزایا

                گزینه های عملیِ خودکاوی

                دام های ذهن

                خودکاوی و شاخه های یوگا

 

فصل چهارم – پایانِ رنج

                چه کسی رنج میبرد؟

                فرا رفتن از دوگانگی بواسطۀ عشق الهی

                تاییدی بر وحدت وجود

 

پشتیبانی و سایر کتاب ها

 

  ayp


ayp ayp ayp
ayp ayp ayp

دروس کلیدی
 
             
             
             
   


ayp ayp ayp ayp ayp ayp ayp